Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

NORMATIVES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat contractat doctor en règim laboral a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professort lector a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat associat a la UdL

Acord d'acreditació del requisit d'exercici d'activitat professional per presentar-se a concursos de professorat associat a la UdL

Protocol per a la realització de les proves i actes presencials dels concursos d’accés de professorat a la UdL, per mitjans electrònics 

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

CONVOCATÒRIES ACTIVES

Convocatòria d'1 plaça de Professorat Lector (Concurs 85) 

Procés selectiu en el marc del Pla Serra Húnter. 2 places de Professorat Lector-1a Convocatòria 2021

Procés selectiu en el marc del Pla Serra Húnter. 3 places de Professorat Lector-2a Convocatòria 2021 

Convocatòria de 5 places de Professorat Agregat (Concurs 86) 

Convocatòria de 6 places de Professorat Agregat (Concurs 87) 

Convocatòria de 2 places de Professorat Agregat per promoció interna (Concurs 86) 

Convocatòria de 2 places de Professorat Agregat per promoció interna (Concurs 87) 

Convocatòria d'1 plaça de Professorat Agregat amb règim d'interinitat (Concurs 86) 

Convocatòria de 8 places de Catedràtics contractats per promoció interna (Concurs 87) 

Convocatòria de 57 places de Professorat Associat (Concurs 88) OBERTA

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER. 2 places Professorat Lector 1a Convocatòria 2021

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Enllaços al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UdL, relacionats amb el procés de selecció:


Avís publicació e-seu: Resolució de 22 de desembre de 2021, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter. Publicació DOGC de la resolució, relació de places convocades i bases de la convocatòria. (12/1/2022)

Avís publicació e-seu: Relació provisional de persones admeses i excloses /Provisional list of accepted and rejected candidates (11/2/2022)

Avís publicació e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses /Definitive list of accepted and rejected candidates (28/2/2022)

 

UdL-LE-211-024: Economia Aplicada /Applied Economics

Data de constitució: 21 de març de 2022

Avís publicació e-seu: Criteris de valoració UdL-LE-211-024 / Assessment criteria UdL-LE-211-024 (23/3/2022)

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a Fase UdL-LE-211-024 / Results of the first stage UdL-LE-211-024 (2/5/2022)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase UdL-LE-211-024 / Schedule of the second stage UdL-LE-211-024 (10/5/2022)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu que es realitzarà el dia 13 de juny de 2022 / Access link to the videoconference of the examination of the 2nd phase of the selection process that will take place on 13th June 2022 (3/6/2022)

Avís publicació e-seu: Acta de la 2a fase i proposta de la Comissió de Selecció UdL-LE-211-024 (16/6/2022)

UdL-LE-211-025: Economia Financera i Comptabilitat / Financial Economics ans Accounting

Data de constitució: 11 de març de 2022

Avís publicació e-seu: Criteris de valoració UdL-LE-211-025 / Assessment criteria UdL-LE-211-025 (14/3/2022)

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a Fase UdL-LE-211-025 / Results of the first stage UdL-LE-211-025 (31/3/2022)

Avís publicació e-seu: Proposta de la Comissió de Selecció UdL-LE-211-025 / Proposal of the Selection Committee  UdL-LE-211-025 (31/3/2022)

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER. 3 places Professorat Lector 2a Convocatòria 2021

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Enllaços al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UdL, relacionats amb el procés de selecció:


Avís publicació e-seu: Resolució de 25 de març de 2022, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter. Publicació DOGC de la resolució, relació de places convocades i bases de la convocatòria. (1/4/2022)

Avís publicació e-seu: Relació provisional de persones admeses i excloses /Provisional list of accepted and rejected candidates (12/5/2022)

Avís publicació e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses /Definitive list of accepted and rejected candidates (27/5/2022)

UdL-LE-212-037: Química Física /Physical Chemistry

Data de constitució / Constitution date : 23 de juny de 2022 / 23rd June 2022

Avís publicació e-seu: Criteris de valoració UdL-LE-212-037 / Assessment criteria UdL-LE-212-037 (27/6/2022)

 

UdL-LE-212-038: Disseny Digital /Digital Design

Data de constitució / Constitution date : 27 de juny de 2022 / 27th June 2022

Avís publicació e-seu: Criteris de valoració UdL-LE-212-038 / Assessment criteria UdL-LE-212-038 (28/6/2022)

UdL-LE-212-039: Enginyeria Agroforestal /Agricultural and Forest Engineering

Data de constitució: 15 de juny de 2022

Avís publicació e-seu: Criteris de valoració UdL-LE-212-039 / Assessment criteria UdL-LE-212-039 (20/6/2022)

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

 

 

Convocatòria d'1 plaça de professorat lector/professorat ajudant doctor  (Concurs 85) 

Resolució de 29 d'octubre de 2021 publicada al DOGC 8537 de 5 de novembre de 2021

Data publicació: 5 de novembre de 2021
Termini presentació de sol·licituds: 3 de desembre de 2021. Ampliació d'1 dia hàbil. 7 de desembre de 2021
Termini per resoldre el concurs: 5 d'abril de 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (9/12/2021)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (7/1/2022)

Plaça 1: Literatura Espanyola

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10/1/2022)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 1 (19/1/2022) 

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça 1 (18/2/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 1 (18/2/2022)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la Prova de la 2a fase del procés selectiu que es realitarà els dies 17 i 18 de març de 2022 (10/03/2022)

Avís publicació e-Seu: Actes de la 2a Fase, de la Relació prioritzada i de la Proposta de contractació de la plaça 1 (23/3/2022)

 

 

Convocatòria de 5 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs 86) 

Resolució de 3 de març de 2022 publicada al DOGC 8622 de 9.3.2022

Data publicació: 9 de març de 2022
Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'abril de 2022
Termini per resoldre el concurs: 9 de setembre de 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (8/4/2022)

 

Plaça PA144: Estadística i Investigació Operativa

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 22/4/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PA144 (25/4/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA144 (17/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA144 (20/5/2022)

Plaça PA145: Dret Constitucional

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/4/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PA145 (29/4/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA145 (24/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA145 (24/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Actes de la 2a Fase i de la Proposta de contractació de la plaça PA145 (1/7/2022)

Plaça PA146: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PA146 (4/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA146 (26/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA146 (26/5/2022)

Plaça PA147: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PA147 (4/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA147 (26/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA147 (26/5/2022)

Plaça PA148: Producció Vegetal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/4/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PA148 (5/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PA148 (17/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA148 (26/5/2022)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la Prova de la 2a fase del procés selectiu PA148 que es realitarà el dia 4 de juliol de 2022 (27/06/2022)

 

Convocatòria de 6 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs 87)

Resolució de 13 de maig de 2022 publicada al DOGC 8672 de 20.5.2022

Data publicació: 20 de maig de 2022
Termini de presentació de sol·licituds: 20 de juny de 2022
Termini per resoldre el concurs: 20 de novembre de 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional PA156 i relació definitiva (resta de places) de persones admeses i excloses (21/6/2022)

 

Plaça PA151: Sanitat Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/6/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PA151 (30/6/2022)

 

 

Convocatòria d'1 plaça de professorat agregat/professorat contractat amb règim d'interinitat (Concurs 86) 

Resolució de 9 de març de 2022 publicada a l'e-tauler de la Universitat de Lleida amb data 9 de març de 2022 

Data publicació: 9 de març de 2022
Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'abril de 2022
Termini per resoldre el concurs: 9 de juny de 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (8/4/2022)

Plaça PAi21: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 21/4/2022)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PAi21 (25/4/2022) 

Avís publicació e-Seu: Acta de la Comissió de Selecció plaça PAi21 (6/5/2022)

 

Convocatòria de 2 places de professorat agregat/professorat contractat doctor, per promoció interna (Concurs 86) 

Resolució de 3 de març de 2022 publicada al DOGC 8622 de 9.3.2022

Data publicació: 9 de març de 2022
Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'abril de 2022
Termini per resoldre el concurs: 9 de setembre de 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

 Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (8/4/2022)

Plaça PI-PA149: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PI-PA149 (4/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PI-PA149 (26/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PI-PA149 (26/5/2022)

Plaça PI-PA150: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PI-PA150 (4/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça PI-PA150 (26/5/2022)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PI-PA150 (26/5/2022)

 

Convocatòria de 2 places de professorat agregat/professorat contractat doctor, per promoció interna (Concurs 87)

Resolució de 13 de maig de 2022 publicada al DOGC 8672 de 20.5.2022

Data publicació: 20 de maig de 2022
Termini de presentació de sol·licituds: 20 de juny de 2022
Termini per resoldre el concurs: 20 de novembre de 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (21/6/2022)

 

Convocatòria de 8 places de catedràtic contractat, per promoció interna (Concurs 87)

Resolució de 13 de maig de 2022 publicada al DOGC 8672 de 20.5.2022

Data publicació: 20 de maig de 2022
Termini de presentació de sol·licituds: 20 de juny de 2022
Termini per resoldre el concurs: 20 de novembre de 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (21/6/2022)

Plaça PICL31: Literatura Espanyola

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 28/6/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PICL31 (28/6/2022)

Plaça PICL34: Geografia Física

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 30/6/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PICL34 (30/6/2022)

 

Convocatòria de 57 places de Professorat Associat (Concurs 88)

Resolució de 30 de juny de 2022 publicada a l'e-tauler de la Seu electrònica de la UdL amb data 30.6.2022

Data publicació: 30 de juny de 2022
Termini de presentació de sol·licituds: 28 de juliol de 2022
Termini per resoldre el concurs: 30 de octubre de 2022
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

 

 

   Darrera modificació: