Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

NORMATIVES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat contractat doctor en règim laboral a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat lector a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat associat a la UdL 

Protocol per a la realització de les proves i actes presencials dels concursos d’accés de professorat a la UdL, per mitjans electrònics 

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

CONVOCATÒRIES ACTIVES

Procés selectiu en el marc del Pla Serra Húnter. 6 place de Professorat Lector-2a Convocatòria 2022  

Convocatòria de 24 places de Professorat Lector (Concurs 89) 

Convocatòria de 20 places de Professorat Lector (Concurs 90) 

Convocatòria de 11 places de Professorat Lector (Concurs 91) 

Convocatòria de 12 places de Professorat Agregat (Concurs91) 

Convocatòria de 8 places de Professorat Catedràtic Contractat (Concurs 91) 

Convocatòria de 6 places de Professorat Lector (Concurs 92) 

Convocatòria d'1 plaça de Professorat Agregat vinculada a l'ICS (Concurs 91)

Convocatòria d'1 plaça de Professorat Catedràtic Contractat vinculada a l'ICS (Concurs 91) 

Convocatòria de 42 places de Professorat Associat Indefinit (Concurs 93)

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER. 6 places Professorat Lector 2a Convocatòria 2022

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Enllaços al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UdL, relacionats amb el procés de selecció:


Avís publicació e-seu: Resolució de 10 de maigde 2023, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter. Publicació DOGC de la resolució, relació de places convocades i bases de la convocatòria. (16/5/2023)

Relació provisional de persones admeses, 6 places de Professorat Lector Pla SH (2a2022) /Provisional list of accepted candidates, 6 Tenure-eligible lecturer position of SH Programme (2nd 2022) (15/6/2023)

Relació definitiva de persones admeses, 6 places de Professorat Lector Pla SH (2a2022) /Definitive list of accepted candidates, 6 Tenure-eligible lecturer position of SH Programme (2nd 2022) (30/6/2023)

Publicació del resultat final DOGC / Final result publication (5/12/2023)

 

Plaça / Code: UdL-LE-222-011

(Data de constitució de la Comissió de Selecció / Date of Constitution of the Selection Committee: 3/7/2023)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts plaça UdL-LE-222-011 / Criteria list established code UdL-LE-222-011 (10/7/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-LE-222-011 (20/7/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule of 2nd stage code UdL-LE-222-011 (20/7/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 15 de setembre de 2023 / Access link videoconference - Oral test 2nd stage - September 15, 2023 UdL-LE-222-011 (7/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i Proposta de contractació / Minutes 2nd stage & Proposal for contracting UdL-LE-222-011 (18/9/2023)

 

Plaça / Code: UdL-LE-222-012

(Data de constitució de la Comissió de Selecció / Date of Constitution of the Selection Committee: 6/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts plaça UdL-LE-222-012 / Criteria list established code UdL-LE-222-012 (12/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-LE-222-012 (4/10/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule of 2nd stage code UdL-LE-222-012 (5/10/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 26 d'octubre de 2023 / Access link videoconference - Oral test 2nd stage - October 26, 2023 UdL-LE-222-012 (19/10/2023)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i Proposta de contractació / Minutes 2nd stage & Proposal for contracting UdL-LE-222-012 (27/10/2023)

 

Plaça / Code: UdL-LE-222-013

(Data de constitució de la Comissió de Selecció / Date of Constitution of the Selection Committee: 5/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts plaça UdL-LE-222-013 / Criteria list established code UdL-LE-222-013 (6/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-LE-222-013 (13/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule of 2nd stage code UdL-LE-222-013 (13/9/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 5 d'octubre de 2023 / Access link videoconference - Oral test 2nd stage - October 5, 2023 UdL-LE-222-013 (26/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i Proposta de contractació / Minutes 2nd stage & Proposal for contracting UdL-LE-222-013 (6/10/2023) 

 

Plaça / Code: UdL-LE-222-014

(Data de constitució de la Comissió de Selecció / Date of Constitution of the Selection Committee: 31/8/2023)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts plaça UdL-LE-222-014 / Criteria list established code UdL-LE-222-014 (4/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-LE-222-014 (19/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule of 2nd stage code UdL-LE-222-014 (19/9/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 28 de setembre de 2023 / Access link videoconference - Oral test 2nd stage - September 28, 2023 UdL-LE-222-014 (21/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i Proposta de contractació / Minutes 2nd stage & Proposal for contracting UdL-LE-222-014 (3/10/2023)

 

Plaça / Code: UdL-LE-222-015

(Data de constitució de la Comissió de Selecció / Date of Constitution of the Selection Committee: 7/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts plaça UdL-LE-222-015 / Criteria list established code UdL-LE-222-015 (13/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-LE-222-015 (3/10/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule of 2nd stage code UdL-LE-222-015 (4/10/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 9 de novembre de 2023 / Access link videoconference - Oral test 2nd stage - November 9, 2023 UdL-LE-222-015 (2/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i Proposta de contractació / Minutes 2nd stage & Proposal for contracting UdL-LE-222-015 (13/11/2023) 

 

Plaça / Code: UdL-LE-222-016

(Data de constitució de la Comissió de Selecció / Date of Constitution of the Selection Committee: 5/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts plaça UdL-LE-222-016 / Criteria list established code UdL-LE-222-016 (5/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-LE-222-016 (22/9/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule of 2nd stage code UdL-LE-222-016 (22/9/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 17 d'octubre de 2023 / Access link videoconference - Oral test 2nd stage - October 17, 2023 UdL-LE-222-016 (10/10/2023)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i Proposta de contractació / Minutes 2nd stage & Proposal for contracting UdL-LE-222-016 (18/10/2023) 

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

  

 

Convocatòria de 24 places de professorat lector/professorat ajudant doctor  (Concurs 89) 

Resolució de 20 de setembre de 2022 publicada al DOGC 8760 de 27 de setembre de 2022

Data publicació: 27 de setembre de 2022
Termini presentació de sol·licituds: fins el 27 d'octubre de 2022
Termini per resoldre el concurs: 27 de febrer de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (3/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (18/11/2022)

 

Plaça 4: Didàctica de l'Expressió Plàstica

Publicació Resolució final DOGC (26/9/2023)

Plaça 10: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 10 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Correcció errades - Resultat 1a Fase plaça 10 (26/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 10 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 10 (20/2/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase i Proposta contractacio plaça 10, en aplicació de la resolució del rector en relació amb la reclamació presentada (10/5/2023)

 

 

Convocatòria de 20 places de professorat lector/professorat ajudant doctor  (Concurs 90) 

Resolució de 2 de març de 2023 publicada al DOGC 8870 de 8 de març de 2023

Data publicació:

8 de març de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 5 d'abril de 2023

Termini per resoldre el concurs:

8 de setembre de 2023

Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (12/4/2023)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (28/4/2023)

Publicació Resolució final DOGC - parcial 1 (28/8/2023)

Publicació Resolució final DOGC - parcial 2 (24/10/2023) 

 

 

Convocatòria de 11 places de professorat lector/professorat ajudant doctor, mitjançant procediment de celeritat  (Concurs 91) 

Resolució de 4 de maig de 2023 publicada al DOGC 8911 de 9 de maig de 2023

Data publicació: 9 de maig de 2023
Termini presentació de sol·licituds: fins el 24 de maig de 2023
Termini per resoldre el concurs: 9 de setembre de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (26/5/2023)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (12/6/2023)

Publicació Resolució final DOGC - parcial 1 (28/8/2023)

Publicació Resolució final DOGC - parcial 2 (26/9/2023)

Publicació Resolució final DOGC - parcial 3 (13/10/2023)

 

 

Convocatòria de 12 places de professorat agregat/professorat permanent laboral (Concurs 91) 

Resolució de 10 de maig de 2023 publicada al DOGC 8916 de 16 de maig de 2023

Data publicació: 16 de maig de 2023
Termini presentació de sol·licituds: fins el 13 de juny de 2023
Termini per resoldre el concurs: 16 de novembre de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses (15/6/2023)

Publicació Resolució final DOGC (30/10/2023)

 

 

Convocatòria de 8 places de professorat Catedràtic contractat, per promoció interna (Concurs 91) 

Resolució de 15 de maig de 2023 publicada al DOGC 8920  de 22 de maig de 2023

Data publicació: 22 de maig de 2023
Termini presentació de sol·licituds: fins el 19 de juny de 2023
Termini per resoldre el concurs: 22 de novembre de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional PICL 40 de persones admeses i excloses  i relació definitiva de persones admeses a la resta de places (20/6/2023)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva PICL 40 de persones admeses i excloses (5/7/2023)

Publicació Resolució final DOGC (30/10/2023)

 

 

Convocatòria de 6 places de professorat lector/professorat ajudant doctor, mitjançant procediment de celeritat  (Concurs 92) 

Resolució de 20 de setembre de 2023 publicada al DOGC 9011 de 2 d'octubre de 2023

Data publicació:

2 d'octubre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 17 d'octubre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

2 de gener de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (20/10/2023) 

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (7/11/2023)

 

Plaça 2: Anàlisi Geogràfica Regional

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 2 (13/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 2 (21/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 2 (21/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 2 (1/12/2023)

Plaça 3: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 3 (24/11/2023)

Plaça 4: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 4 (13/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 4 (27/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 4 (27/11/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 4 que es realitzarà el dia 13 de desembre de 2023 (7/12/2023)

Plaça 5: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 5 (13/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 5 (27/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 5 (27/11/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 5 que es realitzarà el dia 18 de desembre de 2023 (11/12/2023)

Plaça 6: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 6 (13/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 6 (27/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 6 (27/11/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 6 que es realitzarà el dia 11 de desembre de 2023 (4/12/2023)

 

 

Convocatòria d'1 plaça de professorat agregat/professorat permanent laboral vinculada a l'ICS (Concurs 91)

Resolució de 20 d'octubre de 2023 publicada al DOGC 9029 de 27 d'octubre de 2023

Data publicació:

27 d'octubre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 27 de novembre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

27 de març de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (28/11/2023)

 

 

Convocatòria d'1 plaça de professorat catedràtic contractat, per promoció interna vinculada a l'ICS (Concurs 91)

Resolució de 20 d'octubre de 2023 publicada al DOGC 9029 de 27 d'octubre de 2023

Data publicació:

27 d'octubre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 27 de novembre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

27 de març de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (28/11/2023) 

 

 

Convocatòria de 42 places de professorat associat indefinit (Concurs 93)

Resolució de 22 de novembre publicada al BOU 222, de 31 d'octubre de 2023

Data publicació:

22 de novembre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 22 de desembre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

22 de febrer de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Guia d'instruccions per a la presentació de la sol·licitud

 

 

 

   Darrera modificació: