21 de juny de 2013

Descarregar pdf
 

Els rectors demanen retirar el decret de beques
CRUE
baixcorva

Informe de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) sobre el Projecte de Reial decret (d'ara endavant RD) pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2013-2014, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades:

"En primer lloc, lamentem l'absència de diàleg del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) amb les universitats respecte al nou enfocament del RD de beques, malgrat les peticions formals realitzades. Així mateix, lamentem la falta de comunicació sobre aquest tema, en haver estat informats del RD per una notícia filtrada en la premsa, sense tenir coneixement previ ni tan sols de l'orientació que el RD anava a tenir.

Sense entrar en una anàlisi detallada ni en detalls merament tècnics i de gestió, que són també enormement importants, volem assenyalar les principals consideracions que per la CRUE genera aquest esborrany del RD.

L'aplicació dels nous requisits acadèmics juntament amb el canvi de model en l'assignació econòmica poden conduir a un efecte excloent i dissuasori tant per a l'accés com per a la continuació en els estudis superiors. Això contradiu l'establert en el preàmbul del RD, que invoca el deure constitucional de garantir la igualtat en l'accés als estudis superiors. Va en contra dels col·lectius més vulnerables en risc d'exclusió, als quals se'ls exigeix un esforç molt major que als altres estudiants. En definitiva, s'exigeix més rendiment a qui té menys recursos i possibilitats.

Tot i compartir la filosofia de reforçar positivament als estudiants amb millors rendiments, creiem que no han de barrejar-se ni confondre's les beques de caràcter assistencial com a instrument d'integració i promoció social, amb les d'excel·lència acadèmica. Unes no haurien d'excloure a les altres, i el sistema pot i ha de reconèixer totes dos.

La reducció general de quanties i de components, la reducció de llindars econòmics i l'enduriment de requisits acadèmics impedeixen l'accés a la beca de molts estudiants. Aquests factors també produiran un nombre important d'abandonaments d'estudiants propers a finalitzar els seus estudis, generant una indesitjada ineficiència en el sistema universitari (especialment, en el públic).

Així mateix, el RD generarà un enorme problema amb aquells estudiants que gaudeixen actualment de beca de mobilitat, substituint l'anterior component específica per una denominada residència de l'estudiant durant el curs escolar, la quantia fixa del qual és notablement inferior. De la mateixa manera, considerem que aquesta reducció de les quanties provocarà un efecte de localisme, que és essencialment contrari a l'impuls de la mobilitat estudiantil que fonamenta l'Espai Europeu d'Educació Superior. D'altra banda, els estudiants de zones rurals o zones urbanes que no disposin d'universitat es veuran enormement perjudicats en tenir molt més difícil el seu accés a la universitat.

La fórmula utilitzada per al càlcul de la quantia variable (més enllà d'errors formals) vulnera clarament el principi de seguretat jurídica, ja que l'estudiant no coneixerà l'import total de la beca fins que estigui pràcticament finalitzant el curs acadèmic, produint sens dubte una retracció importantíssima entre els estudiants amb rendes més baixes o que hagin de desplaçar-se dels seus domicilis. Els imports fixos no garanteixen la continuïtat en els estudis universitaris d'estudiants amb rendes baixes, i la limitació de l'import variable a la disponibilitat pressupostària no garanteix l'accés a les beques d'aquestes persones més vulnerables.

La política de beques ha de considerar-se com una inversió en el futur de la societat espanyola i una garantia d'equitat i progrés social de les persones més desfavorides. El camí que Espanya va iniciar en els anys 80 i que ha mantingut de manera continuada fins ara, independentment del color polític del govern, ha estat un exemple en el sistema universitari europeu, que és esmentat amb freqüència com a exemple de país equitatiu i igualitari que concedeix oportunitats a les persones més desfavorides.

Estem profundament preocupats perquè l'aplicació d'aquest RD, si s'aprovés, afebliria seriosament la funció social de l'educació superior a Espanya, més tenint en compte que estem encara lluny de la mitjana de l'OCDE d'inversió en beques respecte al PIB.

En conseqüència, rebutgem el model presentat en el projecte de RD.

En tot cas, una vegada més, reiterem el nostre oferiment i disposició a col·laborar en totes les iniciatives del MECD que puguin redundar en un benefici del sistema universitari espanyol i, especialment, dels estudiants. Mantenim el nostre compromís de diàleg per a l'estudi del sistema de beques, perquè compleixi amb el mandat constitucional d'eliminar les desigualtats en l'accés a l'educació superior."

print enrera pujar