Arxiu i Gestió de Documents

Universitat de Lleida

 

 Descarregar pdf

FITXA DE DESCRIPCIÓ (ISDIAH) DEL SERVEI D'ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS

  1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
  2. ÀREA DE CONTACTE
  3. ÀREA DE DESCRIPCIÓ
  4. ÀREA D'ACCÉS
  5. ÀREA DE SERVEIS
  6. ÀREA DE CONTROL

5.1 ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
 
5.1.1 Identificador: ES.25120.AUdL
 
5.1.2 Forma autoritzada del nom: Servei d’Arxiu i Gestió de Documents de la Universitat de Lleida
 
5.1.3 Forma paral·lela del nom:
 
5.1.4 Altres formes del nom: AUdL
 
5.1.5 Tipus d’institució que conserva els fons d’arxiu: Universitat

 
5.2 ÀREA DE CONTACTE
 
5.2.1 Localització i adreça:
 
Edifici del Rectorat
Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida
Lloc web: http://www.udl.es/serveis/arxiu.html
 
5.2.2 Telèfon, fax i correu electrònic
 
Telèfono.: (+34) 973 70 20 05
Fax: (+34) 973 70 20 12
Correu electrònic: arxiu@arxiu.udl.cat
 
5.2.3 Persones de contacte
 
Pepita Raventós (tècnica d’arxiu)
Correu electrònic: arxiu@arxiu.udl.cat
 
  pujar
5.3 ÀREA DE DESCRIPCIÓ

5.3.1 Història de la institució que custòdia els fons d’arxiu
 
Els orígens de la Universitat de Lleida es troben en l'antic Estudi General, creat l'1 de setembre 1300, mitjançant el privilegi fundacional atorgat pel rei Jaume II a petició dels estaments municipals. Prèviament, i a sol·licitud del rei, el papa Bonifaci VIII havia atorgat, l'1 d'abril de 1297, la butlla que aprovava la creació d'un Estudi General en les terres del rei d'Aragó. La incorporació de Lleida al món universitari en les darreries del segle XIII va implicar l'arribada d'estudiants dels territoris de la Corona Catalanoaragonesa i d'altres, així com de tota una població vinculada a les noves possibilitats culturals i econòmiques del nou centre: increment del comerç i la manufactura, especialment d'aquells oficis relacionats amb el món del pergamí, el paper i el llibre. Així mateix, la Universitat convertia la ciutat en centre d'intercanvis i difusió de les idees i els avenços científics. D'altra banda, estudiants i professors formaven una comunitat dotada d'un barri específic amb
llocs emblemàtics per a les celebracions solemnes com la mateixa Catedral o l'església de Sant Martí, i distingida amb beneficis tributaris, immunitats i privilegis diversos.

L'Estudi General entrà en un període de declivi important, a mitjan segle XVII , producte, entre altres causes, de les guerres entre França i Espanya; una decadència que continuaria fins el regnat de Felip V, ja al segle XVIII. En aquesta època, i un cop finalitzada la Guerra de Successió, els reformadors borbònics decidiren implantar un nou model d'universitat. L'11 de maig de 1717, es fundà a Cervera, en agraïment al suport ofert per aquesta ciutat emplaçada a uns 70 km a l'est de Lleida, un nou centre universitari que unificava i per tant tancava la resta de centres del Principat de Catalunya. Pel que fa a l'Estudi General de Lleida, una Reial Cèdula del 9 d'octubre n'ordenava el tancament definitiu, després de 417 anys de perllongada existència. Finia, així, la primera etapa de vida de la Universitat catalana que ha desenvolupat l'activitat acadèmica durant un període de temps més llarg.
 
El model d'implantació de la Universitat de Lleida és el d'una Universitat de campus dispersos dins de la ciutat de Lleida. Cadascun dels edificis forma part d'un sistema interrelacionat que constitueix una unitat orgànica funcional integrada en la trama urbana i suburbana. Cadascun dels campus tracta d'erigir-se en un medi universitari que faci agradable el treball, l'estudi, la investigació i el debat. La creació, l'any 1841, de l'Escola Normal de Mestres de Lleida, en un període d'impuls i preocupació per l'educació, es pot considerar com una primera pedra de l'actual Universitat de Lleida. Això no obstant, es va haver d'esperar fins el 1968 perquè es produís una veritable acceleració quant a la reimplantació efectiva d'estudis univesitaris a Lleida, encara que depenent de les universitats de la ciutat de Barcelona.
 
El 12 de desembre de 1991, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei de creació de la Universitat de Lleida. La institució es constituïa a partir de tots els estudis universitaris de la ciutat de Lleida. El Dr. Víctor Siurana Zaragoza en fou el president-Rector de la Comissió Gestora fins l'elecció del Dr. Jaume Porta Casanellas com a Rector en maig de 1993. El procés de constitució de la Universitat de Lleida va concloure amb l'aprovació, per part del Claustre Constituent, dels Estatuts de la Universitat de Lleida, el 27 d'octubre de 1994.

L'any 2004 es constituí el Servei d‘Arxiu i Gestió de Documents, després que els Estatuts de la Universitat de Lleida reconeguessin en l’art. 182 la tutela del seu patrimoni.
 
5.3.2 Context cultural i geogràfic
 
La Universitat de Lleida (UdL) és una universitat petita i territorial, però amb una influència important en l’entorn on està ubicada. Va ser creada l’any 1991, encara que Lleida ja havia tingut un Estudio General l’any 1300 que va ser clausurada pel rei Felip V, l’any 1717. Posteriorment es van reiniciar els estudis superiors l’any 1841, i a finals dels anys 60 es van començar a diversificar els estudis universitaris, encara dependents dels centres universitaris de Barcelona fins a la seua creació definitiva. Per això podem dir que la Universitat és una institució per se dinamitzadora i cooperadora a la vegada i per a poder mantenir la seua hegemonia ha hagut de saber implicar-se i incidir en els àmbits culturals, socials, econòmics, ... de la ciutat. Lleida és una ciutat que té uns 155.000 habitants. És el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya continental. Basa la seua economia en el sector agroalimentari, turístic i en els serveis de tot tipus. Disposa d’una àmplia oferta docent, cultural i amb bons equipaments.
 
Aquests últims anys la Universitat ha estat treballant en la definició del seu pla estratègic, on diu "el fet de disposar d’un entorn local amb una elevada capacitat d’investigació i innovació es configura cada vegada més en un factor clau per a la millora de la competitivitat de les empreses, la localització de noves activitats productives d’alt contingut tecnològic i el desenvolupament d’estratègies empresarials innovadores". Lleida, com a capital agrària de l’euroregió treballa per un model universitari emprenedor.
 
La missió fonamental és desenvolupar coneixement científic de forma que impulsi la innovació en el seu entorn. Els àmbits cap a on s’orienta la UdL són el desenvolupament del sector agroalimentari, el desenvolupament de la salut i l’educació i el desenvolupament del territori, el patrimoni i la cultura. Per dur a terme la integració i la focalització de les activitats s’han encaminat els esforços cap a una estratègia. Aquesta estratègia de diferenciació s’està treballant en ser un referent en un o dos àmbits específics. La UdL està treballant la línia de diferenciació per implantar un model de gestió per a la Universitat i anar desenvolupant la institució cap a una cultura de la qualitat.
 
5.3.3 Atribucions/ Fonts legals

Llei 34/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat de Lleida (DOGC 1541, 15.01.1992, pàg. 204).
Decret 201/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida (DOGC 3963, 8.9.2003, pàg. 17432)
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC núm. 3437 de 24 de juliol de 2001 i BOE núm. 206 de 28 d'agost de 2001).
Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807 d’11 de novembre de 1993 i correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, pàg. 7761, de 24 de novembre de 1993). La Llei 10/2001 modifica els articles 19.2.e), 71.5.c), 75.1 i la disposició addicional sisena.

   pujar
5.3.4 Estructura administrativa
 
Direcció
Administració
Secció de gestió documental
Secció d’arxiu
Secció tractament de dades de caràcter personal
 
5.3.5 Gestió de documents i política d’ingressos
 
El Servei d’Arxiu i Gestió de Documents té encomanades les funcions de custòdia, organització, descripció, conservació i difusió dels fons que ha de gestionar i custodiar de la pròpia Universitat principalment i dels fons privats que li han fet la seua cessió. Al ser un arxiu universitari els seus fons responen a l’estructura universitària i les transferències que rep fonamentalment són de les unitats i serveis de la institució. Dóna les pautes de gestió pel tractament documental en els arxius de gestió pel que fa a classificació, confecció d’expedients, per la transferència i l’aplicació del calendari de conservació i eliminació.
 
5.3.6 Edifici

En l’actualitat el Servei d’Arxiu i Gestió de Documents de la Universitat de Lleida té la seua seu a l'Edifici del Rectorat de la Universitat, edifici històric construït a finals del segle XIX. Aquest edifici passà de ser l’antic Seminari a ser l’edifici més representatiu de la Universitat. Cap als anys 80 es rehabilità i l’any 1991 es convertí en el nucli central de la Universitat i com allotjament d’alguns dels seus serveis i ensenyaments.
 
En la planta -1 hi ha el dipòsit de l’arxiu i a la planta 0 s’ubica el Servei l’any 2004, quan es constituí. El dipòsit té 590 metres lineals de prestatgeria, i el Servei compta amb una sala de consulta, amb dos punts de consulta, àrea de treball, administració i direcció.

Disposa d’aules, sales de reunions i lloc per exposicions d’ús comú de la institució.
 
5.3.7 Fons i altres col·leccions custodiades
 
Fons administratiu i històric de la Universitat de Lleida.
 
5.3.8 Instruments de descripció, guies i publicacions
 
Manual de normes i procediments d’arxiu de la Universitat de Lleida. Lleida: Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2006.
RAVENTÓS, Pepita. La confección del Boletín Oficial de la Universidad: La interacción de la información, la gestión de documentos y su valoración. Salamanca: Revista de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, 2003. Tabula núm. 6, p. 245-261.
RAVENTÓS, Pepita. El Servei d’Arxiu i Gestió de Documents de la Universitat de Lleida. La + antiga. Lleida: La revista de l’Associació d’Antics Alumnes de la UdL, 2006, núm. 7, p. 12-13.
RAVENTÓS, Pepita. El servicio de archivo y gestión de documentos de la Universitat de Lleida. NMadrid: Revista de ANABAD, 2008, núm. 1, p. 175-182.

http://www.udl.cat/serveis/arxiu.html
http://cultura.gencat.cat/arxius/Fitxa.asp?nom=&municipi=0&comarca=33&titularitat=0&ARXIUS=directori&Pantalla=directori.asp&NRegistre=10&idregistre=AUDL
 
  pujar
5.4 ÀREA D’ACCÉS
 
5.4.1 Horaris d’obertura
 
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida (Segrià)
Tel. 973 70 20 05
Fax 973 70 20 12
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h.
arxiu@arxiu.udl.cat
 
5.4.2 Condicions i requisits per a l’ús i l’accés

L’accés al Servei d’Arxiu i Gestió de Documents és lliure i gratuït per a tots els membres de la comunitat universitària i pels ciutadans prèvia presentació del Document Nacional d’Identitat. Malgrat tot, l’accés directe als fons documentals està subjecte a la normativa legal vigent.
 
5.4.3 Accessibilitat
 
La Universitat de Lleida i concretament l’espai de l’edifici del Rectorat té els seus espais adaptats per l’accés per a minusvàlids. Al Servei d’Arxiu i Gestió de Documents es pot accedir correctament a les seues instal·lacions i sala de consulta.
L’accés és pot fer per la plaça Víctor Siurana, 1 o pel pàrquing del carrer Bisbe Messeguer.

Autobusos urbans: Línies: 1, 6 i 7
 
  pujar
5.5 ÀREA DE SERVEIS
 
5.5.1 Serveis d’ajuda a la investigació
 
El Servei d’Arxiu i Gestió de Documents dóna assessorament en la cerca i localització dels documents a les persones de les unitats administratives que ho necessiten i dóna ajuda personalitzada als investigadors sobre el fons de l’Arxiu. També resol les consultes tramitades por correu, correu electrònic o fax, per part de membres de la comunitat universitària, d’investigadors, ciutadans i institucions públiques i privades, sobre els mateixos fons, de forma gratuïta.

La llengua oficial de la Universitat és el català i el castellà.
 
5.5.2 Serveis de reproducció
 
La reproducció queda supeditada a l’estat de conservació dels documents.
 
5.5.3 Espais públics
 
L’edifici compta amb dos claustres oberts durant el dia que poden ser de visita lliure i gratuïta, així com altres espais d’ús comú, per exposicions o per descans.
 
 
5.6 ÀREA DE CONTROL
 
5.6.1 Identificador de la descripció
5.6.2 Identificador de la institució
 
ES.25120.AUdL
 
5.6.3 Regles i/o convencions
 
ISO 15489
ISAD (G)
ISDIAH –Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian Fondos de Archivo, 1ª
edición, Consejo Internacional de Archivos, 2008.
ISO 8601
ISO 690
 
5.6.4 Estat d’elaboració
 
Descripció completa
 
5.6.5 Nivell de detall
 
Descripció a nivell d’expedient
 
5.6.6 Dates de creació, revisió o eliminació
 
2009-08-24
 
5.6.7 Llengües i escriptures
 
ISO 639-2 Català: cat
ISO 639-2 Espanyol: spa
 
5.6.8 Fonts
 
Lloc web de la Universitat de Lleida: http://www.udl.cat/serveis/arxiu.html
 
5.6.9 Notes de manteniment
 
Persona encarregada del manteniment: Pepita Raventós (Servei d’Arxiu i Gestió de Documents de la Universitat de Lleida)

 

   Darrera modificació: