Premi a la Qualitat Lingüística de les Tesis Escrites en Anglès

 Descarregar pdf

Convocatòria del Premi a la Qualitat Lingüística de les Tesis Escrites en Anglès a la UdL (Cursos 2022-2023 i 2023-2024)

(Acord 101/2023, Consell de Govern de 2 de maig)

 

El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida convoca la segona edició del Premi a la Qualitat Lingüística de les Tesis Escrites en Anglès, que gestiona l’Institut de Llengües. Amb aquesta convocatòria es pretén estimular l’ús de la llengua anglesa en la redacció de les tesis doctorals.

 

BASES GENERALS

 

 1. Objectiu

Aquest premi té com a objectiu premiar la qualitat lingüística de les tesis redactades en anglès. D’aquesta manera, es pretén incentivar l’ús de l’anglès en la recerca i incrementar-ne la presència a les tesis doctorals de la UdL.

 

 1. Destinataris i premi

Poden optar-hi les persones inscrites en un programa de doctorat de la Universitat de Lleida que hagin dipositat i defensat la tesi doctoral entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2024.

En aquesta  edició es proposa premiar tesis relacionades amb els àmbits següents: dret, economia i educació.

El premi consisteix en 500 € per a l’autor o autora de la tesi doctoral.

 

 1. Requisits de les tesis doctorals

S’hi poden presentar tesis doctorals en els formats següents:

 • Tesi escrita íntegrament en anglès.
 • Tesi escrita majoritàriament en anglès.
 • Tesi com a compendi d’articles (que poden estar escrits en altres llengües) en què estiguin escrites en anglès com a mínim les seccions d’introducció, objectius, discussió i conclusions.

No poden optar a aquest premi les tesis que tenen com a objecte d’estudi la llengua i/o la literatura angleses. Tampoc hi poden optar les investigacions que han rebut un ajut de l’Institut de Llengües per a la correcció de tesis doctorals en anglès.

 

 1. Sol·licituds

Les sol·licituds per optar al Premi s’han de presentar preferentment al registre electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), i s’han d’adreçar a l’Institut de Llengües d’acord amb el model normalitzat que s’adjunta en l’annex. La presentació a través del registre electrònic és obligatòria per al PDI de la UdL.

Un cop presentada la sol·licitud, cal enviar a l’Institut de Llengües, a través de l’adreça il.dinamitzacio@udl.cat, la documentació següent: la tesi doctoral que es proposa per al Premi (en format PDF, amb un màxim de 10 MB) i un breu informe sobre les eines utilitzades per redactar la tesi (diccionaris, llocs de consulta, correctors automàtics), sobre qualsevol aspecte que es vulgui destacar del treball fet i, si s’escau, sobre l’aportació a la creació o adaptació terminològiques.

 

 1. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 15 d’octubre de 2024.

 

 1. Jurat

El Jurat ha d’avaluar cada sol·licitud, a fi de seleccionar el treball més ben escrit en anglès. També pot seleccionar finalistes, que poden rebre una menció honorífica.

El premi es pot declarar desert.

El Jurat està presidit pel vicerector de Cultura i Extensió Universitària, el qual ha de nomenar una comissió de quatre membres per valorar els textos presentats. Els membres del Jurat no poden haver dirigit o tutoritzat cap de les tesis presentades ni haver estat membres del tribunal en la seua defensa.

 

 1. Resolució

La resolució del premi correspon al rector de la Universitat de Lleida. El procediment de concessió és de concurrència competitiva, i s’ha de resoldre en el termini màxim d’un mes, a comptar de la data d’acabament del termini per presentar els treballs. La resolució del jurat s’ha de donar a conèixer a través del tauler d’anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php) i del web de l’Institut de Llengües  (www.udl.cat/institutdellengues). La concessió del premi es comunicarà per correu electrònic a la persona interessada.

Contra la resolució del rector, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant el mateix rector en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la resolució en el tauler d’anuncis de la Universitat.

 

 1. Criteris de valoració

En l’avaluació de les propostes el Jurat valorarà la claredat expositiva, l’estructura del text i la correcció gramatical, a més de l’interès de la recerca, la creativitat i l’originalitat. També es tindrà en compte l’aportació de la tesi doctoral a la creació o adaptació terminològiques. El Jurat ha de deixar constància per escrit de la seua decisió, mitjançant un acord que inclogui l’adequada motivació, fonamentada en els criteris descrits, amb especial èmfasi a justificar la persona adjudicatària del premi.

 

 1. Responsabilitat sobre la documentació presentada

Un cop transcorreguts sis mesos des de la data en què es faci pública la resolució del Jurat, es destruirà la documentació presentada pels candidats, i es destruiran en els termes i condicions previstos en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

 

10. Difusió

La persona adjudicatària ha de fer menció explícita del premi rebut en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat. A més, es compromet a participar en les activitats relacionades amb el Premi a què el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària la convoqui.

 

11. Acceptació de les bases i normativa aplicable

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

És competència del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació de les bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

12. Protecció de dades personals

- El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates, en la present convocatòria d’ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les dades de les persones candidates s’utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment.

- Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap interessat n’hagi interposat recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Les dades facilitades són obligatòries per exercir la funció essencial de la UdL de foment del coneixement i ús de les llengües estrangeres en la investigació (article 23.1 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari).

- La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Les persones candidates poden accedir a les seues dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb la condició de persona candidata en el present procediment selectiu, mitjançant escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

 

13. Potestat de verificació de les dades personals per la Universitat de Lleida

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, la Universitat de Lleida resta facultada per realitzar les verificacions necessàries per comprovar l’exactitud de les dades de les persones candidates que són imprescindibles per presentar la sol·licitud, en els termes exigits per la present convocatòria.

De conformitat amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, les persones candidates tenen el dret d’oposar-se a l’exercici d’aquesta potestat de verificació, per motius relacionats amb la seua situació particular. En qualsevol cas, en l’exercici d’aquest dret d’oposició, la persona candidata ha d’acreditar els motius que la justifiquen, perquè siguin valorats per la Universitat, i resta obligada a aportar els documents a la consulta dels qual s’oposa.

 

 

   Darrera modificació: