Suport a la gestió acadèmica: UXXI

 Descarregar pdf

 UNIVERSITAS XXI -  ACADÉMIC (UXXI-AC)

 universitas
UXXI-Ac és un sistema nascut de la voluntat de contribuir a l'automatització i integració de tots els processos acadèmics relacionats amb la gestió universitària, millorant la qualitat i el servei i garantint el seu avanç tecnològic. UXXI-Ac l’ha desenvolupat l’empresa Oficina de Cooperación Universitaria (OCU) www.ocu.es

El seu objectiu fonamental és racionalitzar els processos acadèmics i administratius, amb la màxima eficiència, i potenciar la virtualitat, tant per als estudiants presencials, com per als que en la seva formació trobin obstacles en el temps i/o l'espai.

Les àrees funcionals i de gestió que cobreix UXXI-Ac són l'activitat acadèmica de l'alumne, la planificació de recursos docents i l'interacció amb el campus virtual (en el nostre cas, Sakai, desenvolupat a la pròpia UdL).

La gestió de l'alumnat facilita la participació de professors, estudiants i personal d'administració en els processos relacionats amb la trajectòria acadèmica de l'alumne, des del seu ingrés fins a l'obtenció del títol. En aquest sentit, assumeix tota la gestió d'alumnat de forma integral, i s'orienta cap a la màxima eficiència i seguretat. Tots els mòduls que el componen estan íntimament relacionats i es reporten la informació necessària per a cada un d'ells.

És també una eina per a la planificació docent de la Universitat. Les seves principals funcions en aquesta àrea són la programació i elaboració del pla docent, el càlcul de les potencialitats i del rendiment real del professorat, la gestió d'activitats, d'espais i d'horaris.
 

 

CASTERÍSTIQUES GENERALS


UXXI-Ac és un sistema integrat que compta amb les següents característiques bàsiques:
 • Es tracta d'un sistema modular que garanteix una gestió descentralitzada de les diferents unitats que integren la Universitat permetent no obstant la centralització i integració de les dades; és la pròpia Universitat la que estableix l'ús i el grau de descentralització segons la seva organització.
 • Facilita als usuaris l'accés via web, mitjançant un navegador, al sistema de gestió i funcionalitats d'autoservei de manera senzilla, immediata i àgil.
 • És una aplicació parametritzable per assegurar que s'adapta a les necessitats i al funcionament de la Universitat i del seu servei de gestió acadèmica. Es tracta per tant d'un sistema flexible i obert que permet afrontar qualsevol canvi legislatiu o intern de la pròpia organització.
 • Compta amb suport idiomàtic: l'aplicació pot usar-se en la llengua que l'usuari decideixi podent seleccionar-la en qualsevol moment.
 • Els mòduls que integren UXXI-Ac abasten des de la definició dels plans d'estudis i ordenació docent fins a la gestió dels cursos de postgrau i doctorat passant pels processos d'accés, gestió econòmica, matrícula i beques, administració de l'expedient, gestió de les actes, tramitació de títols, generació de llistats, informes, cartes i estadístiques oficials i extensió universitària. Tots els mòduls esmentats es troben adaptats a les necessitats d'una Universitat multicampus o multiseu per la qual cosa es facilita la gestió de les diferents unitats administratives i la integració de les seves dades.
 • L'accés a l'aplicació i, conseqüentment, a la informació que conté UXXI-Ac, està subjecta a un important sistema de seguretat que garanteix un accés a les dades controlat gràcies a la definició d'usuaris, perfils i permisos per a inserir, modificar o només consultar la informació.
EVOLUCIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA


OCU es compromet a mantenir el sistema actualitzat i d'acord amb el marc acadèmic actual i futur. El desenvolupament de noves funcionalitats per a garantir aquesta harmonia s'assumeix com a evolució funcional de l'aplicatiu. Les principals tendències acadèmiques que actualment marquen el rumb funcional del sistema són les següents:

 • Adaptació als requisits de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 • Revisió anual amb la Universitat de les prestacions de l’Automatrícula.
 • Funcionalitats de caràcter genèric assumides per OCU com millores voluntàries.EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA

Les actualitzacions per motiu de canvi tecnològic garanteixen que l'aplicació no esdevindrà obsoleta. Consisteixen en l'actualització de la tecnologia de l'aplicació en relació amb els elements bàsics que la suporten, operant en el sistema els canvis que esdevinguin de les innovacions en el motor de la base de dades, en el llenguatge de programació, en les eines de desenvolupament complementàries i en el sistema operatiu.EVOLUCIÓ NORMATIVA

Les noves funcionalitats que calgui desenvolupar per complir amb els requisits de caràcter legal s'assumeixen com a evolució normativa del sistema. El marc legal que s'assumeix és el següent:
 • Normativa comunitària: en el cas de UXXI-Ac aquest tema és especialment rellevant a causa de la implementació i posada en marxa de l'EEES.
 • Normativa de rang estatal: implementació de l'EEES en el marc espanyol, normativa de beques de Règim General, gestió de títols oficials, generació d'estadístiques per al Consell de Coordinació, INE, etc.
 • Normativa de rang autonòmic: decrets de preus públics, beques de comunitat autònoma, etc.

 

   Darrera modificació: