Professorat d'Ensenyament No Universitari

NOMENAMENTS DEL MES DE JULIOL

Als professors sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent: 

  • haver treballat com a substituts durant els mesos d'abril, maig i juny (almenys durant 1 dia) i
  • haver prestat serveis com a substituts durant el curs (almenys durant 6 mesos i fins al 30 de juny de 2020) en centres docents públics o en serveis educatius del Departaments d'Educació.


El nomenament comporta l'obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació o en altres activitats reconegudes, entre les que s’inclouen les de la Universitat d’Estiu de la UdL.

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.

Més informació a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-juliol/

 

FORMACIÓ PERMANENT PER A PROFESSORAT

D’acord amb l’Ordre del Departament d’Ensenyament (ENS/248/2012) de 20 d'agost de 2012, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari, els cursos de la Universitat d’Estiu seran reconeguts com a activitats de formació permanent adreçades a professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària i d’ensenyaments de règim especial.

ORDRE ENS/248/2012 (DOGC núm. 6205, 09-09-2012)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les activitats realitzades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, les reconegudes per les comunitats autònomes i les realitzades per les universitats de l'Estat no necessiten cap reconeixement previ i tindran els mateixos efectes administratius que les realitzades pel Departament d'Ensenyament, sempre que es compleixin les condicions establertes en els punts 1.d), 1.e), 1.f) i 2 de l'article 3 d'aquesta Ordre.

 

ACREDITACIÓ DE PERFILS PROFESSIONALS

Els cursos de la Universitat d'Estiu poden servir per acreditar els perfils professionals per a personal docent.

Cal que entreu al web http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/acreditacions/perfils-professionals/
i que seguiu les indicacions que s'expliquen en l'apartat "Acreditació sol·licitada pels professors".
Si teniu algun dubte, us podeu adreçar als Serveis educatius i formació permanent dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament.

   Darrera modificació: