Descarregar pdf

La UdL et visita

A petició dels propis instituts d'Ensenyament Secundari o bé les Associacions de Mares i Pares, la Universitat de Lleida VISITA ELS CENTRES organitzant SESSIONS VIRTUALS O PRESENCIALS INFORMATIVES per donar a conèixer la UdL als futurs alumnes i/o als pares i mares, i resoldre els vostres dubtes

 

La Unitat d'Informació i Orientació Universitària participa en sessions VIRTUALS O PRESENCIALS (les visites presencials només pels centres de secundària de fins a 50 km de Lleida ciutat o d'Igualada) informatives sobre la Universitat de Lleida quan així ho demanen des dels CENTRES D'ENSENYAMENT SECUNDARI. Si esteu interessats en una sessió informativa en el vostre centre podeu omplir aquest formulari.

 
 
 

A més a més, la UdL també ofereix aquestes sessions virtuals informatives a les ASSOCIACIONS DE MARES I PARES (AMPA). Podeu fer-nos arribar la vostra petició a secundaria@udl.cat indicant les dades de l'AMPA (nom, adreça, població), persona de contacte, telèfons de contacte, nombre previst d'assistents i proposta de data de la sessió.

 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i pel qual es deroga la directiva 95/46/CE ( Reglament general de protecció de dades), la persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancelació mitjançant escrit tramès a l'adreça: dpd@udl.cat. Us informem que les dades que aporteu seran tractades per la Universitat de Lleida exclusivament per a la finalitat per la qual han estat sol·licitades.
 
 
Visites de la UdL als Centres

Coneix la UdL

Informació i Orientació Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 00 35 88 - 973 00 35 95 - 973 70 33 76
 

 

   Darrera modificació: