La Universitat de Lleida avança en les mesures antifrau

El Consell de govern aprova el reglament de la comissió i un nou servei científicotècnic

Descarregar pdf
frau
Foto: SurveyHacks (CC BY 2.0)

Enllaç a la fotografia original

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui el Reglament de la Comissió antifrau de la institució. Es tracta d'un "òrgan tècnic, independent i articulat com a grup de treball, dedicat a promoure mesures de prevenció i lluita contra el frau", d'acord amb les exigències de la normativa europea i nacional. Estarà integrada pel secretari o secretària general, el president o presidenta del Consell Social, el gerent o la gerent, i el cap o la cap d’Economia i podrà incorporar, quan el tema a abordar ho precisi, experts externs. 
 
Aquest és un pas més en la "promoció a la UdL d'una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu sobre qualsevol tipus d’activitat fraudulenta, que faci possible la seua prevenció i detecció, i que permeti desenvolupar procediments per facilitar-ne la investigació, la correcció i la persecució dels comportaments que transgredeixin el compliment de la normativa vigent aplicable", expliquen des de la Gerència. En aquest sentit, el Consell de Govern de la UdL ja va aprovar el 17 de desembre de 2021 un Pla de mesures antifrau i un Codi ètic de transparència i antifrau en matèria de contractació administrativa.
 
Les actuacions no planificades de la Comissió s'iniciaran d'ofici o a partir de denúncia. La UdL habilitarà una bústia electrònica a la web de la Secretaria general per què tant membres de la comunitat universitària, com ciutadans en general, puguin denunciar possibles actuacions fraudulentes. Aquest canal garanteix l'anonimat de les persones denunciants en el tractament dels fets, així com en la tramitació, si s'escau, del procediment. La comissió pot proposar al rector/a l'adopció de les mesures cautelars i correctores, ja que les seues competències són merament informatives i de control i no resolutòries.
 
Algunes de les accions previstes per la comissió són l'elaboració del mapa de riscos de frau -que s'haurà de revisar cada any- i d'una memòria anual que haurà d'aprovar Consell de Govern; campanyes de formació i sensibilització sobre les conseqüències del frau i una autoavaluació anual del risc de frau.
 
D'altra banda, el Consell també ha donat llum verda a la creació d'un nou servei cientificotècnic (SCT) d'Assessorament i formació en salut, educació i relacions intergeneracionals, que dirigirà el catedràtic de Sociologia Fidel Molina-Luque. Aquest SCT neix lligat al Grup de recerca GESEC i el seu Laboratori de Mediació i Resolució de Conflictes.
 
L'objectiu "és oferir serveis de formació, assessorament, consultoria cientificotècnica especialitzada, serveis d'anàlisi i d'interpretació de resultats que contribueixin al desenvolupament d’activitats professionals en el camp de l'educació i la salut, a través dels eixos transversals del grup de recerca: la interculturalitat, l'envelliment saludable, la cronicitat, la qualitat de vida, les relacions intergeneracionals i la perspectiva de gènere".
 
Tant el reglament de la comissió antifrau com el nou SCT s'han de sotmetre a la ratificació del Consell Social de la UdL.