Descarregar pdf

Exposició Fotogràfica
Violacions dels drets humans a les dones arreu del món

Amnistia Internacional

Del 3 al 15 de maig de 2007
Vestíbul de l'Edifici Emblemàtic
Campus de CappontDel 3 al 15 de maig, el vestíbul de l'Edifici Emblemàtic del Campus de Cappont acollirà l'exposició fotogràfica Violacions dels drets humans a les dones arreu del món, organitzada conjuntament per Amnistia Internacional-Catalunya, el Seminari Interdisciplinar d'Estudis de la Dona i el Centre de Cooperació Internacional de la UdL.

Violacions dels drets humans a les dones arreu del món

Aquestes quinze fotografies pretenen ser només l’excusa per reflexionar sobre la situació dels drets de la dona arreu, tot i que, des d’aquesta part de món on som nosaltres, es pugui creure que la situació de la dona és efectivament igual a la de l’home.

És responsabilitat dels governs fer complir la normativa internacional que protegeix els drets humans fonamentals de cadascun dels seus ciutadans independentment del seu gènere.

Els drets de les dones són drets humans i els drets humans no només són universals, sinò que també són indivisibles. En molts països, les dones que treballen per fomentar el desenvolupament, la igualtat i altres drets reconeguts internacionalment acostumen a enfrontar-se a amenaces tan greus pels seus drets civils i polítics que les resulta impossible reivindicar els seus drets socials, econòmics i culturals. Sense el respecte pels drets fonamentals de la dona, els objectius que es plantegen com a temes de la Conferència Mundial sobre la Dona de les Nacions Unides “els drets de la dona a la pau, la igualtat i el desenvolupament” són inassolibles.

En teoria, la dona mai ha estat exclosa del concepte de Drets humans de les Nacions Unides. La Carta de l’Organització, de 1945, reconeix la igualtat de drets d’h omes i de dones, i aquest principi s’ha mantingut o ha estat assumit de fet en totes les formulacions posteriors de Drets humans.

Aquestes normes específiques relatives a les dones són: la Convenció sobre la Nacionalitat de la Dona Casada (1957) i la Convenció sobre el Consentiment per al Matrimoni, l'Edat Mínima per Contraure Matrimoni i el Registre dels Matrimonis (1962); encara que són passos importants, es centraven en els drets de la dona en el seu paper tradicional en la societat.

L'any 1979, l’Assemblea General de las Nacions Unides aprovà la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona.

Altres tractats fonamentals, com el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, aprovats per l’Assemblea General en 1966, incloïen articles que garantien la igualtat d’homes i dones en el gaudiment dels drets que enunciaven.

La Declaració i Programa d'Acció de Viena, document final de la Conferència Mundial de Drets Humans, celebrada el juny de 1993, va ser aprovada per aclamació pels 171 estats participants i va establir uns compromisos que han de ser impulsats i complerts pels governs, i confirma uns principis d’importància fonamental com la universalitat, la indivisibilitat i la interdependència de tots els drets humans.

La IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre la Dona, celebrada a Beijing (Xina) el setembre de 1995, va constituir una oportunitat per consolidar i reafirmar els compromisos subscrits en altres conferències de les Nacions Unides, en especial la de Viena, en un únic document centrat en la situació i el paper de la dona.

La Declaració de l’ONU que prohibeix la violència contra les dones exigeix una aplicació universal a la dona dels drets i principis relatius a la igualtat, seguretat, llibertat, integritat i dignitat de tots els éssers humans. Malgrat això, la universalitat dels Drets humans és soscavada per alguns governs, els quals argumenten que aquests drets són limitats pels interessos de la seguretat nacional, l’ estratègia eco- nòmica i les tradicions locals, i són especialment restrictius quan afecten als drets de les dones en particular.

Així mateix, malgrat que la legislació internacional protegeix els drets de les dones de la mateixa forma que ho fa amb la resta, les dones són objecte de violació dels drets humans única o fonamentalment per ser dones.


fletxa-gris MÉS INFORMACIÓ

www.amnistiacatalunya.org
www.actuaconamnistia.org
Seminari Interdisciplinari d'Estudis de la Dona de la UdL
Centre de Cooperació Internacional de la UdL

print enrera pujar

   Darrera modificació: