13 de novembre de 2008

Descarregar pdf

La UdL es dota d'una normativa comuna per al pràcticum dels graus


. El Consell de Govern aprova també les directrius per a la planificació docent de les titulacions adaptades a Europa

recerca

El Consell de Govern de la UdL ha donat avui llum verda a la normativa que ha de regular les pràctiques externes (pràcticum) en els estudis de grau i que, a la UdL, seran obligatòries per obtenir el títol. Per primer cop, la Universitat de Lleida disposarà unes directrius comunes per a tots els graus, per tal de garantir als estudiants aquest aprenentatge pre-professional que els permetrà conèixer la realitat laboral i professional del seu perfil formatiu. El document inclou també l'excepcionalitat de les pràctiques per a l'alumnat de Medicina i Infermeria, que han de realitzar-se en forma de rotatori clínic, donada l'especificitat de les competències a assolir.

El document estableix un màxim de 30 ETCS (crèdits europeus) de durada del pràcticum, a excepció de les titulacions que venen determinades per directrius específiques on se'n marquen de diferents, com ara Medicina, Infermeria i Magisteri. El pràcticum s'haurà d'oferir en la segona meitat del pla d'estudis de grau i s'ha de programar de manera que no impedeixi que els estudiants puguin cursar part dels seus estudis en una altra universitat, esencialment durant el darrer curs acadèmic. A més, caldrà que tots els estudiants tinguin un tutor per part de l'empresa o institució i un altre per part de la universitat. El document aprovat avui inclou també models de documents com ara els convenis de cooperació educativa universitat-empresa, el document marc d'acords de confidencialitat amb les empreses i el d'avaluació del pràcticum.

Les pràctiques externes en els estudis de grau, obligatòries per l'obtenció del títol, permetrà conèixer als estudiants la realitat laboral i professional del seu perfil formatiu
Prèviament, el Consell de Govern ha aprovat les directrius acadèmiques per a la planificació docent dels graus, tant pel que fa a l'organització dels grups de classe en funció de les activitats a realitzar a l'aula, com a la dedicació docent, amb l'objectiu d'organitzar la docència dels graus a partir de la implementació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Quant a la grandària dels grups, es fixen un mínim de 15 i un màxim de 25 estudiants per a les classes pràctiques, 80 per a les teòriques i 10 per a la tutorització de les pràctiques. Les directrius organitzen també les hores lectives del treball de fi de grau, que serà obligatori i que s'haurà de defensar públicament davant d'un tribunal. Els professors dedicaran 9 hores de tutoria al treball de fi de grau de cada alumne.

Un altre dels punts a destacar de les directrius acadèmiques per a la planificació docent dels graus determina que l'horari lectiu dels estudiants haurà de ser compactat, amb l'objectiu que puguin organitzar adequadament el seu treball al marge de les classes. En els graus a la UdL, l'ECTS serà, en un 60% treball autònom, mentre que un 40% del treball es farà amb el professor.


. Professorat

D'altra banda, el Consell de Govern ha donat el seu vist-i-plau a la modificació del Document de Política de Personal Acadèmic (DPPA) per adaptar-lo a l'EEES i convertir-lo en un instrument per a la planificació estratègica. Segons els vicerectorat de Professorat, aquestes modificacions estableixen i flexibilitzen els criteris de dedicació docent del professorat i dels departaments en funció de la resta d'activitat acadèmica i permeten disposar de criteris objectius per a la planificació acadèmica de cada curs i la impartició de docència entre departaments diferents.

També s'ha donat llum verda una nova convocatòria de professorat contractat, la major part del qual s'incorporarà a l'inici de les classes del segon quadrimestre. En total, s'oferten 22 places a temps complet i 25 a temps parcial que corresponen a la reconversió i restitució de places vacants -tant temporals com definitives-, l'estabilització d'investigadors Ramon i Cajal dins el Programa Serra-Hunter i de professorat lector interí, places per a l'adaptació a l'EEES i per a noves titulacions.