26 de febrer de 2009

Descarregar pdf

La UdL reorganitza la formació al llarg de la vida amb la creació del Centre de Formació Continuada

. L'aprovació del calendari acadèmic dels graus s'ajorna a l'espera de la normativa d'avaluació

Estudiants a la biblioteca del Campus de Cappont
L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UdL passarà a ser el Centre de Formació Continuada com a finestreta única en la gestió i l'organització de les propostes de formació al llarg de la vida. Amb aquesta acció, i seguint les directrius de l'EEES, es pretèn desenvolupar els ensenyaments no inclosos en la proposta formativa oficial de la UdL, completar la formació acadèmica dels titulats superiors i els professionals de diversos àmbits, oferir la possibilitat d'ampliar coneixements i habilitats a diferents sectors de la societat, i aconseguir que la Universitat de Lleida sigui un referent nacional i internacional en formació permanent de qualitat. Així ho ha aprovat avui el Consell de Govern de la UdL.

La tipologia dels estudis propis i de formació continuada que oferirà la UdL tindran les següents denominacions: diplomat universitari (hi podran accedir les persones que hagin superat un primer cicle d'estudis universitaris que hauran de formar-se com a mínim en tres cursos acadèmics); màster universitari (formació especialitzada per a llicenciats, arquitectes, enginyers, graduats i amb titulacions equivalents i homologades que s'impartirà com a màxim durant dos cursos acadèmics); expert universitari (estudis adreçats a l'especialització professional per a persones que hagin superat un primer cicle universitari i impartits durant un curs acadèmic amb la realització obligatòria d'un porjecte final) i especialista universitari (estudis orientats a persones que tenen els requisits per accedir a la universitat o amb experiència professional per perfeccionar o especialitzar-se i que tindran una durada d'entre 20 i 40 crèdits ECTS).

L'ICE passarà a ser el Centre de Formació Continuada de la UdL com a finestreta única en la gestió i l'organització de les propostes de formació al llarg de la vida
Les modalitats de docència que es contemplen en els estudis propis i de formació continuada de la UdL són presencial, e-learning semipresencial i e-learning a distància. A més, els estudis propis podran planificar un període de pràctiques externes. Per vetllar per la qualitat dels diferents programes formatius, l'Oficina de Qualitat de la UdL en farà una avaluació. Si no superen els mínims exigibles es podrà denegar una nova edició dels estudis afectats.


. Calendari Acadèmic

Continuant en l'àmbit de la docència i quant al punt de l'ordre del dia sobre la proposta de calendari dels graus per al curs vinent, s'ha retirat, a l'espera d'una normativa reguladora de l'avaluació.


. Maqcentre

D'altra banda, a Joan Roca, professor del Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial, se li encarregarà el proper 10 de març la direcció cientíífica de la Fundació Privada d'Innovació del Sector de la Maquinària Agrícola i dels Equipaments Industrials (Maqcentre) del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, després que el Consell de Govern acceptés l'encàrrec del PCiTAL. Roca és membre del Grup de Recerca en Energia Aplicada de la UdL. Les seues investigacions estan relacionades amb la maquinària agrícola. Aquest professor ja formava part del comitè de direcció del Maqcentre des del setembre de 2008. Amb el seu nomenament com a director, la UdL vol impulsar l'activitat d'aquest centre.


. Mobilitat

El Consell de Govern ha donat llum verda a nous ajuts per afavorir la mobilitat i les activitats internacionals amb una dotació de 58.000 euros. Es tracta de la convocatòriia per a la promoció d'activitats de mobilitat internacional durant el 2009, de la qual se'n poden beneficiar el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de la UdL que vulguin marxar a l'estranger, així com el PDI, PAS i estudiantat de fora que vulgui fer estades curtes a la Universitat de Lleida; dels ajuts per a estudiants que cursin programes de doble titulacio; i els d'estada i manutenció per a l'estudiantat que participa en els programes de mobilitat propis de la UdL i que suposen estades d'entre un quadrimestre i un curs sencer a països d'Amèrica Llatina, Canadà i els Estats Units.


. PAS

Pel que fa a política de personal, també s'ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball de PAS, amb la voluntat d'adaptar l'organigrama i les funcions dels diferents serveis, oficines i unitats als reptes que planteja el nou Espai Europeu d'Educació Superior, potenciar la carrera professional del personal d'administració i serveis, i estabilitzar les places de personal interí o amb contracte d'obra i serveis essenvials per al funcionament dels serveis.

Els principals canvis, segons informa la gerència, es produeixen a l'Oficina de Relacions Internacionals, l'Oficina de Qualitat, el Servei Lingüístic, el Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de la Dona Dolors Piera. També es crea un lloc de treball d'auxiliar de serveis amb requisit de discapacitat intel·lectual superior al 66% per promoure la inserció laboral de persones amb aquest tipus de discapacitat. Aquestes modificacions suposen la creació de 6 lloc de treball nopus, dels quals 3 es financien per l'amortització d'altres llocs de treball. A més, s'ha signat un acord pluriannual de desenvolupament d'aquesta relació de llocs de treballs amb el Comitè d'empresa, mentre que amb la Junta de PAS funcionari s'ha signat un preacord pendent de ratificar pels treballadors i els òrgans de govern