Ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua

 Descarregar pdf

Convocatòria d'ajuts (termini tancat)

CONVOCATÒRIA 2023
 
 
Què és aquest ajut?
 
Els ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses per a la formació i l’acreditació de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià). Nivells i subnivells subvencionats C1, C1.1, C1.2, C2, C2.1 i C2.2.
 
Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts de la convocatòria Parla 3 de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües i altres ajuts rebuts per a la mateixa finalitat.

 

Qui pot sol·licitar l'ajut
 

Poden sol·licitar aquest ajut els estudiants matriculats en graus, màsters i doctorat oficials en els centres propis de la UdL durant el curs 2023-2024 que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Requisits acadèmics:

  1. Haver-se matriculat el curs 2022-2023 en un estudi oficial i en un centre propi de la Universitat de Lleida (grau, màster oficial, programa de doctorat).
  2. Haver realitzat proves d’acreditació o cursos d’idiomes durant el curs acadèmic 2022-2023 en el període de temps que especifica la convocatòria.

 

Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica i restarà oberta fins al 31 d'octubre de 2023.


On s'ha de presentar la sol·licitud
 
Les sol·licituds s'han de presentar en suport electrònic, caldrà presentar-la en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php) i s'utilitzarà el model normalitzat de sol·licitud. Per fer-ho podeu seguir aquestes instruccions.
 
 
Quina documentació has de presentar 
 
Els estudiants sol·licitants han de presentar:
  • Per la modalitat A: document acreditatiu d’haver superat la prova d’acreditació de terceres llengües. En cas que aquesta prova hagi estat feta a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà aquesta acreditació. Caldrà que la persona sol·licitant signi la declaració responsable.
  • Per la modalitat B: certificat acreditatiu del nivell d’idioma cursat i superat, emès pel centre on s’ha fet el curs. En cas que aquest curs hagi estat realitzat a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà aquesta acreditació. Caldrà que la persona sol·licitant signi la declaració responsable.
  • Rebut del pagament de la prova d’acreditació del nivell que s’hagi obtingut o del curs de formació que s’hagi cursat i superat. En cas que el curs o la prova hagin estat fets a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà la presentació d’aquest rebut. L'estudiants ha de signar la declaració responsable.
  • Full de dades bancàries d'un compte del qual sigui titular l'estudiant
 
Queden exclosos d'aquesta convocatòria i, per tant, no podran sol·licitar ajuts en cap cas:
 
  • Els estudiants internacionals de mobilitat de grau de la Universitat de Lleida.
  • Els estudiants que siguin treballadors de la Universitat de Lleida, perquè ja disposen de plans específics de formació en terceres llengües.

 

BASES REGULADORES 

CONVOCATÒRIA

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'ajuts a atorgar

Llista definitiva d'ajuts a atorgar

 

 

Més informació:
Informació i Orientació Universitària
Tel. 973 003 589 / 973 003 588
suportestudiants@udl.cat
   Darrera modificació: