La UdL aprova un nou pressupost de contenció per al 2015

El Consell de Govern dóna llum verda a l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial

Descarregar pdf
biomedicina2UdLenconstruccio
Biomedicina 2. Foto: Aquitectes Cantallops Vicente

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui per 38 vots a favor i 1 en contra la proposta de pressupost de la institució per al 2015. Els comptes ascendeixen a 80.313.508,42 euros, fet que suposa un increment del 7,45% respecte a l'any anterior. Segons la Gerència, "això no implica que es pugui realitzar molta més activitat al disposar de més ingressos. Ans al contrari, es tracta d'un pressupost continuista, on l'increment és degut a motius molt concrets, com l'ajut Feder de 3,5 milions d'euros per a la construcció de l'edifici de Biomedicina 2, i la pressupostació dels ingressos efectius de la darrera matrícula liquidada i de les despeses de les beques no compensades del curs 13-14, el que suposa un increment d'un milió d'euros en les despeses." Els comptes se sotmetran a l'aprovació definitiva del Consell Social demà dijous, 18 de desembre.

"La UdL ha aconseguit fer front a la reducció de les transferències de la Generalitat des de l'any 2011 amb sacrificis, reestructuracions i millores en el funcionament. Però també cal posar de manifest que aquesta situació no es pot perpetuar en el temps", es lamenta la Gerència. "L'envelliment de la plantilla i la quasi nul·la possibilitat de substitució, la manca d'inversió en manteniment preventiu i correctiu que degrada les instal·lacions, i la impossibilitat de disposar de finançament per desenvolupar projectes transformadors, poden posar en perill la qualitat dels serveis que presta la universitat", assegura.

La distribució per capítols del pressupost és la següent:


INGRESSOS 2014 2015 % variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 20.629.912,70 22.493.282,25
9,03
Capítol 4 Transferències corrents 49.402.500,62 49.703.873,71
0,61
Capítol 5 Ingressos patrimonials 378.705,00
280.655,00
-25,89

Ingressos corrents 70.411.118,32 72.477.810,96
2,94
Capítol 7 Transferències de capital 3.980.697,42 7.680.697,46
92,95
Capítol 9 Passius financers 355.000,00 155.000,00
-56,34

Ingressos capital 4.335.697,42 7.835.697,46
80,73

TOTAL 74.746.815,74 80.313.508,42 7,45


DESPESES 2014 2015 % variació
Capítol 1 Despeses de personal 53.710.711,72 54.009.167,12
0,56
Capítol 2 Despeses de béns i serveis 11.956.807,63 12.335.516,26
3,17
Capítol 3 Despeses financeres 106.944,82 93.996,80
-12,11
Capítol 4 Transferències corrents 4.106.469,53 5.398.637,56
31,47

Despesa corrent 69.880.933,70 71.837.317,74
2,80
Capítol 6 Inversions reals 3.842.184,62 7.424.594,67
93,24
Capítol 9 Passius financers 1.023.697,42 1.051.596,01 2,73

Despesa capital 4.865.882,04 8.476.190,68
74,20

TOTAL 74.746.815,74 80.313.508,42 7,45


Atenent a les actuacions derivades dels programes del pressupost, és a dir, dels àmbits del Pla Estratègic 2013-2016, la Gerència destaca:
El programa sobre Docència, aprenentatge i ocupabilitat incrementa els fons un 4,6% "per la incorporació d'una partida pels assistents de docència, un nou programa d'innovació docent, i l'increment de l'assignació a centres i departaments en un 5%".
El programa relacionat amb Recerca i transferència de coneixement creix un 30% "degut a la partida per a la construcció de l'edifici Biomedicina 2, per al qual s'ha obtingut un ajut Feder de 3,5 milions", segons explica el gerent.
El programa sobre Relació amb el territori i internacionalització incrementa un 20% "per l'augment de les partides de promoció, dels projectes de cooperació i de les càtedres empresa. Les dos darreres actuacions compten amb finançament extern".
El programa sobre Comunitat universitària i polítiques transversals presenta el major increment, d'un 36%, "per l'augment de les beques a l'estudiantat. En el cas de les beques de col·laboració, mobilitat i introducció a la recerca incrementen el 50%, i les beques no compensades ni per l'Estat ni per la Generalitat, pugen en 1 milió d'euros respecte la previsió de l'exercici anterior", puntualitza la Gerència.

A banda dels pressupostos, el Consell de Govern també ha donat llum verda a la creació de l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST), un nou centre de recerca universitari dedicat a estudiar les transformacions territorials. L'Institut té l'objectiu de convertir-se en un observatori informatiu i analític de la realitat social. És per això que, a més de fomentar la recerca bàsica i aplicada i impulsar la formació especialitzada en aquest àmbit, l'INDEST s'ofereix per assessorar les entitats públiques i els agents socials en la planificació de les seues polítiques.

L'Institut podrà tenir diferents vies de finançament públic i privat i preveu aglutinar investigadors de diferents àmbits (economistes, sociòlegs, geògrafs, historiadors, juristes, filòlegs, informàtics, arquitectes, psicòlegs, etc.). Tot i centrar-se en el territori lleidatà i català, l'INDEST vol ser un referent estatal i internacional en l'estudi del desenvolupament social i territorial, expliquen els seus impulsors.

Quant a investigació, s'ha aprovat una nova convocatòria del Programa de Promoció de la Recerca de la UdL. Amb l'objectiu de millorar la captació de projectes europeus, el text proposa una reducció de les activitats docents i la facilitació d'accés a alguns fons per a reunions preparatòries. També promou que investigadors júnior es concentrin en millorar el seu curriculum vitae pel que fa a publicacions de recerca i relacions internacionals com a tractors de possibles grups i projectes en els propers anys.