14 de juliol de 2009

Descarregar pdf

Tres de cada quatre universitaris creuen que l'ús del català és predominant respecte al castellà en la docència 

  • Prop de la meitat considera que en el futur no es mantindrà l'actual preeminència del català a l'aula
  • El 61% de l'alumnat respon als exàmens en català, l'11% en castellà i el 21% fa servir la llengua del professorat
  • Per trobar una feina a Catalunya, un 96% considera important saber català, un 90% saber castellà i un 86% saber anglès 
Classes a la UdL

 
 
Des de fa més d'una dècada les universitats catalanes obtenen informació sobre indicadors lingüístics dels diferents centres i també informació sobre les necessitats lingüístiques dels membres de les comunitats universitàries. Per primera vegada, un estudi interuniversitari ha permès obtenir dades globals sobre les actituds, les identitats i els usos lingüístics de l'estudiantat del sistema universitari català. Finançat pel Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, l'estudi Usos, actituds i identitats lingüístics entre l'estudiantat universitari ha estat elaborat durant el curs 2008-2009 pels serveis lingüístics de la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya.
 
La metodologia utilitzada per a elaborar aquest treball inclou tècniques quantitatives i qualitatives. El mòdul quantitatiu s'ha dut a terme a partir d'una mostra de 2.989 enquestes en línia. El mòdul qualitatiu s'ha basat en la tècnica de grups de discussió. S'han fet un total de 10 grups d'entre 8 i 9 estudiants, representatius de les diferents universitats públiques catalanes, en què les persones participants expressaven els seus punts de vista. Els resultats principals de l'estudi són els següents: 
 
 
. USOS LINGÜíSTICS A LA UNIVERSITAT
 
Llengua de docència

El 76% de l'alumnat considera que l'ús del català és predominant respecte a l'ús del castellà, però només un 56% considera que aquesta situació es mantindrà en el futur. Pel que fa a l'anglès, un 75% considera que aquesta llengua és poc o gens present a la universitat actual i un 44% li atorga un paper important en el futur.

El 74% de l'alumnat considera correcta l’oferta actual de classes en català. Sobre la suficiència d'oferta de classes en castellà i en anglès, les dades indiquen que un 65% d'alumnes consideren correcta l’oferta de classes en castellà i només un 11% consideren suficient el nombre de classes impartides en anglès.

El 74% de l'alumnat està d’acord amb el fet que es faci pública, abans del començament del curs, la informació sobre la llengua de cada grup classe. Un cop anunciada la llengua de la docència, un 51% és contrari al fet que es canviï de llengua.

El 42% de l'alumnat prefereix que la llengua utilitzada pel professorat a classe sigui el català, mentre que només el 7% prefereix el castellà. La resta d'estudiants no es decanta de manera exclusiva per una d’aquestes dues llengües sinó per combinacions entre el català, el castellà i l'anglès.

Si es pregunta als estudiants si els sembla bé que el professorat hagi d’acreditar coneixements de llengua catalana per a accedir als llocs de treball de les universitats de Catalunya, gairebé tots s'hi mostren a favor.

Llengua d'aprenentatge

El 47% de l'alumnat prefereix que el material elaborat pel professorat sigui sempre en català; a un 28% li és indiferent, i un 17% considera que s'hauria de lliurar en la llengua del professorat.

El 52% de l'alumnat declara que sempre pren els apunts en català, el 9% ho fa sempre en castellà i el 30% s'adapta a la llengua del professorat.

El 61% de l'alumnat afirma que sempre respon els exàmens en català, l'11% ho fa sempre en castellà i el 21% fa servir la llengua del professorat.

 

. CONEIXEMENT DE TERCERES LLENGÜES I ACTITUDS SOBRE EL BILINGÜISME
 

L'anglès com a llengua clau del futur

Els estudiants consideren que l'anglès és un factor clau per a desenvolupar-se amb èxit acadèmicament, professionalment i personalment. Actualment, només el 23% de l'alumnat creu que l'anglès s'utilitza a la universitat entre una mica i molt; però el 76% creu que s'utilitzarà en un futur.

El 86% de l'alumnat té la percepció que necessita conèixer l'anglès per a poder fer satisfactòriament els seus estudis; s'observa un tant per cent molt similar pel que fa al grau de necessitat de saber el català i el castellà.

L'alumnat percep que té un nivell insuficient d'anglès

Els estudiants consideren que arriben a la universitat amb coneixements insuficients de llengua anglesa. Atribueixen aquests dèficits a una formació no adequada durant l'ensenyament obligatori. També consideren que pot ser difícil superar aquestes mancances durant la seua etapa universitària.

Els estudiants universitaris consideren que tenen un coneixement passiu de l'anglès superior al coneixement actiu. Tenen més bon nivell de comprensió oral i escrita, més facilitat per llegir bibliografia (encara que sigui amb esforç), que no pas habilitats verbals i d'escriptura de l'anglès; la majoria es veu incapaç de seguir una classe en anglès, fer exàmens en anglès o intervencions a classe en aquesta llengua.

L'alumnat està disposat a esforçar-se per millorar en llengües, ja que creuen que són necessàries

Els estudiants es mostren disposats a fer un esforç extra per a millorar el nivell d'anglès. Tot i aquesta bona predisposició, assenyalen que, per a aconseguir la capacitació lingüística adequada, han de fer front a diverses dificultats com ara: l'excessiu cost dels cursos, el temps necessari per a la formació, les possibles reduccions de continguts en les seves matèries objecte d'estudi pel fet de fer-se en anglès.

Els estudiants esperen de la universitat que la introducció de l'anglès als plans d’estudis es faci de manera gradual i, entre altres mesures, proposen: assignatures en llengua anglesa, seminaris, debats i conferències en anglès, presentacions, escrites o orals, en aquesta llengua, foment de la mobilitat internacional, etc. Alguns estudiants també manifesten la necessitat de formar-se en altres llengües.

Pel que fa a la importància del coneixement de llengües per a trobar una feina a Catalunya, un 96% considera important saber català, un 90% saber castellà, un 86% saber anglès i un 22% saber francès.