Revisió articles d'investigació en anglès

 Descarregar pdf

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA REVISIÓ LINGÜÍSTICA D’ARTICLES D’INVESTIGACIÓ EN ANGLÈS (2022)

La política de difusió de la recerca de la UdL, d'una banda, pretén promoure i facilitar la publicació de treballs de recerca, reconeguts com de qualitat, propis dels investigadors de la UdL en els diversos àmbits científics. D'altra banda, en la política lingüística de la UdL dels darrers anys, s’ha consolidat, com una de les actuacions en l’àmbit de la recerca, l’impuls de l’elaboració de treballs en llengua anglesa, per part del professorat de la UdL, mitjançant programes d’ajuts (correcció lingüística) que n’assegurin la qualitat lingüística.

Bases de la convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès (2022)

1. Objectius

Aportar finançament per a la revisió lingüística en anglès d’articles que hagin de ser sotmesos a revistes científiques de qualitat i sobre els quals sigui recomanable una revisió lingüística.

Queden fora d’aquesta convocatòria articles amb objecte d’estudi relacionat amb la filologia anglesa (llengua i literatura) i la didàctica de l’anglès. Tampoc els de temàtica docent, la subvenció dels quals té la seua pròpia convocatòria.

2. Requisits

2.1. El contingut dels treballs ha de versar sobre la recerca científica desenvolupada personalment per l’autor o autora o coautors.

2.2. Es tindrà en compte, per a la priorització, les revistes indexades segons els diferents àmbits científics.

2.3. Els articles de recerca, ja redactats en anglès, hauran de tenir un mínim de qualitat lingüística. Si s'observa que l’article no respon a aquest requisit, es podrà denegar l'ajut (per exemple, per textos procedents de traducció automàtica).

3. Destinataris

Els autors o algun dels coautors dels articles hauran de ser membres del PDI de la UdL i pertànyer a un grup o subgrup de recerca de la Universitat de Lleida.

4. Quantia i destinació dels ajuts

L’import global destinat als ajuts de la convocatòria per a la revisió lingüística d'articles d’investigació en anglès és de 3.000 €.

La Comissió de Política Lingüística de la UdL pot estudiar la possibilitat d’ampliar la dotació en funció de la demanda.

Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses originades per la revisió i correcció dels textos presentats. L'import de l'ajut per article de recerca serà com a màxim de 250 €. La correcció dels textos inclou també les revisions que s’hagin de fer a proposta de la revista, sempre que el cost de tot no superi l’ajut màxim per article. En el cas que hi hagi coautors de fora de la UdL, es podrà pagar fins al 75 % de l’import màxim previst per a un ajut.

La valoració de l’adequació dels textos a l’objecte i les bases de la convocatòria, així com la gestió de la correcció aniran a càrrec de l'Institut de Llengües de la UdL. Aquest valorarà el cost de la correcció i n’informarà l’autor o coautors. Si l’import de la correcció excedeix l’ajut concedit, la persona sol·licitant s’haurà de comprometre a fer-se càrrec del cost restant.

La persona sol·licitant haurà de fer constar en l'article de recerca que ha rebut un ajut per a la correcció del text, d’acord amb l’expressió que indicarà l'Institut de Llengües.

5. Sol·licituds

Les sol·licituds per a la revisió lingüística d’articles d’investigació en anglès s’han de presentar en qualsevol dels registres físics previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o al registre electrònic de la UdL, i s'han d'adreçar a l'Institut de Llengües segons el model previst, que es troba a la web de l'Institut de Llengües (www.udl.cat/institutdellengues).

La versió definitiva de l’article s’ha d’enviar en un format electrònic editable a l’adreça il.dinamitzacio@udl.cat.

El nom de l’arxiu ha de fer referència al títol de l’article i el nom de l’autor o autora.

Els articles de recerca s’han de fer arribar a l’Institut de Llengües almenys amb trenta dies d’antelació a la data que es volen tindre corregits.

L’imprès de sol·licitud, amb les dades de la persona sol·licitant i de la publicació, haurà d’anar acompanyat de la documentació següent:

  1. Text de l'article científic que es vol publicar (en el cas de presentació en registre físic, cal enviar l’article per correu electrònic a l’Institut de Llengües).

  2. Carta d'acceptació de l'article per part de l'editor de la revista científica o, si s’escau, escrit afirmant la voluntat de l’autor i coautor de sotmetre l’article a una revista indexada en l’ISI, SCOPUS, CARHUS, DICE...

  3. Justificació de la qualitat de la revista (“Science Citation Index”, “Social Science Citation Index”, SCOPUS, classificació CIRIT, IN-RECS o similars).

Els sol·licitants als quals se’ls concedeixi l’ajut hauran de lliurar a l’Institut de Llengües una còpia de l’article quan aquest ja s’hagi publicat.

6. Termini de presentació de sol·licituds

Aquesta convocatòria és oberta fins al 18 de novembre de 2022.

7. Resolució

L’òrgan instructor del procediment per atorgar els ajuts d’acord amb aquesta convocatòria és l'Institut de Llengües de la Universitat.

La competència per resoldre correspon, per delegació del rector aprovada mitjançant la Resolució de 28 d’octubre de 2020, per la qual s’aprova la delegació de competències del rector de la Universitat de Lleida en diversos òrgans unipersonals de la universitat (DOGC Núm. 8263 - 04.11.2020), al vicerector de Cultura i Extensió Universitària, d'acord amb la proposta de resolució de la convocatòria que emeti l'Institut de Llengües. 

La Comissió de l’Institut de Llengües formada per la directora, el coordinador tècnic, un tècnic lingüístic o tècnica lingüística especialista en anglès i el tècnic de dinamització lingüística, farà una proposta de resolució. La competència per resoldre la convocatòria correspon al vicerector de Cultura i Extensió Universitària, d’acord amb la proposta de resolució que emeti la Comissió de l'Institut de Llengües.

En el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud, l’Institut de Llengües comunicarà a la persona sol·licitant si se li atorga l’ajut.

A partir del 18 de novembre de 2022, en el termini màxim d’un mes, el vicerector de Cultura i Extensió Universitària farà pública la llista definitiva d’ajuts atorgats en el tauler d’anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php). També pot ser objecte de publicació no oficial en la web de l’Institut de Llengües.

Contra la resolució del vicerector, que actua per delegació, els interessats poden interposar un recurs de reposició davant el mateix vicerector en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en la pàgina web indicada.

8. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les bases.

9. Suspensió de l’ajut

La Universitat de Lleida pot revocar l’ajut en els supòsits següents:

  1. Si, d'acord amb tot allò convingut, no es porten a terme les publicacions per les quals es va sol·licitar l’ajut.

  2. Si les dades i els documents que serveixen de base per a la concessió de l’ajut són falsos.

  3. Si els beneficiaris de l’ajut incompleixen qualsevol de les altres obligacions assumides en acceptar l’ajut.

 


 

 

 

   Darrera modificació: