ESTUDIS DE GRAU

NOMBRE DE CRÈDITS A MATRICULAR I RENDIMENT ACADÈMIC

MÍNIM de crèdits a matricular
Estudiants de primer curs de nou accés

Els estudiants de nou ingrés a través del procés de preinscripció que es matriculin per primera vegada al primer curs:

 • Estudiants a temps complet: mínim 60 crèdits (*)
 • Estudiants a temps parcial: mínim 12 crèdits
 • Estudiants d'un itinerari curricular conjunt de dos graus (doble titulació): tot el primer curs

(*) Els estudiants a temps complet que convalidin crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior o que reconeguin crèdits no estan obligats a matricular el mínim de 60  crèdits, però sí que hauran de matricular tots els crèdits de primer curs que no hagin convalidat o reconegut.

Estudiants d'altres cursos
 • Estudiants de grau a temps complet: 24 crèdits
 • Estudiants de grau a temps parcial: 12 crèdits
 • Estudiants d'itineraris curriculars conjunts de dos graus (doble titulació): 42 crèdits

Aquests mínims de crèdits no s'aplicaran quan el nombre de crèdits per finalitzar els estudis sigui inferior i tampoc es tindran en compte els crèdtis del TFG.

MÀXIM de crèdits a matricular
 • Estudiants de grau a temps complet: màxim de 75 crèdits anuals (dels quals els matriculats per primera vegada no poden superar els 66 crèdits)
 • Estudiants de grau a temps parcial: 42 crèdits
 • Estudiants d'initeraris curriculars conjunts de dos graus (doble titulació): 87 crèdits
RENDIMENT ACADÈMIC
Primer any de matrícula

El primer any acadèmic en una titulació cal superar, al menys, el nombre de crèdits que s'indica a continuació:

 • Estudiants a temps complet: mínim de 12 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants a temps parcial: mínim de 6 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants de doble titulació de grau: mínim de 18 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
Segon any de matrícula

Al finalitzar el segon any de matrícula cal haver superat el nombre de crèdits que s'indica a continuació:

 • Estudiants a temps complet: mínim de 36 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants a temps parcial: mínim de 18 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants de doble titulació de grau: mínim de 42 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
Tercer any de matrícula

Al finalitzar el tercer any de matrícula cal haver superat el nombre de crèdits que s'indica a continuació:

 • Estudiants a temps complet: mínim de 60 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants a temps parcial: mínim de 36 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants de doble titulació de grau: mínim de 72 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
PERMANÈNCIA
Nombre màxim d'anys de permanència en els estudis de grau:
 • Estudiants a temps complet: el doble d'anys que consten en el pla d'estudis
 • Estudiants a temps parcial: el triple d'anys que consten en el pla d'estudis
 • Estudiants de doble titulació de grau: el doble dels anys que consten en l'itinerari curricular conjunt
Permanència per assignatura:

TRES cursos acadèmics

La qualificació de "no presentat" en l'acta d'avaluació d'una assignatura no es té en compte a l'efecte del còmput dels tres anys.

DOS cursos acadèmics: per superar les assignatures de pràctiques curriculars dels graus en Medicina, en Infermeria, en Fisioteràpia, en Educació Infantil, en Educació Primària, en Psicologia, en Educació Social i en Treball Social. La qualificació de "no presentat" en l'acta d'aquestes assignatures pràctiques no es té en compte a l'efecte del còmput dels dos anys.

   Darrera modificació:

ESTUDIS DE MÀSTER

NOMBRE DE CRÈDITS A MATRICULAR I RENDIMENT ACADÈMIC

MÍNIM de crèdits a matricular
Estudiants de primer curs de nou accés
 • Estudiants de màster a temps complet i dobles màsters: mínim de 60 crèdits
 • Estudiants de màster a temps parcial: mínim de 12 crèdits
Estudiants de segon curs
 • Estudiants de màster a temps complet i dobles màsters: mínim de 24 crèdits
 • Estudiants de màster a temps parcial: 12 crèdits

Aquests mínims de crèdits no s'aplicaran quan el nombre de crèdits per finalitzar els estudis sigui inferior i tampoc es tindran en compte els crèdits del TFM.

MÀXIM de crèdits a matricular
Nombre MÀXIM de crèdits
 • Estudiants de màster a temps complet i dobles màsters: màxim de 82 crèdits anuals
 • Estudiants de màster a temps parcial: 42 crèdits
RENDIMENT ACADÈMIC

El primer any de matrícula, cal superar una tercera part dels crèdits matriculats.

PERMANÈNCIA
Nombre màxim d'anys de permanència en els estudis de màster:
 • Estudiants a temps complet i dobles màsters: el doble d'anys que consten en el pla d'estudis o itinerari curricular conjunt
 • Estudiants a temps parcial: el triple d'anys que consten en el pla d'estudis
Permanència per assignatura

TRES cursos acadèmics (sempre i quant no es contradigui amb l'apartat anterior)

La qualificació de "no presentat" en l'acta d'avaluació d'una assignatura no es té en compte a l'efecte del còmput dels tres anys.

   Darrera modificació: