Ajuts de viatge per a programes de mobilitat acadèmica de centres propis i altres unitats de la UdL

 Descarregar pdf
CONVOCATÒRIA 2019  (estat tancada)
 
Què és

És un ajut econòmic que la UdL dóna a l'estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l'àmbit de programes de mobilitat acadèmica nacional i internacional pròpia, organitzats des del centres propis i des d'altres unitats de la Universitat de Lleida.

Qui el pot sol·licitar

Ho pots sol·licitar si estàs matriculat en titulacions oficials (grau, màster i doctorat) en els centres propis de la UdL i si  fas el viatge en el marc de l'activitat acadèmica matriculada per l'estudiant sol·licitant durant el curs que preveu la convocatòria.

 
Quan el pots sol·licitar

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 31 d'octubre de 2019.

On has de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació has de presentar 

  • Sol·licitud.
  • Document acreditatiu: certificació d'assistència de l'activitat per la qual s'ha sol·licitat l'ajut de viatge.
  • Justificant en què es detalli l'objectiu del viatge i se n'especifiqui l'adequació per a la formació de l'estudiant en relació amb els estudis que cursa, o altres circumstàncies que hagin motivat el viatge. Aquest justificant l'ha d'expedir la unitat estructural, el departament o el professor o professora de la UdL que avala el viatge.
  • Justificants (originals o còpies electròniques) de les despeses de transport (bitllets de tren, bitllets d'avió, bitllets d'autobús), en els quals ha de figurar l'import. Si no hi figura l'import, a més del bitllet cal presentar la factura en la qual consti l'import.
  • Full de dades bancàries (annex II) o fotocòpia de la llibreta del banc on consti que l'estudiant n'és el titular.

CONVOCATÒRIA 2019

Convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses
 
 
 
Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal que les persones interessades puguin al·legar-hi el que considerin oportú. Es podrà presentar aquesta documentació al registre electrònic de la UdL, amb el corresponent formulari electrònic, seguint les Instruccions

Aquest termini finalitza el 18 de març de 2020

Des del 14 de març i durant el període de vigència de l'estat d'alarma, resta suspès el còmput del termini. El còmput es reprendrà un cop finalitzada la vigència de l'estat de l'alarma, i acabarà quan transcorrin els dies que en restaven en data 14 de març.

Es reprèn novament el termini l'1 de juny i finalitza el 5 de juny de 2020!!

Més informació

 

Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

   Darrera modificació: