Administració electrònica

Universitat de Lleida

La comunitat universitària de la UdL ha de poder realitzar qualsevol tràmit administratiu electrònicament, en condicions de seguretat, integritat, neutralitat, simplicitat i proporcionalitat. 

La UdL, com la resta d’administracions públiques, té una versió electrònica de la seua administració, amb les característiques següents:

  • Integral: S’ha d’arribar a tot nivell de gestió, és a dir, màxima capil·laritat.
  • Transversal: Independentment de l'organització real de la universitat (horitzontal i/o vertical), la seua versió electrònica neix amb una clara ambició transversal, orientada a la gestió per processos.
  • Universal: El marc de referència és tant intern com extern a la pròpia universitat, ja que el concepte d’Administració Electrònica és supra organitzatiu.

 

L'Administració Electrònica a la UdL

El Consell de Govern va aprovar el Pla d'Administració Electrònica de la UdL, que segueix les directrius i el treball col·laboratiu dut a terme a la Comissió d'administració electrònica de l'ACUP i el recolzament de l'administració pública catalana (AOC, CATCERT, DIUE).

Signatura Electrònica

La signatura electrònica forma part del projecte de l'Administració Electrònica a la Universitat de Lleida.

La versió electrònica de la signatura té, legalment, les mateixes funcions i usos que la manuscrita i permet: signar documents i donar seguretat a la identitat (autenticació, integritat, confidencialitat i no rebuig); subscriure els documents per certificar l'autor, aprovar el contingut, confirmar si s'ha intervingut, o s’hi ha estat present.

En la taula següent comparem la signatura manuscrita amb l’electrònica:
 
 

Com garantim la integritat, autentificació, confidencialitat i no repudi en documents i tràmits?

En el cas de la signatura manuscrita cal ...

En el cas de la signatura electrònica cal ...

integritat (inviolabilitat del contingut)

document notarial

certificat digital reconegut emès per una autoritat de certificació de confiança

autentificació (prova la identitat del signant)

aportant DNI

confidencialitat (el destinatari és l’únic receptor)

correu postal certificat

no repudi (impossibilitat de negar el fet de la signatura)

document notarial

  

Què necessitem per signar electrònicament:  

 

 

 

Certificat digital

El certificat digital és un arxiu no modificable emès i signat per una tercera part de confiança, anomenada autoritat de certificació, que garanteix a qui el rebi o l’utilitzi la identitat del posseïdor d'aquest certificat.

Pot expedir-se a una persona, a una persona jurídica en representació d’una entitat, o a un dispositiu informàtic (programa, servidor web, tràmit, o seu electrònica).

 

L’autoritat de certificació (AC) és l’entitat que expedeix certificats digitals. En el cas de la UdL, l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) és la seua proveïdora.

 

La UdL es va constituït en entitat de registre (ER) depenent de la CATCert per crear i gestionar els certificats digitals als carnets del PDI i del PAS

 
 

A més, quins tràmits realitzem

   Darrera modificació: