La UdL, contra la violència de gènere i per la conciliació

El Consell de govern aprova el segon Pla d'Igualtat i la liquidació del pressupost 2015

Descarregar pdf
Identificar i eradicar la violència de gènere a la Universitat de Lleida (UdL), potenciar la conciliació entre la vida laboral i personal, i continuar amb la sensibilització en perspectiva de gènere són els tres eixos principals del segon Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de la UdL (2016-2019) que avui ha aprovat el Consell de Govern de la institució. Inclou un total de 129 accions, dividides en 34 objectius específics i 10 generals.

El Pla d'Igualtat s'articula al voltant de quatre línies estratègiques: compromís institucional i organització amb la igualtat, foment d'una cultura d'igualtat i de la perspectiva de gènere en l'activitat universitària (docència, recerca i gestió), creació d'una cultura de tolerància zero cap a qualsevol forma de violència de gènere i consolidació de la vida professional i personal a la cultura organitzativa de la UdL.

Entre les mesures concretes trobem propostes com ara tallers de prevenció de la violència de gènere, un pla pilot per a la introducció del teletreball a la UdL o la creació de dos borses de cuidadors i cuidadores per a infants i per a persones grans o amb alguna discapacitat. "Es tracta d'un pla ambiciós en els continguts i viable en la seua consecució", segons ha explicat la directora del Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL, Ana Romero.

La sessió també ha donat el seu vist-i-plau als Comptes Anuals de l'exercici 2015, tant de la UdL com de la seua fundació. S'han liquidat ingressos per un import de 82,9 milions d'euros i s'han reconegut despeses per 80,1 milions. El romanent de tresoreria per a despeses generals ha estat d'un superàvit de 658.247,62€, molt superior a l'exercici anterior, segons ha destacat la Gerència de la UdL.

En relació a l'exercici 2014 s'han liquidat més de 8 milions d'ingressos i despeses. "Aquest fet es déu a tres motius, la recuperació de les dos pagues extres l'exercici 2015, la devolució d'una part de la paga extra del 2012, i les obres de l'edifici de Biomedicina 2", explica. Pel que fa als ingressos, la matrícula ha estat molt similar a l’exercici anterior. En canvi les transferències corrents de la Generalitat "s’han incrementat per l’augment del pes de la UdL dins del finançament ordinari de les universitats públiques catalanes. També cal destacar l’augment dels ingressos corrents de l’Estat per a la contractació de personal vinculat als diferents programes de suport a la recerca, i de les ajudes per a projectes de recerca provinent de la Unió Europea", afegeix la Gerència.

Pel que fa a la despesa, és el primer exercici que s'incrementa la despesa corrent des de l’any 2010. Això es deu al fet que les retallades es van haver de fer dràsticament per quadrar els pressupostos i ara es van ajustant les despeses a les noves necessitats de funcionament de les diferents unitats i serveis de la Universitat. L'informe d'auditoria, efectuat per Faura Casas Auditors-Consultors SL, conclou que "els Comptes Anuals de l'exercici 2015 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Universitat de Lleida a 31 de desembre de 2015", segons ha destacat el gerent.

Encara dins l'àmbit econòmic, el consell de govern de la UdL ha aprovat la renovació de la pòlissa de crèdit per import de 4 milions d'euros, que va concertar per primera vegada fa dos anys. La finalitat és garantir el pagament de la nòmina mensual als treballadors i els pagaments a proveïdors. La pòlissa es concertarà, d'acord amb els criteris de prudència financera establerts per l'Estat, amb dos entitats financeres: el Banc de Santander per import de 3.250.000€ i la Caixa per import de 750.000€, segons informa Gerència.

D'altra banda, el Consell de govern ha aprovat la contractació conjunta amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) del servei de detecció i prevenció de plagi en els continguts digitals generats i lliurats en processos de docència/aprenentatge. El servei "està dirigit principalment a docents i estarà integrat al campus virtual, tot i que podrà ser utilitzat també, per exemple, per a validar recursos d'aprenentatge creats pels propis docents o les tesis doctorals lliurades al final dels estudis de doctorat", segons ha explicat el vicerector de Campus, Jesús Avilla.

La sessió també ha servit per ratificar alguns cessaments i nomenaments de patrons de la Fundació Universitat de Lleida. Conxita Villar substitueix Carlos Estaran com a representant de Col·legi Professional i Enric Herrero relleva Xavier Matias-Guiu com a professorat de la UdL. Renova el càrrec Carmen Gallart, com a representant del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat.