Reconeixement de matèries transversals de representació i participació estudiantil

reconeixement dels crèdits de matèria transversal s’ha de fer a la secretaria de la facultat o escola on estiguis matriculat a través d'una sol·licitud tipificada i adjuntant un document acreditatiu de l'activitat.

Document acreditativa per presentar amb la Sol·licitud per a reconeixement de matèria transversal:

CERTIFICAT d'aprofitament del curs

- Cursos o tallers de formació en participació i representació estudiantil

-Estudiants mentors en el Programa de Mentories la UdL (Certificat amb reconeixement de mentor)

RESOLUCIÓ de la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

- Representació en els òrgans col·legiats de representació d’àmbit general de la UdL: Consell de Govern i Claustre

- Representació en els òrgans col·legiats de representació d’àmbit particular de la UdL: Junta de FacultatJunta de Departament.

- Delegats o subdelegats de classe i delegats d’assignatura en aquelles titulacions que així s’organitzin (Facultat de Medicina)

- Coordinadors o responsables del Consell de l’Estudiantat central o dels centres de la UdL

- Coordinadors o responsables d'associacions d’estudiants de la UdL

- Altres tasques de responsabilitat en la representació i participació estudiantil, reconegudes per la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat amb la col·laboració del Consell de l’Estudiantat

Reconeixement de nombre de crèdits de Participació i Representació

Perquè la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat us faci una Resolució amb el nombre de crèdits de matèria transversal de participació i representació que se us reconeix per les taques que heu dut a terme i que, amb aquesta resolució, podreu demanar que es reconeixin al vostre expedient acadèmica, envieu a l'adreça veo.secretaria@udl.cat (assumpte: sol·licitud reconeixement MT),  la següent documentació:

Sol·licitud

- Documentació acreditativa de la tasca realitzada:

· Representació al Consell de Govern i Claustre, Certificat de secratria general.

· Representació a la Junta de Facultat o Centre i Consell de Departament, Faig constar del/la cap d'estudis del centre.

· Coordinadors o responsables del Consell de l'Estuidantat, Faig constar del Consell de l'estudiantat central.

· Coordinadors o responsables d'associacions d'estudiants de la UdL. Faig constar del/la president/a de l'associació.

Per les tasques de Delegats i subdelegats de classe i delegats d’assignatura la sol·licitud es fa a través del Portal de delegats: https://delegats-estudiants.udl.cat/

Sol·licitud de reconeixement dels crèdits de matèria transversal a la secretaria de centre

Un cop tingueu el certificat del curs o la resolució de la vicerectora amb el nombre de crèdits reconeguts de matèria transversal s'ha de fer la-lo sol·licitud a la secretaria de la teva facultat o escola adjuntant-lo.

Abans de presentar aquest formulari consulteu a la secretaria del vostre centre si heu de presentar la totalitat dels crèdits de la matèria transversal amb una única sol·licitud o bé ho podeu fer de forma individual

La sol·licitud a la secretària del teu centre s'ha de realitzar a través de la Seu Electrònica de la UdL.

Els passos a seguir són:

 Estudiantat

1 Descarregueu en el vostre ordinador algun model específic:

➤ Estudiants de la UdL de grau i màster

   Cliqueu sobre la vostra faultat o escola i seleccioneu Sol·licitud per a reconeixement de matèria transversal 

2 Ompliu el model específic que hagueu escollit amb Acrobat Reader (no d'altres visors PDF) i deseu els canvis.

   Adjunteu la Resolució o el Certificat del curs a la sol·licitud (al final de la sol·licitud trobareu un botó per adjuntar documents)

3 Accediu a alguna de les següents vies de presentació dels vostre model específic i adjunteu-lo quan se us demani.

    Cliqueu sobre el quadrat estudiants UdL: grau, màster i doctorat i presenteu la sol·licitud