Pressupost

 Descarregar pdf

El pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2020 té un creixement de 2,5 M€ (2,7 %), i un import total de 96.304.149,86 €.

La Generalitat de Catalunya finança a les universitats públiques catalanes amb el mateix import des de l’exercici 2016. A aquest import s’afegeix una aportació pels increments retributius del personal i els compromisos de finançament del Campus d’Igualada, en el cas de la Universitat de Lleida. Amb aquests ingressos, la Universitat de Lleida ha de fer front al seu funcionament, que en aquests dos darrers anys ha tingut un important increment degut a: la posada en funcionament de 8.000 m2 de nous edificis(Biomedicina 2, Serveis Hospitalaris Veterinaris, Unitat Quirúrgica Docent de Torrelameu i la Teneria a Igualada), l’IPC dels contractes de prestació de serveis que ha estat del 2,6%, les retribucions del personal investigador en formació adaptat al nou EPIF, l’augment de les quotes empresarials de la seguretat social i la cobertura d’una part dels increments retributius del personal no finançat per la Generalitat. Tota aquesta despesa ineludible s’ha hagut d’afrontar amb la reducció d’activitats que realitzàvem fins aquest moment, i posant en seriós risc el fet que la UdL no hagi generat mai dèficit.

Els programes pressupostaris de la Universitat de Lleida coincideixen amb els cinc àmbits del Pla Estratègic, així com els subprogrames pressupostaris amb els 25 eixos estratègics. Aquest fet permet tenir una visió estratègica del Pressupost de la UdL, i vincular les actuacions amb repercussió econòmica amb cadascun dels eixos estratègics.

 

El programa 1 –Docència, aprenentatge i ocupabilitat- manté el mateix import que l’exercici 2019, i es mantenen programes com la millora i el prestigi de la docència, la potenciació de la formació dual i les noves formes d’aprenentatge.

El programa 2 –Recerca i transferència de coneixement- té un increment del 0,19%, mantenint-se els ingressos per convenis de transferència de coneixement i per projectes de recerca, que tant van incrementar al 2019.

El programa 3 –Relació amb el territori i internacionalització- disminueix un 0,89%, per ajustos en algunes partides.

El programa 4 –Comunitat universitària- té una reducció del 2,75%, per la reducció d’algunes beques i malgrat l’increment de les beques no compensades de les administracions públiques. Es mantenen les convocatòries d’ajudes als estudiants per les despeses d’habitatge, beques excel·lència als millors estudiants de secundària, per 3 estudiants amb necessitats econòmiques sobrevingudes, per aprenentatge d’una tercera llengua, per mobilitat, suport a estudiants amb necessitat econòmiques, etc.

El programa 5 –Organització, recursos i serveis- té una reducció del 5,73%, pels ajustos en les diferents partides de funcionament davant la manca de recursos. En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capítols pressupostaris, corresponents als exercicis 2019 i 2020, així com la variació percentual entre ambdós exercicis:

 

En relació al capítol 3 (Taxes, preus públics i altres ingressos), hi figuren els ingressos per matrícula i les taxes per a la prestació dels serveis. La previsió d’ingressos de la matrícula 2020-2021 té una lleugera disminució dels crèdits matriculats de màsters oficials, mantenint-se en els graus. Es mantenen els ingressos de doctorat, escoles adscrites i taxes de matrícula. Pel que fa a la prestació de serveis, l’augment és de 0,27 M€ per la formació contínua i l’increment de recaptació de despeses indirectes.

En referència al capítol 4 (Transferències corrents), destinat a finançar les despeses de funcionament de la Universitat, es preveu un increment de l’aportació de la Generalitat de Catalunya. Tal com s’ha exposat a l’inici, el finançament de la Generalitat de Catalunya és l’import dels ingressos reconeguts de l’exercici 2016, al que s’afegeix l’increment de les retribucions, en concret l’1% del 2017, l’1,95% del 2018, el 2,75% del 2019 i el 2% del 2020, el creixement vegetatiu, i les noves titulacions amb finançament. També s’ha incorporat el finançament del Campus d’Igualada, segons els compromisos adoptats per la Generalitat. Les transferències corrents de l’Estat tenen un petit increment així com els ingressos d’empreses privades, però en canvi redueixen els ingressos d’entitats locals i de l’exterior.

Al capítol 5 (Ingressos patrimonials) solament es pressuposten ingressos de lloguer i concessions administratives, ja que els ingressos per rendiment de la tresoreria són nuls.

El capítol 7 (Transferències de capital) encara incrementa el seu import, després d’haver-se doblat en l’exercici anterior. Es preveu un increment dels ingressos per part de l’Estat i una disminució de la Generalitat de Catalunya (projectes de recerca).4

En relació a les despeses, aquestes es distribueixen d’acord amb el següent quadre:

La despesa de personal té un increment de 2,5 M€ respecte al 2019, ascendint a un total de 67 M€. Pel que fa al personal de plantilla, hi ha un increment de 1,6 M€ degut a part dels increments de les retribucions del 2019 no previstos en els pressupostos 2019 (0,5%), la previsió de l ’increment del 2% pel 2020, el creixement vegetatiu –increment dels complements personals lligats a l’antiguitat i a l’activitat i producció del professorat-; i per la previsió de contractació de personal lligat a la implantació de les noves titulacions del Campus d’Igualada. El pressupost inclou la despesa social que ha de fer front la UdL segons els acords i convenis signats, a l’espera del que fixiposteriorment la normativa pressupostària pel 2020, pendent d’aprovació. Pel que fa al personal a càrrec de projectes, es preveu un increment de la despesa en 0,85 M€.

El capítol 2 (Despeses corrents de béns i serveis) es manté respecte l’any anterior, malgrat s’assumeix la posada en funcionament de la Unitat Quirúrgica Docent de Torrelameu i la Teneria d’Igualada. S’han hagut de reajustar altres partides per compensar les despeses associades a aquests nous equipament.

El capítol 3 (Despeses financeres) es redueix quasi en un 46%.

El capítol 4 (Transferències corrents) té un disminució del 5,9% per l’ajust en algunes partides de beques, malgrat l’increment de les beques no compensades per part de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. Es mantenen les c onvocatòries d’ajuts i bequesimplantades per la Universitat de Lleida durant els darrers anys, tal com s’ha comentat en l’apartat dels programes 3 i 4.

El capítol 6 (Inversions reals) té una disminució del 3,8% per l’ajust que s’ha efectuat per la manca de finançament. La partida d’execució de projectes de recerca, té un increment de 0,3 M€, arribant als 5 M€.

El capítol 9 (Passius financers) recull la devolució de les bestretes reemborsables per la construcció d’edificis de recerca de la UdL finançats a través de les convocatòries de parcs científics. 5

La no aplicació del model de finançament de les universitats públiques catalanes per part de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2017 ha portat al sistema universitari a una situació límit i les universitats ens hem vist obligades a prendre mesures per garantir la sostenibilitat de les nostres institucions. La tant reivindicada reducció dels preus públics dels graus i dels màsters oficials, sembla que serà una realitat durant l’exercici 2020. Ara bé, aquesta reducció no es pot realitzar sense un finançament adequat de les universitats públiques que eviti un empitjorament de la prestació del servei públic de docència i recerca, i poder mantenir i/o incrementar el nivell d’ajudes i beques als estudiants i facilitar la vida universitària, l’estada, la mobilitat i l’aprenentatge dels estudiants.

 

Jaume Puy i Llorens

Rector de la Universitat de Lleida

 

Lleida, 28 de novembre de 2019

Universitat de Lleida - Pressupost 2020

Pressupost per programesPodeu consultar pressupostos d'exercicis anteriors a Tots els pressupostos

   Darrera modificació: