Criteris de selecció

 Descarregar pdf

La selecció de candidats per a participar en els intercanvis es farà valorant els aspectes acadèmics, en funció de la nota mitjana de qualificació, tenint en compte les qualificacions obtingudes fins al setembre de 2019.


EXPEDIENT ACADÈMIC:

La nota mitjana de l’expedient acadèmic Sicue es calcularà d'acord amb la següent fòrmula:  suma dels crèdits qualificats (aprovats i suspesos) a l’alumne, multiplicats cadascun pel valor de les qualificacions en escala 0 a 10, i divida pel nombre de crèdits totals qualificats a l’alumne.
 
Només es comptabilitzarà la darrera qualificació obtinguda a cada asignatura, excepte el NO PRESENTAT
 
Només es comptabilitzaran les qualificacions obtingudes fins al 15 d'octubre del curs anterior a la sol·licitud. Així doncs, per a la convocatòria 2021/22, només es tindran en compte les notes obtingudes fins al 15 d'octubre de 2020.
 
Les assignatures qualificades amb “No presentat” no es comptabilitzaran ni al numerador ni al denominador.
 
Per a les assignatures adaptades, es tindrà en compte la qualificació obtinguda al centre de procedència. Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits en què no hi hagi qualificació numèrica no es tindran en compte a efectes de ponderació de la nota mitjana.
 
En els casos en què una asignatura no estigui qualificada de 0 a 10, la qualificació qualitativa es convertirà en quantitativa aplicant el següent barem:

Suspens = 2,50 punts
Aprovat = 
5,50 punts 
Notable = 
 7,50 punts
Excel·lent = 9,00 punts
Matrícula d'honor = 10,00 punts

Les places s'assignaran per ordre de puntuació i no es podran assignar més places que les signades en el conveni bilateral entre les institucions.

DATA LÍMIT SELECCIÓ: 14 d'abril de 2021.

 

 

   Darrera modificació: