Contractació i Compres / Preguntes Freqüents

 Descarregar pdf

Presentació d'ofertes

On puc presentar la documentació per a licitar?

La documentació es pot presentar a l'eina de sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Autenticació de documents

Quins documents cal autenticar?

 • NIF de l’empresa
 • Alta IAE
 • DNI
 • Escriptura constitució societat
 • Autorització de poders


Aspectes a tenir en compte:

 • Per poder realitzar l'autenticació, cal portar el document original i la fotocòpia
 • Per tal de poder garantir aquest servei, serà necessari poder disposar de la documentació a autenticar, com a mínim, dos dies abans del termini de presentació de les ofertes.


On puc autenticar els documents?

Economia
Secció de Contractació i Compres
Edifici del Rectorat
Plaça Victor Siurana, 1 (25003 Lleida)
Quarta Planta

 

Resultat de licitacions

On podré consultar el resultat d’una licitació?

A la pròpia web de la Universitat de Lleida, a la secció de Contractació i Compres. Perfil del Contractant.

Riscos Laborals

Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
Edifici del Rectorat
Plaça Victor Siurana, 1 (25003 Lleida)
3a Planta - Despatx 3.01 i 3.02

Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)

Què és el RELI?

És un Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades referides a empreses que vulguin contractar amb les Administracions Públiques.

Avantatges d’estar al RELI

Les empreses inscrites en aquest Registre estan exemptes de presentar informació relativa a :

 • la representació
 • la classificació empresarial.
 • les dades referides a l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • la situació tributària de l’empresa i en relació amb la Seguretat Social.
 • la declaració de l’empresa que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar.
 • les autoritzacions administratives preceptives per poder executar determinats contractes.
 • la solvència econòmica i financera.
 • la solvència tècnica i professional.


Registre d'Empreses Licitadores (RELI)

Classificació d'empreses

Art. 54 de LCSP 30/2007 (Llei de Contractes del Sector Públic)

Caldrà que l’empresa estigui classificada per a contractes:

 • Obres: d’import superior a 500.000 € (IVA no inclòs)

Classificació Empresarial (Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya)

   Darrera modificació: