IMPORT APROXIMAT DE MATRÍCULA

PREUS CURS 2024-25

 

Per calcular l'import de la matrícula del màster s'ha de tenir en compte:

  •  El nombre de crèdits a matricular en primera, segona, tercera i quarta vegada.
  • Les taxes i les assegurances.

Consulteu les situacions personals que permeten gaudir de bonificacions o de gratuïtat sobre els preus oficials de la matrícula, i les matrícules successives d'un mateix crèdit.

 

MÀSTERS OFICIALS QUE HABILITEN PROFESSIONALMENT

Preu del crèdit

Crèdits matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada       18,46€

60

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      79,54€

Assegurança obligatòria      1,12€

1.258,06 €

MÀSTERS OFICIALS QUE NO HABILITEN

Preu del crèdit

Crèdits matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada       27,67€

60

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      79,54€

Assegurança obligatòria      1,12€

1.810,66 €


Taxes addicionals:

Existeixen una sèrie de taxes que l'estudiant ha de pagar si vol realitzar algun tràmit concret:

  • modificació i ampliació de matrícula fora del termini establert en el calendari:  27,27€
  • expedició de certificacions acadèmiques oficials:  27,27€
  • estudi d'expedient acadèmic per a reconeixements de plans d'estudis: 54,54€
  • trasllat d'expedient acadèmic: 54,54€
  • expedició del títol oficial amb el suplement europeu al títol:  218,15€
  • enviament del títol oficial: 45,00€
  • preparació de documentació per a la legalització de programes d'assignatures i plans d'estudis que hagin de ser efectius a l'estranger: 30€
  • estudi d'equivalència de títols estrangers de sistemes educatius de fora la Unió Europea per accedir a màster: 218,15€

     Amunt


Matrícules successives d'una mateixa assignatura:

D'acord amb el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, quan un estudiant es matricula per segona i successives vegades d'una mateixa assignatura, el preu del crèdit serà el següent:

 

  2a. Matrícula 3a. Matrícula 4a. Matrícula
Màsters que habiliten professionalment 28,00€ 65,00€ 88,00€
Màsters que no habiliten 34,17€ 74,05 € 102,52 €

     Amunt


Màsters de la Universitat de Lleida:  

 

HABILITEN PROFESSIONALMENT

 RESTA DE MÀSTERS

Advocacia i Procura

Enginyeria Agronòmica

Enginyeria de Forests

Enginyeria Industrial

Enginyeria Informàtica [amb recomanacions acordades pel ministeri]

Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'idiomes

Psicologia General Sanitària 

Psicopedagogia (especialitat en Orientació Psicopedagògica a Secundària)

Sanitat i Producció Porcina

Gestió de Sòls i Aigües

Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Protecció Integrada de Cultius

Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral

Plant Genetics, Genomics and Breeding

Erasmus Mundus en Modelització Espacial i Ecològica en la Ciència forestal Europea

Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recutsos Naturals al Mediterrani (MEDFOR)


Identitat Europea Medieval

Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Llengües Aplicades

Gestió d'Àrees de Muntanya

Llengua i Comunicació Digital


Investigació Biomèdica


Doble titulació: Advocacia i Procura i sistema de Justícia Penal

Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Gestió Administrativa

Màrqueting de Mitjans Socials

Sistema de Justícia Penal


Psicopedagogia

Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Neuropsicologia

Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Doble titulació: Psicologia General Sanitària i Neuropsicologia


Enginyeria del Cuir

Erasmus Mundus in Innovative Leather Technology


Educació per a la Salut

Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Gestió Esportiva

Direcció Esportiva

Dret Esportiu

Dret Esportiu Internacional


 

Titulacios de centres adscrits

(consulteu el preu de la matrícula al centre corresponent)

Direcció i Gestió Laboral *

Gestió Internacional del Turisme 

Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins 

Comunicació Política Avançada 

Administració i Direcció d’Empreses 

Direcció de Finances 

Direcció de la Cadena de Subministraments 

Direcció de Recursos Humans i del Talent 

Direcció de Màrqueting 

Project Management 

 

 Amunt