Normativa PAS

 Descarregar pdf

 

 • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats
 • Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats
 • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
 • Decret 201/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida
 • Decret Legislatiu 1/1997 pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
 • Decret 123/1997 pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 • Decret 28/1986 de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 • Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les universitats públiques catalanes
 • Correcció errades Conveni col·lectiu
 • Resolució TSF/1568/2020, de 25 de juny Acord derivat del Conveni col·lectiu del PAS en relació a la jornada laboral
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
   Darrera modificació: