Pressupost

 Descarregar pdf

El pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2019 té un creixement de 8,9M€ (10,5%), que fa que el pressupost ascendeixi a 93.756.039,78€. La integració del Campus d’Igualada, l’increment del 50% dels ingressos per recerca i transferència i els increments retributius del personal són els principals motius del salt quantitatiu del pressupost de la UdL. Els programes pressupostaris de la Universitat de Lleida coincideixen amb els cinc àmbits del Pla Estratègic, així com els subprogrames pressupostaris amb els 25 eixos estratègics. Aquest fet permet tenir una visió estratègica del Pressupost de la UdL, i vincular les actuacions amb repercussió econòmica amb cadascun dels eixos estratègics.

 

 

El programa 1 –Docència, aprenentatge i ocupabilitat- incrementa un 4,5% en relació amb el pressupost de 2018, a causa dels majors ingressos en formació contínua i en la distribució als màsters oficials, fruit de la nova normativa aprovada. Es mantenen programes com la millora i el prestigi de la docència, la potenciació de la formació dual, l’adquisició i la renovació de l’equipament docent, i les noves formes d’aprenentatge. 

El programa 2 –Recerca i transferència de coneixement- té un increment del 25,5%, ja que els ingressos per convenis de transferència de coneixement i per projectes de recerca, s’han incrementat un 50% el 2018 i es preveu que es mantingui pel 2019. Durant aquest exercici s’efectuarà l’avaluació interna del segell de qualitat (HRS4R) en la contractació i la formació de personal investigador, i estaran en plena execució els projectes derivats del PECT INNO4AGRO i RIS3CAT, que lidera la UdL.

El programa 3 –Relació amb el territori i internacionalització- incrementa un 3,7%, a causa de la captació de fons europeus per projectes de cooperació Tempus. Les principals accions del programa es centren en potenciar les accions per a la captació d’estudiants i la mobilitat internacional dels estudiants i del professorat.

El programa 4 –Comunitat universitària- augmenta un 7,1%, per l’increment de les beques no compensades de les administracions públiques. Es mantenen les convocatòries d’ajudes als estudiants per les despeses d’habitatge, beques excel·lència als millors estudiants de secundària, per estudiants amb necessitats econòmiques sobrevingudes, per aprenentatge d’una tercera llengua, per mobilitat, per suport a 3 estudiants amb necessitat econòmiques, etc. En relació amb el Personal d’Administració i Serveis destacar la consolidació de les accions formatives de competències professionals i l’execució de convocatòries de promoció interna tant per a funcionaris com per laborals.

El programa 5 –Organització, recursos i serveis- manté el seu import, fent un esforç per tal que els increments de costos siguin absorbits per estalvis en la gestió dels serveis. En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capítols pressupostaris, corresponents als exercicis 2018 i 2019, així com la variació percentual entre ambdós exercicis:

 

 

En relació amb el capítol 3 (Taxes, preus públics i altres ingressos), hi figuren els ingressos per matrícula i les taxes per a la prestació dels serveis. La previsió d’ingressos de la matrícula 2019-2018 té un lleuger increment pels crèdits matriculats de graus i una lleugera disminució en els màsters oficials. Es mantenen els ingressos de doctorat, les escoles adscrites i les taxes de matrícula. 
Pel que fa a la prestació de serveis, l’augment és de 1,3 M€ pels convenis de prestació de serveis a empreses i institucions, la formació contínua i les despeses indirectes dels dos conceptes anteriors.

Amb referència al capítol 4 (Transferències corrents), destinat a finançar les despeses de funcionament de la Universitat, es preveu un important increment de l’aportació de la Generalitat de Catalunya. En el moment de la redacció de la memòria encara no es coneix l’import de l’aportació de la Generalitat del 2018. Per aquest motiu s’ha partit dels ingressos reconeguts de l’exercici 2016, i s’ha incrementat amb l’1% d’increment de retribucions del 2017, l’1,95% del 2018 i el 2,25% del 2019, el creixement vegetatiu, i les noves titulacions amb finançament. També s’ha incorporat el finançament del Campus d’Igualada, tant l’import que rebia el Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada, com els compromisos de finançament de la integració del personal.
Les transferències corrents de l’Estat davallen per una reclassificació comptable al capítol 7.

Al capítol 5 (Ingressos patrimonials) solament es pressuposten ingressos de lloguer i concessions administratives, ja que els ingressos per rendiment de la tresoreria són nuls.

El capítol 7 (Transferències de capital) pràcticament dobla el seu import per dos motius. El principal és l’increment dels ingressos per projectes de recerca tant de l’Estat com de la Generalitat. El segon motiu és merament comptable, ja que ingressos que es comptabilitzaven en els capítols 4 i 9, ara es pressuposten en el capítol 7. En relació amb les despeses, aquestes es distribueixen d’acord amb el següent quadre:

 

 

 

La despesa de personal té un increment de 5,7 M€ respecte al 2019, ascendint a un total de 63,9 M€. Aquest increment està provocat pels següents motius: la incorporació del personal del Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada; els increments de les retribucions de la Llei de Pressupostos de l’Estat de 2018 (1,95% que no figurava en el pressupost del 2018) i la previsió del 2,25% pel 2019; el creixement vegetatiu –increment dels complements personals lligats a l’antiguitat i a l’activitat i producció del professorat-; i per la previsió de contractació de personal lligat a la implantació de les noves titulacions del Campus d’Igualada. El pressupost inclou la despesa social que ha de fer front la UdL segons els acords i convenis signats, a l’espera del que fixi posteriorment la normativa pressupostària pel 2019, pendent d’aprovació.

El capítol 2 (Despeses corrents de béns i serveis) incrementa un 8,7% respecte l’any anterior. El principal motiu és la incorporació del Campus d’Igualada. També es preveu l’entrada en funcionament de l’edifici de Serveis Hospitalaris Veterinaris. Entre altres conceptes, cal destacar l’augment del 5% de l’aportació als centres docents i als departaments de la UdL, i l’augment de la partida per redistribució de matrícula dels màsters oficials.

El capítol 3 (Despeses financeres) es redueix quasi en un 12%.

El capítol 4 (Transferències corrents) té un increment del 6,1% per l’increment de les beques no compensades per part de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. Es mantenen les convocatòries d’ajuts i beques implantades per la Universitat de Lleida durant els darrers anys, tal com s’ha comentat en l’apartat dels programes 3 i 4.

El capítol 6 (Inversions reals) té un increment del 32% per l’increment de la despesa previst per l’execució de projectes d’investigació. Durant el 2019 s’executarà la darrera anualitat del Pla plurianual 2016-2019 d’adquisició i renovació d’equipament docent, impulsat per la Universitat de Lleida. Cal indicar que en el pressupost no figura cap partida per a la construcció del nou edifici d’estudis de la salut al Campus d’Igualada, ja que l’obra s’executarà directament per l’Ajuntament d’Igualada.

El capítol 9 (Passius financers) recull la devolució de les bestretes reemborsables per la construcció d’edificis de recerca de la UdL finançats a través de les convocatòries de parcs científics. Des de fa quatre anys, la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya no comunica el finançament ordinari de les universitats públiques catalanes fins al mes de desembre de l’exercici en curs. Aquesta política provoca que les universitats executin un pressupost de despeses sense saber si tindran els ingressos previstos, provocant dèficits impossibles d’ajustar o superàvits impossibles de gestionar.

És del tot necessari que la Generalitat comuniqui el finançament de la universitat a inici d’exercici per tal de planificar correctament la gestió pressupostària. Any darrera any, les polítiques impulsades per a la millora de la docència i l’impuls de la recerca estan contribuint a la millora del pes de la Universitat de Lleida en el sistema universitari català. Fa pocs dies hem conegut que el pes de la UdL en el finançament per objectius de la recerca ha passat del 5,75% al 6,5%, el més alt mai obtingut per la UdL.

Per aquest motiu es mantenen les polítiques en docència i recerca, en ajudes i beques als estudiants, i en facilitar la vida universitària, l’estada, la mobilitat i l’aprenentatge dels estudiants.


Roberto Fernández Díaz
Rector de la Universitat de Lleida

Lleida, 10 de desembre de 2018

Universitat de Lleida - Pressupost 2019

Pressupost per programesPodeu consultar pressupostos d'exercicis anteriors a Tots els pressupostos

   Darrera modificació: