17a edició dels
PREMIS A TREBALLS DE RECERCA DE LA UdL
per a l’estudiantat de batxillerat i cicles formatius de grau superior

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del Consell Social de la UdL, els Premis a Treballs de Recerca adreçats a l’estudiantat de Secundària

Activitat :

XVII Edició dels premis de la Universitat de Lleida a Treballs de Recerca d'estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

Qui es pot presentar als premis?
Els estudiants matriculats en un centre d'ensenyament secundari que estiguin cursant el darrer curs de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior (CFGS) durant el curs 2019-2020.

Com es presenten els treballs?

  1. Els treballs —redactats en català, castellà, occità, anglès o francès— han de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a tutors/es pel seu centre. Els treballs que es presentin hauran de ser originals, elaborats individualment, i hauran de tenir el vistiplau explícit dels/de les tutors/es i de la direcció del centre.
  2. Els treballs es lliuraran en format electrònic seguint les instruccions que es publicaran properament a aquest efecte a la web http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/treballsrecerca/

    El format del treball serà PDF. Si aquest document porta associats fitxers adjunts, tots els fitxers s’han d’enviar comprimits en format TGZ, ZIP o RAR. S’identificarà el títol i l’àrea del treball, les dades de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre mitjançant el formulari electrònic annex en aquesta convocatòria.

    No s’acceptaran treballs elaborats per més d’una persona. El treball no ha de contenir cap dada que permeti la  identificació de l’autor/a.
  3. Els treballs han d'anar acompanyats d'un resum seguint el formulari electrònic annex de la convocatòria. El resum ha de ser una síntesi del treball de recerca, que inclogui els següents apartats: justificació, objectius i hipòtesis de treball, metodologia utilitzada, resultats i conclusions.
  4. Es desestimaran d'ofici les sol·licituds emplenades o presentades de forma incorrecta.
  5. En cas que el treball vagi acompanyat de maquetes, aquestes s'hauran de lliurar a la Unitat d'Informació i Orientació Universitària, en horari d'atenció al públic, perfectament identificables. Es retornaran als autors un cop feta l’avaluació. El treball en suport electrònic ha de ser perfectament comprensible i interpretable sense la maqueta, mitjançant fotos, plànols, esquemes, dissenys, etc.

          L'adreça de la Unitat d'Informació i Orientació Universitària (IOU) és:

          Carrer Jaume II, 67 bis
          25001 Lleida

 

Fins quan s'accepten els treballs?

El termini de presentació dels treballs finalitza l'1 de març de 2020, a les 24 hores.

NOU: El termini de presentació dels treballs s'ha ampliat al 15 de març de 2020, a les 24 hores.

Sobre que han d'anar els treballs?

Els treballs de recerca han d'estar relacionats amb les àrees de coneixement dels ensenyaments que s'imparteixen en els centres de la UdL, d'acord amb la següent distribució temàtica:


TEMÀTIQUES GENERALS:


a) Àrea de Salut i Nutrició
b) Àrea Juridicoeconòmica i Turisme
c) Àrea d’Arts i Humanitats
d) Àrea d’Educació, Psicologia i Treball Social
e) Àrea Tecnològica
f) Àrea Agroalimentària, Veterinària i Forestal

TEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES

g) Gènere
h) Cooperació i Desenvolupament
i)  Acció climàtica (ODS#13, Agenda 2030)

En què consisteixen els premis?

S’atorgaran quinze premis, dos per a cadascuna de les temàtiques generals, un premi per a cadascuna de les temàtiques específiques. A les persones guanyadores, un cop matriculades a la Universitat de Lleida el curs 2020-2021, se’ls concedirà un ajut de 200 euros (import net), més un ajut equivalent a l’import dels crèdits de primer curs matriculats en el centre propi de la UdL en el qual hagin obtingut plaça i s’hi hagin matriculat, alhora que rebran un diploma. Els/les guanyadors/es que no es matriculin a la Universitat de Lleida rebran un diploma. De l'ajut se n'exclouen les taxes administratives i l'assegurança escolar. També s’atorgaran sengles premis de 200 euros (import net) als/les tutors/es dels treballs i als respectius centres, així com als tutors del Programa Itínera de la Universitat de Lleida. Cas que s’hagi produït cotutorització, aquests premis es repartiran proporcionalment entre cada tutor/a. Així mateix, i a proposta del jurat, podran ser lliurades fins a 3 mencions per cada àmbit. En aquest cas, la menció comporta el lliurament d’un diploma.

Si el/la guanyador/a del premi no es matricula a la UdL, rep els 200 €?

No. El premi en metàl·lic està condicionat a la matriculació a la UdL.

Un treball pot ser presentat per més d'un alumne?

No s'acceptaran treballs elaborats per més d'una persona.

Si el treball té diversos tutors: el premi de 200 € és per a cada tutor?

No. El premi de 200 euros per als tutors és únic per al tutor o grup de tutors.

Si un centre té més d'un treball premiat, rep 200 € per cada treball?

Sí. El premi, tant per tutors com per centres, és de 200 per treball.

Si un guanyador, té reducció de matrícula per algun motiu, es té en compte en el premi?

Sí. El guanyador rep com a premi l'import dels crèdits matriculats que restin pendents de pagament un cop aplicada la reducció de la matrícula.
 
El premi d'un treball premiat, té caducitat?

Sí. El premi corresponent a l'import dels crèdits matriculats  es podrà mantenir durant un màxim de dos anys a partir de l'any en què s'ha obtingut.

Els estudiants guanyadors podran demanar, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de publicació del nom dels guanyadors en la web de la UdL, l’ajornament de la recepció del premi corresponent a l’import de la matrícula, mitjançant sol·licitud raonada adreçada al Consell Social de la UdL.

El premi d'un treball de recerca premiat, es pot acumular a altres premis obtinguts en activitats de transició de la UdL?

Sí, amb un màxim de dos ajuts corresponents a dues matrícules (crèdits matriculats): l’obtinguda com a premi al millor TdR i una altra de les activitats esmentades.

El premi corresponent a l’import dels crèdits matriculats s’aplicarà al primer curs en qualsevol grau de la UdL en el qual s’hagi obtingut plaça i formalitzada la matrícula, o al segon curs de la mateixa titulació en aquells casos en què es gaudeixi de dos premis similars.

 
Com es fa la valoració dels treballs?

Els treballs son avaluats qualitativament per professorat expert, i s'hi tenen en compte els aspectes i criteris següents duts a terme per un alumne de secundària:
 
-El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.
-L'originalitat en el plantejament del tema i les aportacions en el camp científic.
-La capacitat de resoldre els problemes plantejats.
-La metodologia usada.
-La idoneïtat de les fons d'informació i l'ús que se'n faci (cal indicar les referències bibliogràfiques i d'imatge).
-La presentació formal i l'ús de recursos gràfics.
-L'ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
-La visió crítica de la realitat analitzada.
 
Per cadascun dels àmbits hi haurà professorat especialista que avaluarà tots els projectes de l’àmbit. S’establirà un sistema de doble correcció per a cada treball, i en el cas que el Jurat així ho consideri, una tercera correcció. Aquest professorat avaluador elevarà la proposta al Jurat. El professorat avaluador podrà declarar desert el premi del seu àmbit. Així mateix, el jurat podrà assignar mencions a altres treballs que hagin obtingut les valoracions que se'n considerin mereixedores. Qualsevol qüestió no prevista haurà de ser resolta per la presidenta del jurat o la persona en qui delegui.

Quan s'entreguen els premis i els diplomes?

En un acte a començament del curs 2020-2021, durant la primera quinzena de novembre.

 

Coneix la UdL
 
BASES dels premis a treballs de recerca de Secundària 2019-2020
INSTRUCCIONS inscripció
 


Informació i Orientació Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
info@udl.cat

Fotos de les diferents edicions de l'Acte de lliurament dels premis