Establiment de nous acords

 Descarregar pdf

Acords

Des de la unitat de Relacions Internacionals gestionem dos tipus d’acords:

Acords marc de cooperació educativa entre la UdL i altres institucions d’educació superior estrangeres

Mitjançant aquest acords s’estableix el marc per a la cooperació educativa entre la UdL i altres institucions d’educació superior estrangeres. Aquests instruments constitueixen una declaració de la intenció de col·laborar entre les institucions signants. Per tal de dur a terme qualsevol acció concreta que s’hi prevegi i que comporti compromisos jurídics concrets i exigibles caldrà signar els corresponents convenis específics, d’acord amb el procediment previst al Reglament per a l’elaboració, redacció i gestió dels convenis subscrits per la Universitat de Lleida (veure apartat "Convenis").

Abans de sol·licitar la signatura d'un nou acord, verificar que l'acord no el tenim ja signat i vigent en aquest enllaç. Si l'acord no el tenim signat o ha caducat la seva vigència, per la seva tramitació cal fer arribar a Relacions Internacionals, via portasignatures, el següent document:

Formulari per sol·licitar la signatura d'un acord marc de cooperació educativa

El Vicerectorat d'Internacionalització valorarà l’oportunitat de signar l’acord d’acord amb els objectius establerts a la sol·licitud, el grau de coneixement que es tingui de la universitat amb la que es vol establir aquest conveni i les prioritats de la política d'internacionalització de la UdL.

 Acords específics per a la mobilitat d’estudiants

Poden ser de diferents tipus segons el programa a què pertanyen:

  • Acords interinstitucionals Erasmus (inclouen intercanvi d'estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis). Més informació
  • Acords específics per a la mobilitat d’estudiants en el marc del Programa Mobilitat UdL
  • Acords SICUE per a l'intercanvi d'estudiantat de grau entre universitats de l'estat espanyol.  Més informació

Abans de signar qualsevol conveni que inclogui mobilitat d'estudiantat cal comprovar que es compleixen determinats requisits acadèmics (compatibilitat i complementarietat amb els estudis a la UdL, requisits lingüístics, tipus de d'estudis que es poden cursar a la universitat de destinació, etc.) i administratius. La comprovació dels aspectes acadèmics correspon al responsable de mobilitat acadèmica del centre conjuntament amb el professor que proposa el conveni mitjançant la Fitxa d'avaluació per a propostes d’acords específics per a la mobilitat d’estudiants

Els requisits de tipus administratiu (informació per a estudiants estrangers disponible a la pàgina web, allotjament, etc.) es valoren des de la unitat de Relacions Internacionals.

Documentació

Aquests documents han de ser tramitats via portasignatures i han d'incloure signatura del promotor de l'acord, del coordinador/a acadèmic de la Facultat / Centre UdL i el visitplau de Vicerector d'Internacionalització.

Convenis

D’acord amb el Reglament per a l’elaboració, redacció i gestió dels convenis subscrits per la Universitat de Lleida (aprovat pel Consell de Govern de 12 de desembre de 2016, BOU 181), “són  convenis  els  acords  amb  efectes  jurídics  concrets  i  exigibles  adoptats  per  la Universitat de Lleida amb d’altres ens públics o privats amb una finalitat comuna”. Els convenis els ha d’aprovar el Consell de Govern. Els tràmits preceptius que cal seguir per a la subscripció de convenis estan recollit en aquest reglament i la unitat encarregada de gestionar-los és el Gabinet de Rectorat.

 

 

   Darrera modificació: