Suport a l'Àrea Econòmica: DAEF, JAS

 Descarregar pdf

  

DAEF

El programa de descentralització s'ha dissenyat amb l'objectiu de millorar en l'eficiència i l'eficàcia de la gestió econòmica.

  • Millora en la informació. Les unitats coneixeran en tot moment en quin estat es troben els seus documents comptables, la previsió en el pagament, quin és el seu estat financer (quins són els crèdits disponibles i quines són les despeses realitzades), etc.

  • Disminució del temps dedicat a la realització de la gestió econòmica. Ens permet realitzar tots els documents per ordinador (documents comptables i documents annexos), ens proporciona automàticament tota la informació que tingui introduïda (tercers, comptes comptables,etc.), ens relaciona la documentació annexa amb els documents comptables, ens permet buscar, modificar i esborrar documents, etc.

  • Millora en el control i seguretat. Es redueixen al mínim els errors mitjançant processos de control que ajuden a l'usuari a emplenar adientment la documentació, control de la despesa en funció dels crèdit, etc.

  • Agilitzar els processos. Tramitació per estats.

El programa s'ha dissenyat perquè hi hagin diferents nivells d'operativitat: 
 

Nivell 0

Usuari autoritzat només per accedir a les dades (veure i llistar). No pot introduir ni modificar els registres.

Nivell 1

Usuari autoritzat per registrar els documents annexos: factures, tiquets, autofactures, liquidacions de viatge i col·laboracions.

Nivell 2

Usuari autoritzat per registrar els documents del nivell 1 més els documents AD, ADOP, OP i Notes de Càrrec.

Nivell 3

Usuari del nivell 2 autoritzat per ordenar el pas d'una remesa de documents comptables a l'Àrea d'Administració, Finances i Control Pressupostari.

Nivell 4

Personal de l'Àrea Econòmica

 Per tal de garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades, s'ha dissenyat l'aplicació per què cada usuari només pugui tenir accés (introduir, modificar, esborrar, buscar i llistar) a aquells documents relacionats amb els llocs de cost iCON els projectes als que té permís. Això ens garanteix la confidencialitat de les dades.

 

JAS


El programa de Gestió de Taxes i Activitats s'ha dissenyat amb l'objectiu de millorar en l'eficiència i l'eficàcia en la recaptació de taxes i les inscripcions a activitats de formació que no son gestionades per els sistemes de matricula ni corresponen a ingressos procedents de l'emissió d'una factura o document similar.

  • Millora en la informació. Les unitats coneixeran en tot moment en quin estat es troben els seus ingressos la data del pagament, i els imports de les liquidacions econòmiques que després incrementaran els crèdits disponibles en el seu pressupost.

  • Disminució del temps dedicat a la gestió de taxes.. Ens permet realitzar tots els documents per ordinador. Ens proporciona automàticament tota la informació que tingui introduïda (alumnes, activitats, etc.).

  • Millora en el control i seguretat. Es redueixen al mínim els errors mitjançant processos de control que ajuden a l'usuari a emplenar la documentació. El control del cobrament és realitza de forma automàtica i centralitzada.

  • Agilitzar els processos. Tramitació per estats.

El programa s'ha dissenyat perquè hi hagin diferents nivells d'operativitat:

 

Nivell 0

Usuari autoritzat només per accedir a les dades (veure i llistar). Pot introduir i modificar dades d'alumnes i emetre cartes de pagament.

Nivell 1

A les opcions de nivell 0, cal afegir la possibilitat de crear activitats i assignar preus.

Nivell 2

Correspon al nivell de l'àrea econòmica, permet fixar els preus de les taxes i emetre liquidacions dels imports cobrats.

 Per tal de garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades, s'ha dissenyat l'aplicació per què cada usuari només pugui tenir accés (introduir, modificar, esborrar, buscar i llistar) a aquells documents relacionats amb la unitat orgànica a la que té permís. Això ens garanteix la confidencialitat de les dades. 

   Darrera modificació: