Acollida familiar d'estudiants nouvinguts per a intercanvi lingüístic

 Descarregar pdf

Bases del projecte

El projecte es basa en l'intercanvi lingüístic i cultural entre els estudiants arribats a la Universitat de Lleida a través de programes de mobilitat (programa Erasmus i similars) i les famílies que volen acollir aquests estudiants. Totes dues parts en poden sortir beneficiades. D’una part, els estudiants que es vulguin acollir dins aquest projecte pilot dut a terme per l’àrea d’acollida lingüística de l’Institut de Llengües de la UdL, podran allotjar-se de forma gratuïta o a canvi d’un preu simbòlic a casa d’una família. La família proporcionarà totes les facilitats possibles perquè l’estudiant se senti part de la unitat familiar i li proporcionarà una habitació i bany (aquest últim podrà ser compartit o privat) així com la manutenció o dret a cuina. La família es comprometrà a ajudar l’estudiant en tot allò que necessiti, sobretot durant els primers dies a la ciutat i també en possibles casos d’emergència (portar-lo al metge, trasllats d’urgència, etc.). De l’altra, les famílies que s’acullin al projecte pilot rebran un intercanvi lingüístic per part de l’alumne. Aquest es comprometrà a passar una quantitat d’hores pactades prèviament amb la família en les quals ensenyarà la seva llengua materna o llengües de les quals pugui acreditar un nivell alt a la família o a algun membre de la família (normalment nens). L’intercanvi lingüístic preferentment es farà a través del joc (contes, sortides als parcs, pràctica d’esports conjunts, jocs de taula, etc.). L’intercanvi lingüístic ha de ser de qualitat i es preveu la possibilitat que l’estudiant prepari alguna activitat o joc per posar en pràctica la llengua que està ensenyant.
 

Bàsicament el que el projecte pilot pretén és, d’una banda, donar un servei que s’està començant a demanar, és a dir, fer una coordinació de les estades d’estudiants de mobilitat (programa Erasmus i similars) que volen conviure en famílies a canvi d’aquest intercanvi lingüístic, i, d’altra banda, i motiu principal pel qual s’ha decidit posar en pràctica el projecte, es fer un estudi a través del Treball Final de Màster de Llengües Aplicades de la Universitat de Lleida en el qual es pugui treure informació sobre la comunicació intercultural i la visualització de la multiculturalitat. Principalment l’obtenció de dades s’extraurà de les entrevistes previstes durant les estades, que es faran periòdicament tant a les famílies acollidores com als estudiants d'intercanvi.
 

Totes les famílies que compleixin els requisits podran acollir-se al projecte (vegeu més avall tota la documentació que s'ha d'omplir). Totes dues parts, tant les famílies com estudiants, han de ser conscients que és un projecte nou del qual no tenim precedents i que esperem que sigui un èxit. Tanmateix es preveurà la possibilitat de dur-ho a terme en futures ocasions o informar altres universitats perquè s’implementi.
 

S’intentarà satisfer les preferències tant de les famílies sol·licitants com dels estudiants, però en cap cas es podrà garantir al 100% que es compleixin amb totes les preferències demanades. La família i l’estudiant hi podran renunciar si creuen que la convivència pot resultar poc satisfactòria. Més avall es pot consultar el Protocol d'Actuació.
 

Per poder conèixer les preferències tant de les famílies com dels estudiants, els sol·licitants hauran d'omplir obligatòriament un seguit de qüestionaris on es demanen una sèrie de dades. Segons els resultats obtinguts s’escollirà una família per a cada estudiant. S'intentarà ajustar-se al màxim a les demandes de cada part.
 

Protocol d'Actuació

Per tal de donar suport a l’acollida lingüística i cultural tant per part de les famílies com pels estudiants que s’acolliran a aquest projecte pilot, es preveuen una sèrie de protocols d’actuació per no deixar lloc a la improvisació.
 

Famílies d'acollida

1. Què caldrà fer en cas que la família no s’adapti o la convivència no sigui l’adequada?
 

Primerament s’intentarà proporcionar solucions factibles, i si una de les dues parts no creu que es pugui solucionar es buscarà un altre estudiant, sempre i quan n’hi hagi de disponibles. L’estudiant nou podrà no complir totes les característiques que la família va demanar en el qüestionari.
 

2. Què caldrà fer si hi ha més famílies interessades que estudiants?

  • S’intentarà donar solució a les famílies que per ordre d’inscripció han sol·licitat formar part del projecte.

  • Un segon criteri serà basar-se en les preferències que coincideixin entre famílies i estudiants.

  • També es preveu la possibilitat que les famílies quedin en una borsa de reserva.
     

3. Com es procedirà si la família no compleix les condicions prèviament pactades?

Es podrà donar per finalitzat l’intercanvi si no es compleixen les condicions establertes prèviament i s'haurà d'informar l'Institut de Llengües de la UdL.

 

Estudiants de mobilitat

1. Què caldrà fer en cas que l’estudiant no s’adapti o la convivència no sigui l’adequada?
 

Primerament s’intentarà proporcionar solucions factibles, i si una de les dues parts no creu que es pugui solucionar es buscarà una altra família, en aquest cas, de les famílies en reserva. La família nova podrà no reunir totes les característiques que en un primer moment va escollir l’estudiant en el qüestionari.
 

2. Que caldrà fer si hi ha més estudiants que famílies interessades en el projecte?

  • S’intentarà buscar una família que s’adapti a les necessitats de l’estudiant.

  • En els cas dels estudiants que han demanat una família d'acollida prèviament, a través de la web, és a dir, abans de l'arribada a Lleida, i que no tinguin cap famílila acollidora, ja sigui perquè no n'hi ha de disponibles o perquès les característiques sol·licitades no coincideixen, seran avisats amb antelació perquè tinguin temps suficient per buscar una altra opció d'allotjament (pis compartit, individual, residència...).
 
  • En el cas dels estudiants que sol·licitin una família d'acollida en el moment de l'arribada a Lleida, és a dir, durant les dues darreres setmanes de gener de 2016, i no hi hi hagi cap família disponible, quedaran en una borsa de reserva a l'espera. Mentrestant podran buscar-se una alternativa: pis compartit, individual, residència... En el moment que hi hagi una família que reuneixi les característiques sol·licitades, s'informarà l'estudiant i podrà decidir què vol fer.
 
 

3. Com es procedirà si l’estudiant no compleix les condicions prèviament pactades?

Es podrà donar per finalitzat l’intercanvi si no es compleixen les condicions establertes prèviament i s'haurà d'informar l'Institut de Llengües de la UdL.
 

Temporització

L'estada de l'estudiant de mobilitat en les famílies d'acollida anirà de gener a juny de 2016.

Termini per presentar les sol·licituds

Les famílies d'acollida podran presentar tota la documentació necessària fins al 15 de gener de 2016.

Documentació necessària

El qüestionari s'ha d'omplir obligatòriament.
La sol·licitud caldrà presentar-la a l'Institut de Llengües, degudament omplerta i signada.

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l'Institut de Llengües.

CONTACTE
Tel. 973 00 35 43
dinamitzacio.il@udl.cat

Horari de contacte: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h i els dimarts, de 15 a 17 h
L'Institut de Llengües romandrà tancat del 23 de desembre de 2015 al 6 de gener de 2016


 

   Darrera modificació: