21 de desembre de 2011

Descarregar pdf
 

El Consell de Govern aprova un pressupost amb una reducció del 10,4% per al 2012
 
. La UdL preveu un dèficit d'1,5 milions d'euros per al 2011 i de 1,2 per l'any següent  


El Consell de Govern de la Universitat de Lleida ha aprovat en una votació secreta -per 23 sufragis a favor i 14 en contra- la proposta de pressupost per a l'any 2012. Els comptes -que s'han elaborat en funció del Pla Econòmic 2011-2014 aprovat el passat juliol- ascendeixen a 71.601.032,56 euros, la qual cosa representa una disminució del 10,4%. La reducció és del 4,05% en despeses corrents, i del 2,3% en ingressos. Aquest document se sotmetrà a la consideració del Consell Social el proper dia 28 de desembre.

L'objectiu fonamental del pressupost 2012, segons l'equip de govern, és assumir la reducció dels recursos disponibles tot garantint el funcionament de la UdL en gestió, docència i recerca. La distribució per capítols és la següent:


INGRESSOS 2011 2012 % variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 12.576.521,02 15.493.609,00
23,19
Capítol 4 Transferències corrents 54.650.886,78 50.134.112,00
-8,26
Capítol 5 Ingressos patrimonials 693.311,35

705.399,89

1,74

Ingressos corrents 67.920.719,15 66.333.120,89
-2,34
Capítol 7 Transferències de capital 11.951.566,68 4.997.911,67
-58,18
Capítol 9 Passius financers 5.000,00 270.000,00
5.300

Ingressos capital 11.956.566,68 5.267.911,67
-55,94

TOTAL 79.877.285,83 71.601.032,56 -10,36


DESPESES 2011 2012 % variació
Capítol 1 Despeses de personal 51.880.787,09 51.541.135,66
-0,65
Capítol 2 Despeses de béns i serveis 14.194.954,38 11.856.544,51
-16,47
Capítol 3 Despeses financeres 50.881,34 52.438,46

3,06
Capítol 4 Transferències corrents 2.426.333,53 2.325.762,76
-4,14

Despesa corrent 68.552.956,34 65.775.881,39
-4,05
Capítol 6 Inversions reals 10.470.746,15 4.807.239,50
-54,09
Capítol 8 Actius financers 3.000,00 0,00
-100,00
Capítol 9 Passius financers 850.583,34 1.017.911,67 19,67

Despesa capital 11.324.329,49 5.825.151,17
-48,56

TOTAL 79.877.285,83 71.601.032,56
-10,36
 
Del pressupost del 2012 cal destacar un augment dels ingressos de matrícula i taxes acadèmiques, no solament per les mesures adoptades en el Pla Econòmic i en el Decret de Preus, sinó per l'augment en el nombre dels estudiants del curs 2011-2012, especialment en el cas dels màsters oficials. Per contra, baixa significativament l'aportació de la Generalitat per al finançament ordinari i per les inversions, d'acord amb les retallades aplicades ja a l'exercici 2011. També disminueix en dos milions d'euros la previsió d'ingressos per R+D+i, degut a la retallada en les convocatòries d'ajudes per part del Ministeri d'Innovació i Ciència. Tampoc s'ha pressupostat el Pla d'Inversions de la Generalitat de Catalunya pel 2012, al desconèixer el seu import.

Pel que fa a les despeses, es produeix una reducció generalitzada de les diferents partides en consonància amb la davallada dels ingressos. La despesa corrent té una reducció del 16,5% per la retallada del 25% a totes les unitats, serveis, centres, departaments i vicerectorats per incidir en "la necessària austeritat". La despesa d'energia -elèctrica, gas i combustibles- té un important increment per l'augment dels preus regulats i la posada en funcionament de dos nous edificis.
 
Les inversions cauen el 54% tenint en compte que l'any anterior encara hi havia obres a executar i que no s'ha pressupostat el Pla d'Inversions Universitàries de la Generalitat.