12 de desembre de 2012

Descarregar pdf
 

El Consell de Govern aprova un pressupost amb un augment del 0,91% per al 2013
 
. També dóna llum verda al Pla d'Internacionalització 2012-2016
audio
 
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida ha aprovat avui per assentiment el pressupost de la institució per al 2013. Els comptes ascendeixen a 72.253.046,28 euros, el que representa un increment del 0,91% respecte a l'any anterior.  Aquest document se sotmetrà a la consideració del Consell Social el proper dia 20 de desembre.

Segons la Gerència, el pressupost de l'exercici 2013 segueix les línies fixades en el Pla Econòmic 2011-2014 aprovat pel Consell de Govern i Consell Social el mes de juliol de 2011, on s'han efectuat els ajustos necessaris degut a la nova reducció del finançament públic i a l'augment del preu dels crèdits en la matrícula de graus i màsters oficials.
Recordar que l'objectiu fonamental del Pla Econòmic 2011-2014 és assumir la reducció dels recursos disponibles, tot garantint el funcionament adequat de la Universitat de Lleida, assegurant que podrà complir correctament les seves funcions principals: generar una docència i formació de l'estudiantat de qualitat, produir i transferir coneixement científic, tecnològic i cultural altament competitiu i reconegut nacionalment i internacionalment, i contribuir al desenvolupament econòmic i social de les Terres de Lleida i de la resta de Catalunya.

El pressupost es divideix en set programes, que reflecteixen l'activitat universitària:


PROGRAMA DESCRIPCIÓ 2012 2013 % variació
1 Docència 2.498.000,00 2.645.000,00
5,88
2 Recerca i transferència
11.217.000,00 11.480.000,00
2,34
3 Estudiantat i comunitat universitària
1.195.000,00

1.245.000,00

4,18
4
Infraestructures i biblioteca
1.090.000,00 1.065.000,00
-2,29
5 Universitat i societat 1.066.000,00 1.141.000,00
7,04
6 Personal i formació
47.384.000,00 47.737.000,00
0,74
7
Despeses generals
7.151.000,00 6.940.000,00
-2,95

TOTAL 71.601.000,00 72.253.000,00 0,91


Els programes de Docència i el d'Estudiants i comunitat universitària, tenen un increment superior al 4%, i el de Recerca i Transferència del 2,3 %. En canvi els programes que disminueixen són els Despeses Generals, fruit de les accions de d'estalvi que s’ha realitzat aquests dos darrers anys i que es continuaran realitzant durant el 2013, així com el programa d'Infraestructures i biblioteca -quant a la part d'Infraestructures, no s'ha fet cap actuació en noves infraestructures-, informa la Gerència.


La distribució per capítols del pressupost és la següent:


INGRESSOS 2012 2013 % variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 15.493.609,00 17.650.898,00
13,92
Capítol 4 Transferències corrents 50.134.112,00 48.814.518,96
-2,63
Capítol 5 Ingressos patrimonials 705.399,89
420.975,29
-40,32

Ingressos corrents 66.333.120,89 66.886.392,25
0,83
Capítol 7 Transferències de capital 4.997.911,67 5.248.654,03
5,02
Capítol 9 Passius financers 270.000,00 118.000,00
-56,30

Ingressos capital 5.267.911,67 5.366.654,03
1,87

TOTAL 71.601.032,56 72.253.046,28
0,91


DESPESES 2012 2013 % variació
Capítol 1 Despeses de personal 51.541.135,66 52.002.897,40
0,90
Capítol 2 Despeses de béns i serveis 11.856.544,51 11.287.937,14
-4,80
Capítol 3 Despeses financeres 52.438,46 46.126,59
-12,04
Capítol 4 Transferències corrents 2.325.762,76 1.901.880,46
-18,23

Despesa corrent 65.775.881,39 65.238.841,59
-0,82
Capítol 6 Inversions reals 4.807.239,50 6.018.726,91
25,20
Capítol 9 Passius financers 1.017.911,67 995.477,78 -2,20

Despesa capital 5.825.151,17 7.014.204,69 20,41

TOTAL 71.601.032,56 72.253.046,28
0,91


Pel que fa als ingressos, cal destacar segons la Gerència:

  • Els ingressos de matrícula i taxes acadèmiques incrementen pels preus aplicats en el Decret de Preus del curs 2012/2013, mantenint-se el nombre d'estudiants de graus i reduint-se el de màsters oficials.
  • Baixa l'aportació de la Generalitat de Catalunya per al finançament ordinari per la nova retallada aplicada ja a l'exercici 2012, la qual cosa suposa una reducció en dos anys del 18%.
  • Es preveu mantenir els ingressos per R+D+I de l'exercici 2012.
  • No s'ha pressupostat el Pla d'Inversions de la Generalitat de Catalunya pel 2013, al desconèixer el seu import.

Quant a despeses:
  • En relació al personal, malgrat les accions de reestructuració de la docència i de la gestió, es produeixi un increment de la despesa de personal provocada pel 'creixement vegetatiu' de la despesa de personal. Cal tenir en compte que el Pla Econòmic considera que el principal capital amb què compta la Universitat de Lleida és el seu professorat i el seu personal d'administració i serveis, per la qual cosa, l'eix fonamental del Pla serà traçar estratègies i accions per garantir el manteniment de la plantilla de treballadors de la nostra institució.
  • La despesa corrent té una reducció del 4,8% degut, en part, a la reducció del 5% en les partides a disposició de totes les unitats i serveis per a despesa corrent. Així mateix, les accions que s'han anat executant durant el darrer exercici en relació a la Comissió de Gestió de Despeses Generals, ha comportat un estalvi en el consum d'energia elèctrica, gas i combustibles. Això ha permès que malgrat els importants increments dels preus de les energies i l'increment en tres punts de l'Impost sobre el Valor afegit des del setembre passat, s'ha reduït la despesa corrent en un 5%.
  • No es preveu inversions en noves infraestructures i les despeses de manteniment seran les imprescindibles i urgents fins que no es disposi del Pla d'Inversions Universitàries de la Generalitat de Catalunya.

. Pla d'internacionalització

D'altra banda, el Consell de Govern ha donat avui llum verda al Pla Operatiu d'Internacionalització de la UdL 2012-16. Els objectius principals es poden agrupar en dos línies: la internacionalització de la Docència (impulsar la mobilitat i l'atracció d'alumnat estranger, incrementar l'ensenyament en anglès, adaptar l'idioma d’impartició de la docència dels màsters a les necessitats de l'estudiantat i augmentar els programes interuniversitaris internacionals amb titulacions dobles i conjuntes, entre d'altres) i la internacionalització de la Recerca i la Transferència (potenciar els projectes internacionals i les accions de transferència i innovació, i incrementar la presència de personal docent i investigador estranger).

Aquests objectius principals complementen amb fites transversals que pretenen assolir el trilingüisme, incrementar la cultura internacional entre l'estudiantat, el PDI i el PAS, i estrènyer la relació entre la UdL i el teixit empresarial.

El Pla d'Internacionalització - impulsat pel Rectorat i el Consell Social- ha estat realitzat amb la participació i implicació transversal de tots els col·lectius de la pròpia Universitat amb jornades de reflexió estratègica.


Text: Direcció de Comunicació / Oficina de Premsa