La UdL tindrà nous estatuts i nou pla estratègic

El Claustre aprova per majoria absoluta el primer informe de gestió del rector

Descarregar pdf
claustreordinariUdL2019
Un moment de la votació. FOTO: UdL
El Claustre de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la creació d'una comissió per a reformar els seus Estatuts -que daten del 2003-, "per adequar-los a la legislació vigent, a les transformacions acadèmiques que s'han produït a la UdL els darrers anys, i per donar resposta a les noves funcions que compleix la universitat en el si d'una societat globalitzada". La comissió, presidida per la secretària general, Dolors Toldrà, està formada pel vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica, Paco García, la directora de l'Escola de Doctorat, Rosa Soler, els responsables dels 7 centres propis, 4 directores i directors de departament, 7 del professorat, 4 del personal d'administració i serveis i 8 estudiants, i l'assessor jurídic amb veu i sense vot. Aquesta comissió tindrà almenys deu mesos per elaborar el nou text que haurà d'aprovar-se definitivament pel Claustre.
 
A més de la comissió, el màxim òrgan de representació de la UdL ha aprovat el primer informe de gestió del rector Jaume Puy, per 101 vots a favor, 7 en contra, 11 en blanc. Puy, al capdavant de la institució des del passat mes de maig, ha anunciat un nou pla estratègic, ja que el darrer va finalitzar l'any 2016. Aquest pla, que preveu abastar el període 2020-2030, tindrà com a tret destacat les trobades per tot el territori que es faran prèviament a la redacció del mateix, amb administracions, empreses, sindicats, organitzacions socials, centres educatius i ciutadania en general per "conèixer com veuen i com voldrien que fos la UdL". De forma paral·lela també es convidaran expertes i experts del món universitari perquè aportin la seua visió. Tot i que l'elaboració del document anirà a càrrec d'una comissió que s'aprovarà en el primer Consell de govern del 2020, la comunitat universitària també podrà participar en el procés.
 
El rector, que ha fet un repàs a la gestió realitzada fins ara en les diferents àrees de la Universitat sense obviar esmentar alguns conflictes viscuts -com ara la tancada d'estudiants al Rectorat o les reivindicacions de doctorandes i doctorands-, ha anunciat algunes de les accions que el seu equip vol tirar endavant els propers anys. Entre elles, "una aposta decisiva per a l'any 2020" -ha dit- serà el programa de captació de talent investigador jove d'alt nivell, tant intern com extern.
 
Puy també s'ha referit a la gestió de la situació econòmica del Parc científic i agroalimentari de Lleida. Tot i que aquesta "no està sent fàcil", s'ha mostrat esperançat pel refinançament del deute amb els préstecs signats amb CaixaBank i l'Institut Català de Finances.
 
El rector ha parlat de la creació de la una comissió per l'establiment de la denominació oficial dels campus universitaris que va aprovar el Consell de govern la setmana passada, i que ha estat criticada per diferents membres del Claustre. El rector ha afirmat que aquest canvi que va aprovar el darrer Claustre és "nul", segons un informe de l'assessor jurídic de la UdL, i és per això que s'ha creat la comissió, per elaborar un reglament que permeti establir els mecanismes per donar nom oficial als campus. Els estudiants han anunciat que presentaran un recurs contra la comissió perquè es va crear incomplint el reglament del consell de govern.
 

Les intervencions dels membres claustrals també han posat de manifest preocupació pels préstecs per refinançar el deute del Parc, pel gran nombre de professorat associat, pel resultat de l'expedient disciplinari obert contra un docent, perquè l'estudiantat hagi de pagar el material de pràctiques tot i haver pagat una elevada matrícula, o pels informes que s'estan fent sobre condicions ambientals a l'EPS i el CREA. 

A l'inici del Claustre, el síndic de greuges de la UdL, Joan Betriu, ha presentat l'informe anual de l'any 2018. En total, la Sindicatura va tramitar 26 expedients, 1 menys que l'any 2017. D'aquestes reclamacions, 17, van ser presentades per l'estudiantat (65%); 4, per personal acadèmic i investigador (PDI); 3, per personal d'administració i serveis; i 2, per persones alienes a la comunitat universitària. Per sexes, 13, van ser interposades per dones; 10, per homes; i 3, eren grupals.
 
El Síndic ha constatat que tot i que els darrers anys el nombre de queixes presentades ha augmentat, si es té en compte el de persones que formen la comunitat universitària, la xifra d'expedients instruïts és baixa. És per això que ha demanat que s'implementin mesures per difondre el funcionament de la Sindicatura.
 
Les queixes han estat motivades majoritàriament per avaluacions, convalidacions, beques, permanència i descomptes en la matrícula dels estudiants, accés a la formació i concursos de mèrits del personal d'administració i serveis, aplicació de retencions en la nòmina de professorat, entre altres. La majoria de queixes s'han arxivat o desestimat.