Altres comissions estatutàries o legals

 Descarregar pdf


1. Comissió de Convalidacions
2. Comissió de Disciplina
3. Comissió d'Avaluació de la Universitat
4. Comissió de Reclamacions
5. Comitè de Seguretat i Salut
6. Comissió de Seguiment del Codi Ètic
7. Comissió de Permanència 

 


 

 

Comissió de Convalidacions (Art. 98 dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Caps d'Estudis de la UdL:
Ester Desfilis Barceló, Cap d'Estudis de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Cristina Petreñas Caballero, Cap d'Estudis de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Eduard Vaquero Tió, Cap d'Estudis de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Laura Salamero Teixidó, Cap d'Estudis de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Yolanda Montegut Salla, Cap d'Estudis de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Beatriz Gómez Morales, Cap d'Estudis de Lletres
Jordi Tarragona Foradada, Cap d'Estudis de Medicina
José Sebastián Millán Gómez, Cap d'Estudis de l'EPS
José Luís Lérida Girona, Cap d'Estudis de l'EPS
Adela Pagés Bernaus, Cap d'Estudis de l'EPS
Cristina Fernánez López, Cap d'Estudis d'ETSEAFIV
Jaume Arnó Satorra, Cap d'Estudis d'ETSEAFIV
Ana Lavedán Santamaría, Cap d'Estudis d'Infermeria i Fisioteràpia
Carmen Soledad Campoy Guerrero, Cap d'Estudis d'Infermeria i Fisioteràpia-C. Igualada-
1 representant de l'estudiantat:
Eloy González Carreres

 

Comissió de Disciplina (Art. 191 dels Estatuts de la UdL)

3 representants del Personal Acadèmic:
César Cierco Seira, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Vacant
Dolors Toldrà Roca, Fac. de Dret, Economia i Turisme
2 Representants del PTGAS:
Ricard Vicente Martínez
M. Teresa Sarrate Teixidó

 

 

Comissió d'Avaluació de la Universitat (Reglament de la Comissió d'Avaluació de la Univ. Acord 228/2022 C. Govern de 21-7-2022)

President/a: Vicerector/a amb competències sobre professorat
Fernando Guirado Fernández, Vicerector de Professorat
Vicerector/a amb competències sobre Qualitat:
Vicerector/a amb competències sobre Docència:
Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Degans/nes i directors/res de Centre:
David Aguilar Camaño, Degà de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Eduard M. Cristóbal Fransi, Degà de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Isabel Santaulària Capdevila, Degana de la Fac. de Lletres
Jordi Graell Sarlé, Director de l'ETSEAFIV
Anna Casanovas Llorens, Degana de la Fac. de Medicina
Magdalena Valls Marsal, Directora de l'Escola Politècnica Superior
Judith Roca Llobet, Degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
M. Àngels Balsells Bailón, Directora de l'Escola de Doctorat
1 representant de l'estudiantat de grau, Escollit pel Consell de l'Estudiantat:
Carlos Sánchez Borrell
1 representant de l'Estudiantat de Postgrau, Escollit pel Consell de l'Estudiantat:
Blanca Ibarz Ribalta
1 representant del PDI Laboral, escollit pel Comitè d'Empresa del PDI Laboral:
Nayra Llonch Molina
1 representant del PDI Funcionari, escollit per la Junta de Personal Acadèmic:
Xavier Sabi Marcano
El o la  Tècnica d'Avaluació Docent del Professorat, amb funcions de secretari/a tècnica de la comissió.
Montserrat Comella Roigé.


 

Comissió de Reclamacions (Art. 116.2  dels Estatuts de la UdL)

M. Teresa Areces Piñol
Cesar Cierco Seira
M. Carme Figuerola Cabrol
Josep Galceran Nogués
Jordi Garreta Bochaca
M. Paz Romero Fabregat
Rosa M. Soler Tatché

 


 

Comitè de Seguretat i Salut
(Art. 38 Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals)

5 membres nomenats pel rector
José N. Pastor Sáenz
Montserrat Rué Monné
Belén Jové Martínez
Francisca Santiveri Morata
Miriam Oranich Campabadal
2 membres nomenats per la Junta de Personal Acadèmic
Lluís Pla Aragonés
Manuel Portero Otín
1 membre nomenat pel Comitè d'Empresa del PDI Laboral
M. José Puyalto Franco
1 membre nomenat per la Junta de PTGAS Funcionari
Mar Cubeles Florensa
1 membre nomenat pel Comitè d'Empresa del PTGAS Laboral
Josefina Vázquez Rodríguez


 

Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la Universitat de Lleida
(Acord 144/2010 del Consell de Govern de 30-6-2010 i modificada per l'acord 5/2020 del Consell de Govern de 18-2-2020)

President/a:
El rector, Jaume Puy Llorens
Vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació:
Núria Camps Mirabet
Síndic/a de greuges:
Jesús M.  Gutiérrez Bustillo
2 degans/nes, directors/res de centre:
Jordi Graell Sarlé
Magdalena Valls Marsal
1 director de departament:
Vacant.
1 director d'institut de recerca:
Fidel Molina Luque
1 membre del Consell Social:
Vacant
1 tècnic/a de l'Assessoria Jurídica:
Òscar Martínez Pelegrí
2 membres del PDI:
Joan Blanco Blanco
M. José Vilalta Escobar
1 membre del PTGAS:
Eva Estupiñá Piñol
1 membre de l'estudiantat:
Xavier Pinent Sans
2 experts/es en ètica:
Ramon Prat Pons
Ramon Camats Guardia

 

 

Comissió de Permanència
(Acord 261/2017 del Consell de Govern de 24-10-2017)

President/a:  vicerector/a d'Estudiants i Ocupabilitat
Montserrat Rué Monné
Vocals:
Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Francisca Santiveri Morata
Director/a de l'EPS
Magdalena Valls Marsal
Degà/ana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Eduard Cristòbal Fransi
1 Representant del Consell Social
Conxita Villar Mir
2 Estudiants amb representació al Consell de l'Estudiantat:
(1 de l'àmbit d'enginyeries i 1 d'altres ambits)
Ricardo Sanz Dies (Ambit de les Enginyeries)
Paula Manrique Calvete (Altres Ambits)
1 Assessor Jurídic
Frederic Solà Eras
Secretari/a de la Comissió.
Cap del Servei de Gesitò Acadèmica.
Danae Sarradell Pamies
Vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació
Núria Camps Mirabet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: