La CRUE defensa l'honorabilitat del sistema universitari

Valoració de l'informe dels experts arran del 'cas Cifuentes'

Descarregar pdf

VALORACIÓ DE LA CONFERÈNCIA DE RECTORS DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES (CRUE) DE L'INFORME DELS OBSERVADORS PER A LA SUPERVISIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU D'INFORMACIÓ RESERVADA OBERT PER LA UNIVERSITAT REY JUAN CARLOS:

"1. En primer lloc, com a conseqüència de la valoració dels observadors, volem manifestar que el procés d'informació reservada duta a terme per la Inspecció de Serveis de la Universitat Rey Juan Carlos, ha tingut totes les garanties administratives i procedimentals que habitualment se segueixen a les universitats espanyoles.

2. Considerem que les primeres declaracions del rector de la Universitat Rey Juan Carlos podrien considerar-se una mica precipitades. No obstant això, considerem encertada la decisió d'obrir un expedient informatiu i el fet que quan va tenir fefaent coneixement que podia haver-hi irregularitats administratives susceptibles de ser tipificades penalment, ho posés immediatament en mans de la fiscalia perquè sigui ella qui realitzi la pertinent recerca. Aquesta mesura va ser també consultada als nostres observadors, que van recomanar que així es fes de manera immediata. En aquest punt, voldria fer un reconeixement a la bona labor realitzada per la Cap d'Inspecció de serveis de la Universitat Rey Juan Carlos, Pilar Trinidad, així com a tot aquell personal d'administració que ha participat en aquest procés informatiu.

3. Voldria posar de manifest amb la major èmfasi que l'honorabilitat i el bon fer professional dels treballadors i treballadores de la Universitat Rey Juan Carlos, no poden veure's afectes per la presumpta conducta irregular d'algun membre de la mateixa. I també manifestar de forma clara i rotunda, que els títols dels seus milers d'estudiants tenen el mateix rigor acadèmic i el prestigi de qualsevol universitat espanyola.

4. Així mateix, la CRUE vol manifestar amb la major contundència que deplora i condemna qualsevol acte d'irregularitat o d'il·legalitat en la vida universitària per ser impropi d'una institució acadèmica, que requereix de la plena seguretat que les entitats amb funcions públiques obeeixen als principis de legalitat i transparència. En aquest sentit, volem destacar la garantia dels mecanismes de control interns i externs que tenen les universitats espanyoles. Som de les institucions espanyoles més contínuament avaluades.

5. Però, amb la mateixa contundència i rotunditat, la CRUE s'oposa i deplora totes aquelles opinions de responsables públics que volen transformar un problema puntual i concret en una espècie d'exemple paradigmàtic d'una deficient pràctica en la impartició dels milers de màsters que tenen lloc a la universitat espanyola. Màsters que es desenvolupen en el marc de les normatives acadèmica i administrativa requerides legalment i marcades per les directrius generals i particulars de cada universitat i de les Agències públiques externes, com així ho certifica el fet que estem davant una situació que fins avui mai s'havia produït. Un fet concret no pot posar en qüestió a la globalitat de l'excel·lent funcionament del sistema universitari espanyol.

6. La CRUE voldria recordar davant l'opinió pública que és una Associació privada d'universitats que persegueix l'objectiu d'augmentar la coordinació entre elles, així com de fomentar la qualitat i excel·lència del sistema universitari espanyol i que, per tant, no té cap potestat jurídica per immiscuir-se en l'autonomia de cada universitat. Això significa que és privativa responsabilitat de cadascuna d'elles el que pugui decidir en cas de possibles irregularitats dels seus treballadors i dels seus responsables acadèmics.

7. La CRUE desitja afirmar davant tota l'opinió pública que el comportament de les Universitats i dels universitaris i universitàries ha estat i és exemplar. Ara bé, com qualsevol institució que alberga a milers de persones, és possible que es produeixi alguna incorrecta actuació de forma puntual. En el cas que algú detecti una mala pràctica, la CRUE demana encaridament que es denunciï pels canals reglamentaris de cada universitat o bé es posi en coneixement de la Justícia ordinària si es considera pertinent, de la mateixa manera que ho fan les universitats quan s'han trobat en aquestes circumstàncies lamentables.

8. Ens sembla inacceptable que alguns polítics, per defensar a la seua legítima opció partidària, hagin estès una ombra de dubte en el funcionament de la universitat espanyola. Aquesta actitud manifesta una majúscula irresponsable frivolitat impròpia de l'exercici d'un representant democràtic. Els universitaris els demanem a les diverses forces polítiques que mantinguin a la universitat espanyola al marge de les seues legítimes conteses polítiques.

9. Actualment els fets estan ja en mans de la Justícia. Una vegada dicti sentència, estem segurs que el Rectorat de la Universitat Rey Juan Carlos actuarà en conseqüència executant-la i aplicant-la en tots els seus extrems amb la màxima contundència. En aquest sentit, la CRUE desitja manifestar tot el seu suport al rector de la Universitat Rey Juan Carlos per arribar fins a les últimes conseqüències una vegada finalitzada la tasca de la Justícia, aconseguint d'aquesta manera mantenir el bon nom de la seua universitat i de tot el sistema universitari espanyol guanyat durant molts anys de treball honrat i eficaç de milers d'universitaris dedicats al servei de la societat espanyola."

INFORME DE LOS OBSERVADORES CRUE