PREMIS A TREBALLS DE RECERCA PER A ESTUDIANTS DE BATXILLERAT

La Universitat de Lleida, amb l'objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l'estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es duu a terme als centres escolars, públics i concertats, convoca la XXI edició dels Premis als Treballs de Recerca realitzats per estudiants de Batxillerat.

Així, el curs 2023-2024, el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del Consell Social de la UdL i amb el suport de la Unitat d’Informació i Orientació Universitària, aquesta vintiunena edició.

TEMÀTICA

Els treballs de recerca han d’estar relacionats amb les àrees de coneixement dels ensenyaments que s’imparteixen en els centres de la UdL, d’acord amb la següent distribució temàtica:

Temàtiques Generals

 1. Àrea de Salut i Nutrició. Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
 2. Àrea Juridicoeconòmica i de Turisme. Facultat de Dret, Economia i Turisme
 3. Àrea d’Arts i Humanitats. Facultat de Lletres
 4. Àrea d’Educació, Psicologia i Treball Social. Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
 5. Àrea Tecnològica. Escola Politècnica Superior
 6. Àrea Agroalimentària, Biotecnològica, Veterinària i Forestal. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Temàtiques Específiques

 1. Gènere
 2. Cooperació i Desenvolupament
 3. Acció climàtica (ODS #13, Agenda 2030)

PREMIS

S’atorgaran quinze premis, dos per a cadascuna de les temàtiques generals i un premi per a cadascuna de les temàtiques específiques. Tot l'estudiantat guanyador rebrà un diploma. Aquells guanyadors que es matriculin a la Universitat de Lleida el curs 2024-2025, se’ls concedirà:

 • Un premi corresponent a l’import dels crèdits matriculats en alguna de les titulacions oficials de primer curs fins a un màxim de 1.200€. Aquest premi és exclusiu per al curs acadèmic 2024-2025. Del premi se n’exclouen les taxes administratives i l’assegurança
  escolar.

A l'estudiant guanyador que es matriculi a la Universitat de Lleida el curs 2024-2025 i tingui matrícula gratuïta, se’l concedirà un premi de 200€.

Tots els premis estaran sotmesos a la retenció en concepte d’IRPF que correspongui. Així mateix, i a proposta del Jurat, podran ser lliurades fins a 3 mencions per cada àrea. En aquest cas, la menció comporta el lliurament d’un diploma.

Obligacions dels estudiants premiats

L'estudiantat guanyador participarà, si escau, en aquelles activitats de promoció i difusió de la UdL adreçades a centres de secundària (xerrades, jornades, etc.). En el supòsit que es produeixi un canvi d’universitat per reassignació, interès particular o abandonament dels estudis, l’import de la matrícula o el premi de 200 euros (import net) atorgat a l’estudiant s’hauran de retornar a la UdL.

PARTICIPANTS

Pot participar en aquesta convocatòria l'estudiantat matriculat en un centre d’ensenyament secundari que estigui cursant el darrer curs de batxillerat durant el curs 2023-2024.

PRESENTACIÓ

 • Els treballs —redactats en català, castellà, occità, anglès o francès— han de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a tutors pel seu centre. Els treballs que es presentin hauran de ser originals, elaborats individualment, i hauran de tenir el vistiplau (Annex 1) explícit i documentat dels tutors del centre de secundària i de la direcció del centre.
 • Cada centre de secundària podrà presentar/avalar un màxim de 2 treballs de recerca per cada àrea. En el cas que es presentin més de dos treballs, la UdL es posarà en contacte amb el centre per tal que comuniqui oficialment quins dos treballs avala.
 • Els treballs es lliuraran en format electrònic seguint les instruccions que es publicaran properament a aquest efecte en aquesta mateixa plana web. El format del treball serà PDF. Si aquest document porta associats fitxers adjunts, tots els fitxers s’han d’enviar comprimits en format TGZ, ZIP o RAR. S’identificarà el títol i l’àrea del treball, les dades de l’autor, del tutor i del centre mitjançant el formulari electrònic l’accés al qual estarà disponible a la pàgina web. No s’acceptaran treballs elaborats per més d’una persona. El treball i els annexos (si n’hi ha) no han de contenir cap dada que permeti la identificació de l’autor, en cas contrari podran ser desestimats d’ofici.
 • Els treballs han d’anar acompanyats d’un resum (Annex 2), seguint el formulari electrònic. El resum ha de ser una síntesi del treball de recerca, que inclogui els següents apartats: justificació, objectius i hipòtesis de treball, metodologia utilitzada, resultats i conclusions.
 • Els treballs han d’anar acompanyats d’una autorització (Annex 3) seguint el formulari electrònic, per al Repositori Obert de la UdL, degudament signada per l’autor i el tutor.
 • Es desestimaran d’ofici les sol·licituds emplenades o presentades de forma incorrecta o fora de termini.
 • En cas que el treball vagi acompanyat de maquetes, aquestes s’hauran de lliurar a la Unitat d’Informació i Orientació Universitària, en horari d’atenció al públic, perfectament identificables. Es retornaran als autors un cop feta l’avaluació. El treball en suport electrònic ha de ser perfectament comprensible i interpretable sense la maqueta, mitjançant fotos, plànols, esquemes, dissenys, etc.

Els treballs són avaluats qualitativament per professorat expert, i s’hi tenen en compte els aspectes i criteris següents duts a terme
per un alumne de secundària:

1. El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.
2. L’originalitat en el plantejament del tema i les aportacions en el camp científic.
3. La capacitat de resoldre els problemes plantejats.
4. La metodologia utilitzada.
5. La idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús que se’n faci (cal indicar les referències bibliogràfiques i d’imatge).
6. La presentació formal i l’ús de recursos gràfics.
7. L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
8. La visió crítica de la realitat analitzada.

Per cadascuna de les àrees hi haurà professorat especialista que avaluarà tots els projectes de l’àrea. S’establirà un sistema de doble correcció per a cada treball i en cas que el Jurat així ho consideri, una tercera correcció. El jurat podrà declarar desert el
premi de la seva àrea.

Qualsevol qüestió no prevista haurà de ser resolta per la presidenta del Jurat o la persona en qui delegui.

El Jurat està presidit per la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat de la UdL, i composat per: la secretària executiva del Consell Social de la UdL, un representant dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida, un representant de cada centre propi de la UdL, un
representant de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL, un professor d’ensenyament secundari, un representant del Consell de l’Estudiantat de la UdL, la cap de la Unitat d’Informació i Orientació Universitària, i la cap del Negociat de Captació i Accés, que
actuarà com a secretària. Si el jurat ho considera adient, podrà demanar l’assistència de persones assessores o expertes.

El Jurat pot declarar desert algun dels premis d’una àrea, reassignar-lo a una altra àrea, i adjudicar més de 3 mencions, a proposta dels avaluadors o per decisió pròpia. Oportunament es notificaran i publicaran els resultats, a finals de juny o principis de juliol.

Els estudiants guanyadors rebran els diplomes en un acte de lliurament, un cop començat el curs 2024-2025, així com els tutors
dels treballs i els centres de secundària.

La Universitat de Lleida dipositarà els treballs premiats al Repositori Obert de la UdL amb la finalitat de facilitar la preservació i la difusió de la recerca i la investigació. Els treballs inclosos en el Repositori Obert de la UdL es publicaran sota una llicència Creative Commons “Reconeixement–No-Comercial–SenseObraDerivada”, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citin els autors originals i la institució i no se’n faci cap ús comercial ni obra derivada.

La cessió dels drets d’explotació no és de forma exclusiva i es permet a l’autor l’explotació de l’obra per ell mateix o cedir-la a tercers, sempre que faci constar que ha estat objecte d’un premi de la Universitat de Lleida.

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò
que respecta al tractament de les dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), amb les dades facilitades a través de la present sol·licitud, us facilitem la següent informació:

- Responsable del tractament: Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat de Lleida. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida. veo.secretaria@udl.cat
- Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.
- Finalitat del tractament: atorgament de premis als estudiants de la UdL.
- Base Jurídica: llei orgànica 6/2001, d’universitats, que preveu la possibilitat que les universitats atorguin ajuts d’estudi als estudiants. Les dades són imprescindibles per a tramitat les sol·licituds.
- Destinataris: les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.
- Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat.
- Termini de conservació de les dades: conservació permanent dels treballs premiats i eliminació total de la resta de documentació als sis anys.
- Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat o per mitjans no electrònics.

El material complementari (maquetes, annexes, entre altres) que s’hagi lliurat a la UdL es podrà recollir abans de transcorregut un mes després de la publicació dels treballs premiats. Si vençut aquest termini no ha estat retirat, els organitzadors dels premis entendran que els seus autors
hi renuncien .

L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquests ajuts és el Vicerectorat competent en matèria d’estudiants. Serà potestat d’aquest òrgan la resolució de les incidències que puguin tenir lloc, així com dictar les normes complementàries que
siguin necessàries per al normal desenvolupament del procediment. També té atribuïda la potestat d’interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’algun dels seus preceptes.

Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i independentment de la seua execució immediata, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant el Consell de Govern en el termini d’un mes, o
un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar en ambdós casos de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida.

Contra les resolucions dictades per la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, les quals exhaureixen la via administrativa perquè s’entenen dictades per delegació del rector (Resolució del 22 de juny de 2023, DOGC núm. 8947 de 29.6.2023), i independentment
de la seua execució immediata, l’estudiant interessat pot interposar un recurs de reposició davant el mateix vicerectorat, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en els mateixos terminis previstos en l’apartat anterior.

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

DESCARREGAR LES BASES

 

DOCUMENTACIÓ I ANNEXOS

INSTRUCCIONS inscripció
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ (en format electrònic)
Annex 1. Document vistiplau del Centre de secundària
Annex 1. Document vistiplau del Centre de secundària
Annex 2. Fitxa RESUM del Treball de Recerca
Annex 2. Fitxa RESUM del Treball de Recerca
Annex 3. Autorització dipòsit treballs de recerca premiats al Repositori Obert de la UdL
Annex 3. Autorització dipòsit treballs de recerca premiats al Repositori Obert de la UdL

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació dels treballs s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la seu electrònica de la UdL i finalitza l’1 de març de 2024, a les 24.00 hores.
 

L’adreça de la Unitat d’Informació i Orientació Universitària (IOU) és:
Carrer Jaume II, 67 bis
25001 Lleida