Ajuts a l'estudi per a estudiants en situacions socioeconòmiques greus

 Descarregar pdf

Memòria

Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus 2023-2024 (termini tancat)

CONVOCATÒRIA curs 2023-2024
 
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques i no hagin pogut gaudir d'altres ajuts per causes justificades.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat matriculat en titulacions oficials (grau i màster) en el centres propis de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2023-2024, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.
 
 
Requisits Generals

Els requisits generals es troben recollits en l’articulat 2 i 17 de les “Bases reguladores en matèria de convocatòries de beques i ajuts propis gestionades pel vicerectorat competent en estudiants i ocupabilitat de la Universitat de Lleida".

Requisits acadèmics

Per beneficiar-se d’aquests ajuts, cal complir els següents requisits:

 1. Ser estudiant de la UdL del curs 2023-2024 en qualsevol titulació oficial de grau i màster en un centre propi de la UdL.
 2. Haver demanat la beca general del Ministerio d’Educació i Formació Professional o l’ajut AGAUR el curs acadèmic 2023-2024.
 3. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d’un títol oficial d’un ensenyament del mateix nivell dels estudis per als quals es demana l’ajut.
 4. Complir els següents requisits acadèmics següents:
 • Estudiants de primer curs (nou ingrés) de grau: tenir com a mínim una nota d'accés a la universitat de 5.
 • Estudiants de primer curs (nou ingrés) de màster: tenir com a mínim una nota mitjana dels estudis cursats i que donen accés al màster de 6.
 • Resta d’estudiants: haver superat com a mínim el 40% dels crèdits matriculats del curs anterior.

Requisits econòmics

Cal acreditar la situació socioeconòmica familiar especialment greu durant el curs acadèmic.

 
 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitzarà el 16 de febrer de 2024.
 
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud
 
La sol·licitud s'ha de presentar al Registre Electrònic de la UdL amb aquest formulari. Podeu consultar les instruccions per saber com ho heu de fer.
 

Quina documentació s'haurà de presentar 

 • Sol·licitud segons l'imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat de la UdL
 • Declaració jurada de l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut, la situació d'especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
 • Acreditació del tram 1 de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR o documentació similar que serà sol·licitada per la unitat d’Informació i Orientació Universitària.
 • Documentació que es consideri adient per acreditar la situació soecioeconòmica familiar especialment greu.

 

Bases reguladores  

Convocatòria 2023-2024

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'ajuts a atorgar

Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

   Darrera modificació: