Convocatòria de Beques d'Introducció a la Recerca - Banc Santander

 Descarregar pdf

Beques d'Introducció a la Recerca - Banc Santander, curs 2023-2024 (termini tancat)

La Universitat de Lleida és conscient de la importància del foment de l’esperit de recerca entre l’estudiantat universitari com un complement, en règim de compatibilitat, del seus estudis en titulacions oficials de la UdL.

Així, a la voluntat d'impuls de la iniciació en la carrera científica de l'estudiant, la Universitat respon donant-li suport perquè pugui introduir-se en el món de la recerca científica i tecnològia realitzant tasques d'investigació en despartaments de la UdL en el marc de les línies de recerca del seu professorat i investigador.

D'altra banda, aquestes beques són d'interès per departaments i els grups de recerca de la UdL, ja que els permeten incorporar estudiants en formació a un projecte.

Per a contribuir a aquests propòsits el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat, amb el suport del Consell Social, convoca beques d’introducció a la recerca (BIR).
 
 
Convocatòria de beques d'introducció a la recerca de la UdL - Curs 2023-2024       

Objectiu i descripció

 
Aquesta convocatòria té l’objectiu de promoure l'aprenentatge i la iniciació dels estudiants en l'àmbit de la recerca i està adreçada a estudiants que estiguin finalitzant estudis de grau o que estiguin cursant un màster oficial, mitjançant l’assignació d’una beca que els permeti iniciar-se en la recerca vinculada amb els estudis que estiguin cursant, facilitant-los així orientació professional i investigadora per al seu futur.

Amb aquest objectiu, la UdL convoca 70 beques d’introducció a la recerca.

 

Requisits acadèmics de l'estudiantat candidat

A aquesta convocatòria s’hi pot acollir l’estudiantat matriculat en graus i màsters oficials en els centres propis de la UdL durant el curs 2023-2024 que compleixi els requisits següents:

1.1 No haver estat beneficiari d'una beca BIR un altre curs acadèmic.

1.2 Podran obtenir la beca els estudiants de Grau que a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds puguin acreditar els requisits següents:

a) No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de graduat o màster oficial.

b) Estar matriculat/da en un centre propi de la UdL el 2023-2024 en l’últim curs (o dels últims crèdits per finalitzar els estudis) de grau o de l’itinerari curricular conjunt en els dobles graus, i tenir superat el 75% dels crèdits del seu pla d’estudis, llevat de la matèria transversal i del TFG i de les especificitats pròpies del pla d'estudis.

c) Tenir, com a nota mitjana dels crèdits superats indicats en el paràgraf anterior, la que a continuació s’assenyala per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries oficials:

7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics.

7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències Experimentals, Ciències Socials i Jurídiques, i Ciències de la Salut.

7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats.

1.3. També podran obtenir beca els estudiants de Màster oficial que a la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, puguin acreditar que consten al seu expedient acadèmic els requisits següents:

a) No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de màster oficial o de doctor.

b) Estar matriculat/da en un centre propi de la UdL, durant el curs 2023-2024, en un màster oficial.

c) Haver obtingut en l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés al màster, la nota mitjana establerta a l’apartat 1.2.c) d’aquest article en funció de cadascuna de les branques de coneixement.

 

Presentació i termini de la sol·licitud

Els estudiants que vulguins sol·licitar aquesta beca BIR, s'hauran de donar d'alta al portal de beques de Banc de Santander. S'ha de realitzar a través d'aquest enllaç Plataforma del Banc de Santander.   logo_santander_univ

 

 

 

Les sol·licituds (annex I ) s'han de presentar en el registre electrònic previst en la seu electrònica, amb aquest formulari EMSA, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Per fer-ho podeu seguir aquestes Instruccions.

L’IOU demanarà el document  normalitzat del projecte de col·laboració on hi consti l’aval del tutor i la valoració del departament corresponent (Annex II). El Departament l’haurà de lliurar en un termini màxim de cinc dies un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds. Caldrà, a més, que aquest document vagi signat electrònicament pel tutor i el director de departament.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2023.

 

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA 2023-2024

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'atorgament de beques

Llista definitiva d'atorgament de beques

Correcció d'errades gràfica a la Llista definitiva

Les persones a les quals s’ha concedit un ajut tenen cinc dies hàbils, a partir de l’endemà que es faci pública la resolució del Vicerectorat, per lliurar i signar l’acceptació de la beca d’introducció a la recerca i aportar la documentació següent:

  1. Fotocòpia del NIE (número d’identificació d’estrangers) vigent, en el cas dels estudiants estrangers comunitaris. Els estudiants estrangers extracomunitaris han de presentar la fotocòpia del permís de residència vigent (on hi consti que el tipus de permís és el de residència). Aquests documents s’han de presentar sempre que no s’hagin aportat en formalitzar la matrícula en el centre corresponent.
  2. Document acreditatiu del número d’afiliació a la Seguretat Social (document d’assignació de número emès per la Tresoreria de la Seguretat Social o fotocòpia d’un full de salari).
  3. Full per al pagament per transferència bancària.
  4. Document de confidencialitat de dades.
  5. Model 145 de l’IRPF.

Cal enviar aquesta documentació per correu electrònic a la unitat d'Informació i Orientació Universitària, a l'adreça suportestudiants@udl.cat, fent constar com assumpte del missatge Acceptació beca.

Un cop esgotat aquest termini s’entén que qui no ha signat l’acceptació i aportat la documentació adient, excepte per causes de força major degudament acreditades, renuncia a la beca adjudicada.

Aquest termini finalitza l'1 de febrer de 2024

 

 

  Aquesta convocatòria és finançada parcialment amb el suport del Consell Social de la UdL 

 

 

 

 

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries                                      Carpeta2Documentació per tutores i tutors

   Darrera modificació: