ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ A MÀSTERS OFICIALS

castellano  English

1. ACCÉS I DOCUMENTACIÓ

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.

 

1.1. REQUISITS ACADÈMICS D'ACCÉS

L’accés als màsters universitaris oficials es fa d’acord amb el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, i les memòries de verificació dels màsters corresponents.

 

1) Títol de grau/màster espanyol, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica

 

 •  Es podran requerir complements de formació

 2) Títol de grau/màster de l’EEES sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de màster.

 • El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster ha de comprovar que el títol de grau o equivalent dona accés als estudis de màster en el país expedidor del títol.

  El centre podrà demanar si s’escau el document que ho acrediti a la persona interessada.

 

3) Titulació homologada

  

 

 • La gestió correspon al Ministeri.

 

 

4) Títol de grau no homologat de fora de l’EEES  amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de postgrau.

 

 

 • La persona interessada ha de presentar un document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir en el país expedidor del títol, als estudis de nivell de postgrau universitari.
 • La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster han de comprovar aquests requisits abans de fer la proposta d’admissió dels estudiants amb titulació no homologada.
 • L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ de què està en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que cursar el màster, atès que, si s'escau, per a l’exercici de la professió es podrà requerir l’homologació del títol d’accés al màster.

 

5) Estudis de grau espanyol sense finalitzar

 

 • Com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS.

 • Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matricula condicionada, a estudiantat amb crèdits pendents d’un grau espanyol (com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot l'estudiantat amb el grau finalitzat.

 • Per aquesta via no es pot accedir al Màster en Advocacia i Procura, ja que cal tenir el grau en Dret  finalitzat.

1.2. DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ

La documentació s'ha de presentar a la secretaria del centre que imparteix el màster, mitjançant un dels procediments següents (per ordre de preferència):

 • A través de  la  seu  electrònica  utilitzant  el  formulari  específic  per  a  l'enviament  de  documentació que trobareu a l'apartat d'Estudiants no UdL o, si ja heu estat matriculats, d'Estudiants UdL;
 • Per correu postal, a l'adreça del centre corresponent: CONTACTE AMB ELS CENTRES;
 • Presencialment, per la qual cosa cal demanar hora: CONTACTE AMB ELS CENTRES;
 • Per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies: CONTACTE AMB ELS CENTRES.

 

Màsters relacionats amb l'esport del centre INEFC: les persones interessades en màsters de l'INEFC-Lleida us heu de posar directament en contacte amb el centre per enviar la documentació:

Serveis acadèmics

Telèfon: 973 27 20 22. Extensió 256

Adreça electrònica: masters.inefclld@gencat.cat

 

ESTUDIANTS QUE HAN CURSAT ELS ESTUDIS QUE DONEN ACCÉS AL MÀSTER A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

 • Els estudiants estrangers han de tornar a presentar el passaport en cas que els hagi caducat.
 • En el supòsit que vulgueu matricular-vos en la modalitat a temps parcial ho haureu d’indicar en el formulari de preinscripció i adjuntar la documentació que justifiqui que no us podeu dedicar plenament als estudis universitaris.
 • En cas que vulgueu sol·licitar el reconeixement de crèdits, ho haureu de fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud de preinscripció, per a la qual cosa caldrà presentar:
  • El pla d’estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent.
  • Els documents que acreditin les competències assolides, els continguts formatius realitzats o bé el programa segellat de les assignatures aprovades (es recomana que s'indiqui l’enllaç al web oficial on es pugui consultar).

 

ESTUDIANTS QUE HAN CURSAT ELS ESTUDIS QUE DONEN ACCÉS AL MÀSTER EN UNA ALTRA UNIVERSITAT

 • Document d'identitat: els estudiants espanyols no l'han de presentar. Els estudiants estrangers que no tinguin el document d’identitat o el NIE, han de presentar el passaport en vigor.
 • El certificat acadèmic oficial en què es detallin les qualificacions obtingudes, i en el cas d’expedients acadèmics expedits a l’estranger hi haurà de constar l’escala numèrica d’aquestes qualificacions i la càrrega lectiva.
 • Documents específics de cada màster, si així s’ha fet constar en la informació del màster.
 • En el supòsit que vulgueu matricular-vos en la modalitat a temps parcial ho haureu d’indicar en el formulari de preinscripció i adjuntar la documentació que justifiqui que no us podeu dedicar plenament als estudis universitaris.
 • En cas que es vulgui sol·licitar el reconeixement de crèdits, ho haureu de fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud de preinscripció per a la qual cosa, a més, caldrà presentar:
  • El pla d’estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent.
  • Els documents que acreditin les competències assolides, els continguts formatius realitzats o bé el programa segellat de les assignatures aprovades.
 • En funció de la via d’accés caldrà presentar els documents que s’indiquen seguidament. En el supòsit que en el moment de realització de la preinscripció no es disposi d’aquests documents, perquè no s'ha finalitzat els estudis de grau o per una altra causa, aquesta es podrà acceptar condicionalment, però s’hauran de presentar abans de l’inici de la matrícula:

Via 1 Títol universitari oficial espanyol de grau/màster, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica

 • Còpia autenticada o be original i còpia del títol universitari oficial de grau i de màster, si s'escau.
 • El centre podrà demanar l’original, si s’escau.

Via 2  Títol universitari oficial de grau/màster o equivalent de l’EEES

 • Còpia autenticada o be original i còpia del títol universitari oficial de grau i de màster, si s'escau.
 • El centre podrà demanar el document que acrediti que aquet títol dona accés als estudis de màster en el país expedidor.

Via 3 Titulació homologada  

 • Còpia autenticada o be original i còpia de la credencial d’homologació expedida pel Ministeri.

Via 4 Títol de grau  no homologat de sistemes educatius que no formen part de l’EEES

 • Còpia autenticada o be original i còpia del títol universitari oficial amb el qual s’accedeix.
 • Document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir, en el país expedidor del títol, als estudis de nivell de postgrau universitari.

Via 5 Accés amb estudis de grau espanyol sense finalitzar

 • Certificat acadèmic oficial.

1.3. REQUISITS DELS DOCUMENTS EXPEDITS A L’ESTRANGER

Els documents expedits a l’estranger han de ser oficials, originals expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Aquest tràmit s’efectua necessàriament en cada un dels organismes següents i per l’ordre que s’indica:

 1. Ministeri d’Educació del país d’origen, per a títols i certificacions d’estudis, i, per a certificats de naixement i nacionalitat, el ministeri corresponent.
 2. Ministeri d'Afers Estrangers del país on s’han expedit els documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència dels documents.

 

Tots els documents que expedeixen les autoritats diplomàtiques o consulars d’un altre país a Espanya han de ser legalitzats pel Ministeri d'Afers Exteriors.

Per a la legalització dels documents procedents dels països signataris del Conveni de l'Haia, de 5 d’octubre, els requisits establerts anteriorment es substitueixen per la postil·la fixada en el mateix document per l’autoritat competent de l’estat de què dimani el document.

No s’exigeix la legalització de la documentació dels països que conformen la Unió Europea, sempre que no hi hagi dubtes sobre l’autenticitat i la legitimitat, ni sobre el seu caràcter oficial.

Els documents esmentats han d’anar acompanyats de la traducció oficial a l’espanyol, donat cas que estiguin en un altre idioma. Aquesta traducció podrà ser feta:

- Per qualsevol representació diplomàtica o consular d’Espanya a l’estranger.

- Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és súbdita la persona sol·licitant o, si s’escau, del de procedència del document.

- Per traductors jurats degudament autoritzats o inscrits a Espanya.

 

En principi, no cal aportar la traducció oficial dels programes de les assignatures, sempre que això no n’impedeixi una valoració adequada.

Si el document original està inscrit en un alfabet diferent del llatí, es recomana que la corresponent traducció reculli la denominació del títol en el seu idioma original però transcrita a l’alfabet llatí, en lloc d’una traducció d’aquella denominació.

Els documents originals poden presentar-se juntament amb una fotocòpia, i seran retornats a les persones interessades un cop realitzada la diligència d’autenticitat.

Si les fotocòpies han estat comparades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència del document o davant de notari, no cal presentar simultàniament l’original.

2. PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció només es considerarà efectiva un cop s'hagi abonat la taxa de preinscripció i la secretaria del centre hagi rebut la sol·licitud amb la documentació requerida.

 1. Ompliu la SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ amb les dades personals i acadèmiques.
 2. Feu el pagament que indiqui el decret de preus en concepte de taxa de preinscripció mitjançant la targeta de crèdit/dèbit (30,21 euros).
 3. Envieu la documentació requerida per a l'accés a la secretaria del centre preferentment per la seu electrònica, personalment o per correu postal, en el termini de 10 dies a comptar des del dia que vareu fer la preinscripció per la web.

 Consulteu els terminis de preinscripció al   calendari de nou accés  .


 

Presentació de sol·licituds

La preinscripció s’ha de formalitzar directament a la Universitat de Lleida via web. L’estudiant ha d’omplir la sol·licitud de preinscripció i abonar la quantitat que estableixi el decret de preus, d’acord amb les instruccions que figuren a l’aplicació.  Un cop rebuda a la secretaria del centre la sol·licitud amb la documentació i abonada la quantitat indicada, es considerarà efectiva la preinscripció i s’estudiarà. La quantitat abonada no es retornarà en cap cas, excepte que sigui per una causa imputable a la UdL.

Excepcionalment, i sempre que l’oferta de places sigui superior a la demanda, la Comissió d'Estudis del màster pot proposar al degà o degana o al director o directora del centre acceptar amb caràcter condicional els estudiantats que no estiguin en possessió de tota la documentació requerida, o que aquesta sigui incompleta, o l’estudiantats que, sense reunir els requisits d’accés, es prevegi que els tindran en el termini de formalitzar la matrícula.

 

3. ESTAT D'ADMISSIÓ

Una vegada rebuda la preinscripció, la Comissió d’Estudis del màster valorarà els documents i publicarà una resolució d'admissió dels candidats.

Al  calendari de preinscripció  podreu consultar la data de la resolució de la vostra preinscripció.

Posteriorment, els candidats admesos, rebran un correu electrònic en què els comunicaran les dades necessàries per poder registrar-se com a nous usuaris en les aplicacions de la Universitat de Lleida.

 

Criteris de selecció

La Comissió d’Estudis del màster aplicarà els criteris de selecció especificats en la memòria vigent del màster per a un posterior seguiment del programa d’estudis i vetllarà pel seu compliment.

 

Resolució

La resolució correspon al degà o la degana o al director o la directora del centre a proposta de la comissió d’estudis del màster.

En la resolució s’hi ha de fer constar:

- l’estudiantat admès

- l’estudiantat admès condicionalment*

- l’estudiantat no admès**

- l’estudiantat en llista d’espera***

L’òrgan responsable publicarà la resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Lleida i a la pàgina web del màster. La publicació s’ha de fer d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. També s’hi han de fer constar els motius en els supòsits d’exclusió o condicional i els recursos que hi poden interposar les persones interessades.

En cas de no estar d’acord amb la resolució, les persones interessades poden presentar recurs d’alçada davant el rector de la Universitat de Lleida.

* Si el motiu és per manca de documentació, aquesta s’ha de presentar abans de l’inici de la matrícula, cas contrari s’ha de realitzar una altra preinscripció per accedir al segon o posteriors períodes.

Si el motiu és estar pendent d’acabar el grau, la matrícula es formalitzarà únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, existeixen places vacants un cop matriculat tot l’estudiantat amb el grau finalitzat.

En el cas que l’estudiantat pugui acreditar la finalització del grau abans de qualsevol dels terminis de matrícula establerts en el calendari publicat podrà formalitzar la matrícula, sempre que hi hagi places vacants.

** Cal fer-hi constar el motiu.

*** La matrícula es formalitzarà sempre i quan es produeixin places vacants i amb l’ordre d’admissió que s’indica en la resolució.

 

Reserva de plaça

Es pot sol·licitar la reserva de plaça per al curs següent per motius de caràcter excepcional justificant-ho en el termini establert per a la realització de la matrícula.

Les places reservades no es descompten de l’oferta de places de l’any acadèmic següent.

Es reservarà un 5 % de les places del màster per a estudiants afectats d’un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

4. MATRÍCULA

Amb caràcter general, la matrícula es fa pel sistema d'automatrícula.

Consulteu el calendari publicat en aquesta pàgina.

 

AUTOMATRÍCULA

 • Si no heu estat estudiant de la UdL o no heu accedit mai al Campus Virtual, heu d'activar el compte d'estudiant: ACTIVACIÓ
 • Si ja us heu registrat o sou estudiants de la UdL, inicieu directamente el procés d'AUTOMATRÍCULA