Acreditació de tercera llengua en els graus

 Descarregar pdf

Versión en español

 

 

L'acreditació de coneixements d'una tercera llengua en els estudis de grau

La UdL considera que les competències en llengües són necessàries per al desenvolupament acadèmic, personal i professional, els estudiants de grau de la UdL han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement i domini d'una llengua estrangera, d'acord amb el que estableix la Normativa de terceres llengües als estudis de grau.
 
 
 

Quin nivell has d'acreditar?

Excepte en els graus que tenen requeriments específics, els estudiants han d'acreditar com a mínim un nivell equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència (MECR).
 
 
 
 

Quines llengües pots acreditar?

Pots acreditar el nivell d’alemany, anglès, àrab, francès, grec modern, italià, neerlandès, portuguès, romanès o rus. També s’accepten altres llengües amb certificats expedits per una escola de llengües d’una universitat catalana o una EOI o amb certificats admesos per ACLES.
 
La llista de les llengües que serveixen per acreditar aquests coneixements podrà variar segons els acords a què arribin les universitats en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 

 

Com has d'acreditar el nivell?

Pots acreditar i reconèixer la competència lingüística de nivell B1 mitjançant algun dels supòsits previstos en l'article 3.1 de la Normativa de terceres llengües als estudis de grau:
 
  • Presentació d'un certificat de nivell B1 o superior reconegut per la UdL.
  • Superació d'una prova específica de nivell B1 organitzada per l'Institut de Llengües.
  • Superació d’un mínim de 6 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua. En aquest cas, l’estudiant també ha de fer els exàmens, els treballs pràctics, etc. en aquesta tercera llengua.
  • Elaboració i defensa del treball de fi de grau en una tercera llengua.
  • Desenvolupament de pràctiques externes del grau en un ens extern d’àmbit internacional en què l’ús de la tercera llengua hi sigui obligat. En aquest cas, la memòria de pràctiques i la seua defensa s’han de fer en la tercera llengua que correspongui.
  • Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagi desenvolupat i superat un mínim de 6 crèdits ECTS en una tercera llengua.
 

Els estudiants amb una discapacitat reconeguda poden sol·licitar l’exempció total o parcial en el coneixement d’una tercera llengua.

 
Pots consultar els certificats reconeguts, i altres titulacions a l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell de coneixements d'una tercera llengua, a la Resolució EMC/2197/2024, d'11 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 21 de març de 2014 de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres. Per als certificats admesos per ACLES, consulta les taules corresponents a les diferents llengües [ES].
 
 

Quan has d'acreditar el nivell?

En acabar els estudis de grau s'ha d'haver acreditat el nivell de coneixement de llengua. Si tens un certificat acreditatiu del nivell demanat o superior, l'has de fer arribar a la secretaria del teu centre (original i fotocòpia). Un cop validat el certificat, no hauràs de fer cap altre tràmit.
 

Saps com pots obtenir el nivell de llengua a la UdL?

La Universitat de Lleida, a través de l'Escola d'Idiomes, t'ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure perquè puguis assolir el nivell requerit.

 

Saps com pots optar a ajuts econòmics?

La UdL i l'AGAUR convoquen ajuts específics per a les terceres llengües. Més informació, a la pàgina de beques i ajuts per a estudiants per a la formació i l'acreditació lingüístiques.

Els estudiants de grau del curs 2023-2024 que tinguin concedida una beca de caràcter general per a estudis postobligatoris o una beca Equitat del curs 2022-2023 que s’inscriguin en un curs d’anglès, francès, alemany o italià (nivells A2, B1, B2.1 o B2.2) i que demanin l'ajut corresponent a l'AGAUR no hauran de pagar l’import de la matrícula. Consulteu les bases reguladores de la convocatòria de l'AGAUR i la convocatòria amb els terminis de presentació de les sol·licituds al web de l'AGAUR.

 

   Darrera modificació: