Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

NORMATIVES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat contractat doctor en règim laboral a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professort lector a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat associat a la UdL

Acord d'acreditació del requisit d'exercici d'activitat professional per presentar-se a concursos de professorat associat a la UdL

Protocol per a la realització de les proves i actes presencials dels concursos d’accés de professorat a la UdL, per mitjans electrònics 

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

CONVOCATÒRIES ACTIVES

Convocatòria Serra Húnter - 3 Places de Professorat Lector 

Convocatòria 1 Plaça de Professorat Agregat interí (Concurs 82) 

Convocatòria d'1 plaça de Professorat Agregat interí (Concurs 83)

Convocatòria de 4 places de promoció interna a Catedràtic contractat (Concurs 82) 

Convocatòria de 6 places de Professorat Agregat (Concurs 83)

Convocatòria de 7 places de Professorat Lector (Concurs 84) OBERTA

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2020-21. 1a Convocatòria- 3 places Professorat Lector

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació e-Seu: Resolució de 22/2/2021 publicada al DOGC 8351 de 26 de febrer i bases de la convocatòria.

Avís publicació e-Seu: Relació provisional persones admeses i excloses/Provisional list of accepted and rejected candidates (8/4/2021)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva persones admeses i excloses/Definitive list of accepted and rejected candidates (23/4/2021)

 

UdL-LE-120033: Mecanització Agrícola / Agricultural Mechanization

Data de Constitució de la Comissió de Selecció: 7/05/2021

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració UdL-LE-120033 / Assessment criteria UdL-LE-120033 (10/05/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase UdL-LE-120033 / Results of the 1st stage UdL-LE-120033 (25/5/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari de la 2a Fase UdL-LE-120033 / Schedule of the 2nd stage UdL-LE-120033 (25/5/2021)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase, de la plaça UdL-LE-120033, que es realitzarà dimarts 15 de juny de 2021.

Avís publicació e-Seu: Acord de l'acta de la 2a Fase i de l'acta de proposta de contractació UdL-LE-120033 (16/6/2021)

UdL-LE-120034: Economia Aplicada / Applied Economics

Data de Constitució de la Comissió de Selecció: 30/04/2021

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració UdL-LE-120034 / Assessment criteria UdL-LE-120034 (03/05/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase UdL-LE-120034 / Results of the 1st stage UdL-LE-120034 (20/5/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari de la 2a Fase UdL-LE-120034 / Schedule of the 2nd stage UdL-LE-120034 (21/5/2021)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase, de la plaça UdL-LE-120034, que es realitzarà dilluns 28 de juny de 2021.

Avís publicació e-Seu: Acord de l'acta de la 2a Fase i de l'acta de proposta de contractació UdL-LE-120034 (28/6/2021)

UdL-LE-120035: Construccions Arquitectòniques / Architectural Constructions

Data de Constitució de la Comissió de Selecció: 27/04/2021

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració UdL-LE-120035 / Assessment criteria UdL-LE-120035 (28/04/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase UdL-LE-120035 / Results of the 1st stage UdL-LE-120035 (18/5/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari de la 2a Fase UdL-LE-120035 / Schedule of the 2nd stage UdL-LE-120035 (18/5/2021)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase, de la plaça UdL-LE-120035, que es realitzarà dilluns 21 de juny de 2021.

Avís publicació e-Seu: Acord de l'acta de la 2a Fase i de l'acta de proposta de contractació UdL-LE-120035 (22/6/2021)

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

 


Convocatòria d'1 plaça de professorat agregat/professorat contractat amb règim d'interinitat (Concurs 82) 

Resolució de 30 d'abril de 2021 publicada a l'e-tauler de la Universitat de Lleida amb data 30 d'abril de 2021

Data publicació: 30 d'abril de 2021
Termini presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2021
Termini per resoldre el concurs: 30 de juliol de 2021
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (3/6/2021) 

Avís publicació e-Seu: Acta de la Comissió de Selecció plaça PAi18 (2/7/2021)

Convocatòria d'1 plaça de professorat agregat/professorat contractat amb règim d'interinitat (Concurs 83) 

Resolució d'1 de juliol de 2021 publicada a l'e-tauler de la Universitat de Lleida amb data 1 de juliol de 2021

Data publicació: 1 de juliol de 2021
Termini presentació de sol·licituds: 29 de juliol de 2021
Termini per resoldre el concurs: 1 de novembre de 2021
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (30/7/2021) 

 

 

 

Convocatòria de 4 places de professorat Catedràtic contractat per promoció interna (Concurs 82) 

Resolució de 30 d'abril de 2021 publicada al DOGC 8410 de 14.5.2021

Correcció errades annex de les bases de la convocatòria publicada al DOGC 8435 de 16.6.2021 

Data publicació: 14 de maig de 2021
Termini presentació de sol·licituds: 11 de juny de 2021
Termini per resoldre el concurs: 14 de novembre de 2021
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació provisional PICL26 i definitiva (resta de places) de persones admeses i excloses (14/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses a la plaça PICL26 (30/6/2021)

Plaça PICL25: Bioquímica i Biologia Molecular

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL25 (18/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a FAse plaça PICL25 (28/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL25 (29/6/2021)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase, de la plaça PICL25, que es realitzarà divendres 16 de juliol de 2021.

Avís publicació e-Seu: Acta de la 2a fase i Proposta de Contractació plaça PICL25 (19/7/2021)

Plaça PICL26: Màquines i Motors Tèrmics

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 2/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL26 (13/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PICL26 (29/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL26 (1/9/2021)

Plaça PICL27: Química Física

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 30/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL27 (30/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PICL27 (9/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL27 (9/7/2021)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase, de la plaça PICL27, que es realitzarà dimarts 20 de juliol de 2021.

Avís publicació e-Seu: Acta de la 2a fase i Proposta de Contractació plaça PICL27 (26/7/2021)

Plaça PICL28: Tecnologia d'Aliments

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL28 (23/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PICL28 (16/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL28 (16/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Acta de la 2a fase i Proposta de Contractació plaça PICL28 (4/10/2021)

 

Convocatòria de 6 places de professorat agregat/professorat contractat doctor(Concurs 83) 

Resolució de 25 de juny de 2021 publicada al DOGC 8447 de 1.7.2021

Data publicació: 1 de juliol de 2021
Termini presentació de sol·licituds: 29 de juliol de 2021
Termini per resoldre el concurs: 1 de gener 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació provisional PA142 i definitiva (resta de places) de persones admeses i excloses (30/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Relació definitva de persones admeses i excloses a la plaça PA142 (1/9/2021)

Plaça PA138: Genètica

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 7/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA138 (13/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA138 (4/10/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA138 (4/10/2021)

Plaça PA139: Dret Penal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 7/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA139 (13/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA139 (8/10/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA139 (8/10/2021)

Plaça PA140: Comunicació Àudio-visual i publicitat

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA140 (13/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA140 (6/10/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA140 (6/10/2021)

Plaça PA141: Màquines i Motors Tèrmics

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA141 (13/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA141 (1/10/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA141 (1/10/2021)

Plaça PA142: Física Aplicada

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 9/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA142 (1/10/2021)

Plaça PA143: Tecnologia d'Aliments

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 6/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA143 (6/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA143 (17/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA143 (17/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Acta de la 2a fase i Proposta de Contractació plaça PA143 (4/10/2021)

 

Convocatòria de 7 places de professorat lector/professorat ajudant doctor (Concurs 84) 

Resolució de 13 de setembre de 2021 publicada al DOGC 8505 de 20.9.2021

Data publicació: 20 de setembre de 2021
Termini presentació de sol·licituds: 20 d'octubre de 2021
Termini per resoldre el concurs: 20 de febrer 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

 

 

 

   Darrera modificació: