Responsabilitat Social

Universitat de Lleida

Codi Ètic

El Pla Estratègic 2013-2016 defineix la missió de la UdL com “la generació, disseminació i aplicació del coneixement”, missió que es concreta en la millora de les condicions de vida dels ciutadans amb la participació en la difusió de la cultura, en la creació de riquesa, i en la formació de professionals competents en l’entorn que li és propi, per contribuir així al reequilibri territorial de Catalunya.
 
Els valors centrals i compromisos específics presents en el Codi Ètic de la UdL poden i han d'inspirar l'actuació de cada membre de la comunitat universitària en la cooperació i el treball conjunt per a la consecució d'aquesta missió.

 

Igualtat entre homes i dones

La responsabilitat social universitària pretén fomentar els valors socialment responsables i la igualtat d'oportunitats, dins d'aquests dos pilars bàsics s'enquadra el Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera, creat l’any 2006, que treballa per a la consecució de la igualtat entre dones i homes, tot contribuïnt a assolir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 5 dedicat a la igualtat de gènere 

En l’àmbit de les polítiques d’igualtat entre dones i homes destaquen els 2 plans d’igualtat:

I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes a la UdL (2008-2010) aprovat pel Consell de Govern de 27 de juny de 2008 i el II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes a la UdL (2016-2020), que es va aprovar pel Consell de Govern de 27 d’abril de 2016, l’informe d’avaluació del qual es va aprobar pel Consell de Govern de 3 de maig de 2022.

Especialment important és el Reglament d’actuació en cas de violència de gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere a la UdL, aprovat pel Consell de Govern el 28 de febrer de 2013, i actualitzat per acord de Consell de Govern de 19 de juny 2018, que guia la resposta de la UdL davant de les situacions que es produeixin i que dona resposta al Compromís de la UdL en la Declaració institucional de tolerància zero envers la violència i l’assetjament per raó de gènere de l’any 2010.

Mostra del compromís per eliminar les desigualtats de gènere en el context acadèmic és l’aprovació de la Normativa per a la presència equilibrada de dones i homes als òrgans de govern i de representació i altres organismes de presa de decisions de la Universitat de Lleida pel Consell de Govern de 19 de juny de 2018, i del Programa de reducció docent per a la intensificació de la recerca després d'un permís per naixement i cura de menors, aprovat pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2022.

En el camp de la formació s’ofereix un Màster oficial especializat en temes de gènere, el  Màster Oficial Online en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat, dirigit a la formació d'experts i expertes en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques professionals, en el tractament de la violència de gènere i en l'aplicació de la categoria “gènere” a la investigació en l'àmbit de les ciències jurídiques, humanes i socials.

En aquest àmbit, la Universitat de Lleida participa en diverses xarxes i grups de treball d’àmbit universitari com ara el Grup de treball en Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats; el Grup de treball d’Igualtat de Gènere de Campus Iberus; la Red de Unidades y Oficinas de Igualdad de las Universidades Españolas (RUIGEU), el Grup de Treball en Polítiques de Gènere a CRUE Sostenibilitat, la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya

 

Diversitat sexual i de gènere

En l’àmbit de les polítiques LGBTI, destaquen el Procediment de canvi del nom legal al nom d’ús comú adreçat a les persones transsexuals, transgènere i intersexuals, aprovat pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2021 i el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i el Departament de Treball Afers Socials i Famílies perquè la UdL sigui un punt del Servei d'Atenció Integral a Lleida per fer front a la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

En l’àmbit formatiu s’ofereix un curs de Postgrau únic a Catalunya: Postgrau de Polítiques LGBTI a la Gestió Pública. L'objectiu principal del mateix és dotar d'eines, en particular del personal de l’Administració catalana, de coneixement, reflexió i expertesa per al desenvolupament professional amb la finalitat d'impulsar i aplicar polítiques públiques per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,

La Universitat de Lleida, en aquest àmbit, està adherida a la Red de Universidades por la Diversidad (RUD), l'objectiu de la qual és avançar en la igualtat de drets LGBTIQ+  i en la lluita contra l'odi i la discriminació. Amb aquesta finalitat, es treballa en diferents línies d’actuació: conscienciació i sensibilització, docència i recerca, formació a la comunitat universitària, atenció a persones LGTBI, protocols i normatives, creació de comissions o observatoris de control i seguiment, i contacte amb institucions públiques i societat en general.

Compromís amb la Sostenibilitat

La Universitat de Lleida compta amb la Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica, integrada per membres de tota la comunitat universitària, intenta donar resposta als grans desafiaments ambientals i climàtics que tenim en l'actualitat.
 
El Consell de Govern va aprovar el Pla de Mobilitat de la Universitat de Lleida (Acord núm. 60/2020 del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020). La finalitat del Pla és proporcionar les pautes en matèria de mobilitat per als diferents campus de la UdL en els propers anys, fonamentades en un enfocament decidit cap a la sostenibilitat. Així mateix, es volen assolir altres objectius vinculats al compliment dels paràmetres normatius europeus de qualitat ambiental com són la reducció de soroll, de l'accidentalitat i l'increment de l'espai viari destinat als vianants.
 
La UdL vol minimitzar la generació de residus fent èmfasi en la segona de les tres R: reutilitzar, tot posant en contacte persones. Amb aquest propòsit es va crear l'eina ReUdLitza (web i app) que permet oferir i demanar objectes utilitzats (en bon estat) sense cost econòmic.
 
Apostant per un nou model energètic, renovable, net i descentralitzat, en línia amb els ODS, la UdL amb el projecte anomenat Teulades Actives aprofita les cobertes dels seus edificis mitjançant panells fotovoltaics per produir energia neta a partir del sol. L’objectiu és anar dotant tots els edificis amb generació fotovoltaica en mode d’autoconsum.
 
Aquesta energia generada suposa només una part del total del consum energètic de la Universitat, la resta es proveeix de la xarxa pública de distribució. Per tal d’assegurar l’objectiu d’energia neta en la licitació del subministrament elèctric s’inclou el criteri de l’origen de l’energia i el resultat és la compra del 100% de l’energia elèctrica consumida de xarxa amb garantia d’origen renovable.
 

Compromís amb les Persones

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals planifica i coordina les activitats preventives, en l'àmbit de la seguretat en el treball, la higiene industrial, l'ergonomia, la psicosociologia i la vigilància de la salut a la Universitat de Lleida, per tal de garantir l’adequada protecció dels seus treballadors i treballadores.
 
Els seus objectius són: integrar la prevenció al conjunt de les activitats docents, investigadores i administratives, en qualsevol nivell jeràrquic; millorar les condicions de treball des de criteris de seguretat, salut, higiene i ergonomia; i fomentar una autèntica cultura preventiva.
 
L'adjuntia de Promoció de la Salut dins del Vicerectorat d´Infraestructures, té com a objectiu principal promocionar i promoure la salut dins de la comunitat universitària de la UdL, duent a terme iniciatives i activitats dins de diferents àmbits relacionats amb la salut com l'activitat física, la salut mental i la nutrició.

 

Compromís amb la Societat

La unitat de Cooperació i Solidaritat va nèixer l'any 1994 amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania de Lleida envers les desigualtats existents en les relacions Sud-Nord.
 
Entenem que la cooperació al desenvolupament és una part essencial del compromís social de la Universitat de Lleida que promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats.

El Programa Sènior de la UdL i les Aules d'Extensió Universitària són una aposta per l’aprenentatge permanent (Lifelong Learning). Aquest abasta no solament la formació de professionals i graduats sinó també la d’aquelles persones que, trobant-se en moments de la seua vida en què ja disposen de temps, tenen interès a ampliar els seus coneixements i les seues aptituds mitjançant l’educació superior.

 

Diversitat Funcional

UdLxTothom és un servei que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, amb l’objectiu d'afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat a la nostra universitat.
 
La Universitat de Lleida ha desenvolupat un ratolí virtual amb el qual les persones amb discapacitat motriu tindran accés a les noves tecnologies. El projecte HeadMouse s'ha posat en marxa en el marc de les investigacions de la Càtedra Indra-Fundació Adecco i permet el control del ratolí mitjançant una webcam i els moviments de la cara i el cap.