24 de novembre de 2006

Descarregar pdf

Llum verda a l'edifici de Biomedicina i l'equipament GEPA


conselldegovernObres

El Consell de Govern de la UdL ha donat avui llum verda a la construcció d'un edifici de Biomedicina i a la rehabilitació de l'immoble que ha d'acollir l'equipament GEPA (Garantia d'Espais per a la Preservació de l'Accés). En aquest sentit, s'han aprovat els plecs de clàusules administratives i particulars de la redacció del projecte i direcció d'obres d'un edifici de recerca per a biomedicina, que es construirà a l'àrea docent de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i que tindrà una superífice de 8.000 metres quadrats, i la licitació de les obres de rehabilitació de la caserna número 6 de Gardeny -una de les anomenades H-, que acollirà el dipòsit de llibres amb un baix ús del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. El preu de licitació per al GEPA, les obres del qual s'iniciaran a principis d'any, s'ha fixat en 2.347.536,24 euros, mentre que el de la primera fase de l'edifici de biomedicina és de 380.782,37 euros.

Professorat

D'altra banda, el Consell de Govern, que avui ha començat amb un minut de silenci en memòria del professor Jesús Lorés, ha aprovat el nou Manual d'avaluació docent del professorat 2006 que, seguint els criteris que fixa l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), s'aplica per avaluar la docència del professorat i determinar-ne els plusos de docència autonòmics. En aquest sentit, la UdL ha aprovat una nova convocatòria d'avaluació de l'activitat docent del professorat contractat per a l'obtenció de la certificació de l'activitat docent per l'AQU. A més a més, i també pel que fa a professorat, s'han aprovat una quarantena de places, cinc de les quals són de nova creació (incloent temps complet i temps parcial) per a les noves titulacions.

Màsters

Tenint en compte que aquest curs acadèmic s'han iniciat els màsters oficials de la UdL, el Consell de Govern ha donat llum verda avui al document Sistema d'assegurament intern de la qualitat dels màsters oficials, que té com a finalitat vetllar per la qualitat de la docència impartida, establint un procediment d'avaluació de la mateixa. L'òrgan de govern ha aprovat també els criteris de finançament dels màsters oficials diferenciant els que són propis dels que són interuniversitaris.

Mobilitat

Quant a les accions de mobilitat destinades a l'estudiantat, destacar una nova convocatòria dins els programes de mobilitat propis. Es tracta del programa JADE Plus que concedirà un total de quatre ajuts a estudiants mexicans que vinguin a cursar els estudis de doctorat de la UdL. Aquesta acció està dotada amb 37.800 euros.

Serveis

Finalment, esmentar l'aprovació del reglament del Servei de Publicacions de la UdL, el qual es configura com a editorial universitària i com a estructura de suport a la recerca, la docència i altres activitats universitàries. L'estructura del servei incorpora la Comissió de Publicacions que serà l'encarregada, entre d'altres, de fixar la política editorial i aprovar-ne la programació editorial, així com el pressupost i les tarifes, els convenis i els contractes de caràcter editorial i empresarial. La comissió estarà integrada pel vicerector responsable del servei, un representant de cadascún dels centres de la UdL, un representant de l'ICE, i el coordinador tècnic del servei.

fletxa-grisMés informació

Acords del Consell de Govern de 24 de novembre de 2006