Innovation pathways to thermal energy storage at a glance (INPATH-TES)

Luisa F. Cabeza and Gabriel Zsembinszki

El concepte d'aquesta proposta és el desenvolupament d'un programa de doctorat conjunt entre les universitats i centres de recerca, al voltant de l'emmagatzematge d'energia tèrmica (TES). L'objectiu d'INPATH-TES és crear una xarxa d'universitats i instituts d'investigació per posar en pràctica un programa de doctorat conjunt en les tecnologies de TES.

El resultat final d'aquest tipus de xarxa és educar els professionals d'aquestes tecnologies per a les institucions de recerca i la indústria europea. Els socis de la proposta seran la base d'una futura xarxa més àmplia d'excel·lents institucions de recerca i desenvolupament, i les indústries per al cofinançament i pràctiques en la indústria, compartint les capacitats d'infraestructura i la millora de la mobilitat dels estudiants.

Per a més informació podeu visitar: http://inpathtes.eu/

 

The aim of this project is to develop a joint PhD programme between universities and research centres, on the topic of Thermal Energy Storage (TES). The goal of INPATH-TES is to create a network of universities and research institutes to implement a joint PhD programme on TES technologies.

The final result of such a network is to educate professionals on these technologies for the European research and industry institutions. The partners in the proposal will be the core of a future larger network of excellent R&D institutions, and industries for co-funding and industrial placement, sharing infrastructure capacities, and enhancing mobility of students.

For more information please go to http://inpathtes.eu/

Carregant el reproductor...