Àrea de projectes

 Descarregar pdf
MISSIÓ

 

La missió de l'Àrea de projectes és portar a terme els projesctes de recerca i aplicació de noves tecnologies que ajudin a la comunitat universitària a assolir els seus objectius estratègics. Per aquest motiu, no ens dediquem únicament a desenvolupar aplicacions, sinó que participem activament en els processos de concepció, implantació i millora de processos i procediments en tots els àmibts de la gestió de la UdL. Els àmbits en els que treballem són:

Noves tecnologies aplicades a l'educació


En aquest àmibt, l'any 2004, l'àrea va assumir el repte de posar en marxa una aplicació que pugés ser utilitzada com a eina de suport a la docència presencial o com a eina de docència virtual, en totes les assignatures reglades de la UdL i en cursos de postgrau o extensió universitària. L'any 2005 va entrar en funcionament el campus virtual de la UdL, eina amb la que el professorat pot estar en contacte permanent amb l'estudiantat, publicar materials educatius, publicar activitats d'avaluació i recollir els treballs de l'estudiantat. D'aquesta forma, l'estudiantat pot ser una part més activa del procés d'ecudació/aprenentatje.


L'àrea participa activament en el projecte Sakai, encarregat de desenvolupar l'aplicació de campus virtual utilitzada a la UdL. Aquesta participació emmarca a la UdL en l'àmbit internacional, donat que en aquest projecte participen 160 universitats de tot el mon. La comunitat va reconeixer al 2006 la tasca realitzada per la UdL en la internacionalització de la plataforma Sakai amb un premi de la prestigiosa Mellon Foundation. http://matc.mellon.org/winners/winner-2006

Gestió de la informació i el coneixement


En aquest àmbit, anualment es desenvolupen els aplicatius per a determinar la càrrega docent i investigadora del professorat de la UdL en base al Document de Política de Personal Acadèmic, per avaluar la docència del professorat i per a realitzar les enquestes d'avaluació de la docència per part de l'estudiantat. També s'ha desenvolupat i es manté operatiu el gestor de continguts web institucional, que també és utilitzat per a crear webs de centres, departaments i altres organs i serveis de la UdL.

Finalment, l'àrea és la responsable de la creació d'un  Datawarehouse, aplicatiu que permet la recollida i anàlisi de informació per tal d'extreure indicadors d'avaluació i millora que permetin una millor pressa de decisions. 

Administració electrònica


A l'àrea s'està treballant per a definir un model tecnològic que pugui donar resposta als reptes de l'Administració electrònica. En aquest sentit, s'està implantant una arquitectura orientada a serveis sobre la que es pretén montar un gestor de processos que ha de disposar del suport d'un gestor documental.

Gestió administrativa


En aquest àmbit s'han creat eines per a qualificar actes, consultar l'expedient, cercar persones dins de la UdL, etc ...
L'àrea està composada en l'actualitat per un analista, dos analistes/programadors i quatre programadors.

 

Estructura
 

Albert Carabasa

Cap de Planificació
Edifici del Rectorat, 4a pl.
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
 
 

Jaume Esteban Almenara

Analista
Edifici del Rectorat, 4a pl.
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
 
 

Joan Carles Badia

Analista/Programador

Edifici del Rectorat, 4a pl.
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
 
 

Mireia Calzada

Programadora

Edifici del Rectorat, 4a pl.
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Xavier Noguero

Programador

Edifici del Rectorat, 4a pl.
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Maria Lorenzo

Programadora

Edifici del Rectorat, 4a pl.
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Mateu Llas

Programador

Edifici del Rectorat, 4a pl.
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Xavier Solsona

Programador

Edifici del Rectorat, 4a pl.
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Isaac Muñoz Bringué

Programador

Edifici del Rectorat, 4a pl.
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

 

   Darrera modificació: