Protecció de dades

 Descarregar pdf

[ ES ]    [ EN ]

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:

- La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les dades s'utilitzaran per a les finalitats inherents a la sol·licitud de matrícula de gestionar l'expedient acadèmic de la persona interessada i de garantir l'adequada prestació de la docència i de la resta de serveis universitaris. En concret, les finalitats del tractament seran les següents:

a) Expedició del carnet de la Universitat de Lleida.

b) Creació d'un compte de correu electrònic udl.cat i alta al campus virtual.

c) Sol·licituds de certificats acadèmics, de permanència, d'anul·lacions i de modificacions de matrícula.

d) Sol·licituds de simultaneïtat d'estudis, de reconeixements de crèdits i de trasllat d'expedient.

e) Sol·licitud del títol i del suplement europeu al títol.

f) Gestió del pagament de les taxes i els preus públics de la matrícula.

g) Projectes formatius en els convenis de pràctiques acadèmiques externes.

h) Enquestes d'inserció laboral de titulats universitaris fetes per la Universitat o altres administracions públiques amb competències en matèria de qualitat del sistema universitari.

i) Tramesa d’informació sobre la Universitat de Lleida.

Les dades incloses en els documents administratius que formen part de l'expedient acadèmic es conservaran sempre. La resta de dades es destruiran un cop fineixi la vinculació de la persona interessada amb la UdL.

- Les dades facilitades són obligatòries per complir amb la funció de la Universitat de preparar per a l'exercici d'activitats professionals i per a la creació artística i, en general, per dur a terme el servei públic de l'educació superior, com exigeix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

j) La modalitat de pagament AGAUR comporta que l'estudiant autoritza l’AGAUR a amortitzar total o parcialment el préstec en el seu nom, en aquells casos en que estigui justificat per a la correcte gestió de l’instrument de finançament.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. En el cas que se sol·liciti la modalitat "Pagament Agaur", la UdL pot cedir les dades a l'AGAUR i a l'entitat financera corresponent.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Cas que l’estudiant cursi un pla d’estudis conjunt o una  doble titulació es poden produir transferències de dades nacionals o internacionals a la universitat espanyola o del país corresponent i d’acord amb el conveni signat per ambdues institucions.

- Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la matrícula sol·licitada, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Potestat de la Universitat de Lleida de verificació de les dades personals

La Universitat de Lleida us informa que està facultada per fer les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades que són imprescindibles per presentar la sol·licitud de matrícula.

De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, teniu el dret d'oposar-vos a l'exercici d'aquesta potestat de verificació, per motius relacionats amb la vostra situació particular, mitjançant un missatge a l'adreça electrònica gestioacademica@udl.cat. En qualsevol cas, en l'exercici d'aquest dret d'oposició,  heu d'acreditar els motius que la justifiquen, perquè siguin valorats per la Universitat, i teniu l’obligació d’aportar els documents a la consulta dels quals us oposeu.

ACORD DE CONFIDENCIALITAT i COMPORTAMENT A FORMALITZAR ENTRE LA UdL I L’ESTUDIANT DE LA DOBLE TITULACIÓ: GRAU EN VETERINÀRIA I GRAU EN CIÈNCIA I PRODUCCIÓ ANIMAL.

Amb la finalitat de protegir tota la informació que en l’execució de les activitats docents es pugui revelar per escrit, de paraula, per imatge o per qualsevol altre mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur, l’estudiant es compromet:

1. A no revelar ni utilitzar fora de l’àmbit de les activitats docents ni publicar cap informació de caràcter confidencial com les imatges de les activitats pràctiques o teòriques desenvolupades. Aquestes imatges confidencials poden ser de tractaments mèdics, quirúrgics, eutanàsies o de qualsevol altra tipologia, o bé dades relatives a informació tècnica, mètodes i idees de treball, productes, procediments, disseny de processos, models de marques, drets de copyright, protocols, contractes, serveis, mètodes de formació, plans de negoci, costos i altres programes d’ordinador.

2. A participar activament en les pràctiques obligatòries programades i a mantenir un comportament digne, participatiu i de col·laboració amb els tutors acadèmics i tutors de les empreses col·laboradores en tots els rotatoris i pràctiques externes tant en hospitals, clíniques, granges, institucions, empreses, escorxadors, etc.

3. A mantenir i respectar les instal·lacions del campus i de granges, clíniques, hospitals o empreses col·laboradores on es desenvolupin les pràctiques o rotatoris.

4. A mantenir respecte als professors, a tot el personal de la Universitat i als treballadors i responsables de les empreses col·laboradores on l’estudiant participa en la seva formació.

L’entitat col·laboradora, si ho considera necessari, pot requerir la formalització d’un acord de confidencialitat complementari, específic per a determinades activitats pràctiques.

   Darrera modificació: