Acreditació de tercera llengua en els graus

 Descarregar pdf

Versión en español

 

 

L'acreditació de coneixements d'una tercera llengua en els estudis de grau

Els estudiants de grau de la UdL han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement i domini d'una llengua estrangera, d'acord amb el que estableix la Normativa de terceres llengües als estudis de grau.
 
Tal com es va informar en el Consell de Govern de 14 de desembre del 2021, la Universitat de Lleida no demanarà el requisit del nivell B2 en una tercera llengua als alumnes que acabin el grau aquest curs 2021-2022 o posteriors. Seguirà vigent, però, l'acreditació del nivell equivalent al B1 regulada per la Normativa de terceres llengües al estudis de grau, aprovada pel Consell de Govern el 22 de juliol de 2021. En el marc de la Comissió de Política Lingüística del CIC es treballa per tal que el conjunt de les universitats catalanes adoptin una política comuna a partir del curs 2022-2023 en relació amb les terceres llengües que poden ser objecte d'assoliment d'un nivell equiparable al B2, les vies alternatives a l'acreditació per a l'assoliment de les competències en terceres llengües, i les adaptacions o exempcions per atendre els supòsits en què hi hagi dificultats per a l'adquisició de competències lingüístiques.
 
 

Quin nivell has d'acreditar?

Excepte en els graus que tenen requeriments específics, els estudiants han d'acreditar com a mínim un nivell equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència (MECR).
 
Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors provinents de batxillerat (amb PAU) o de cicles formatius de grau superior han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera amb un nivell equivalent al B2. Aquesta mesura queda en suspens per als estudiants que acabin el grau el curs 2021-2022, en espera que la Comissió de Política Lingüística del CIC acordi una política comuna a partir del curs 2022-2023.
 
 

Quines llengües pots acreditar?

Pots acreditar el nivell d'alemany, anglès, francès o italià, les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU).
 

 

Com has d'acreditar el nivell?

Nivell B1

Pots acreditar i reconèixer la competència lingüística de nivell B1 mitjançant algun dels supòsits previstos en l'article 4.1 de la Normativa de terceres llengües als estudis de grau:
 
 • Presentació d'un certificat de nivell B1 o superior reconegut per la UdL.
 • Superació d'una prova específica de nivell B1 organitzada per l'Institut de Llengües.
 • Superació d’un mínim de 6 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua. En aquest cas, l’estudiant també ha de fer els exàmens, els treballs pràctics, etc. en aquesta tercera llengua.
 • Elaboració i defensa del treball de fi de grau en una tercera llengua.
 • Desenvolupament de pràctiques externes del grau en un ens extern d’àmbit internacional en què l’ús de la tercera llengua hi sigui obligat. En aquest cas, la memòria de pràctiques i la seua defensa s’han de fer en la tercera llengua que correspongui.
 • Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagi desenvolupat i superat un mínim de 6 crèdits ECTS en una tercera llengua.
 

Nivell B2

Pots acreditar i reconèixer la competència lingüística de nivell B2 mitjançant algun dels supòsits previstos en l'article 4.2 de la Normativa de terceres llengües als estudis de grau:

 • Presentació d'un certificat de nivell B2 o superior reconegut per la UdL.
 • Superació d'una prova específica de nivell B2 organitzada per l'Institut de Llengües.
 • Superació d’un mínim de 9 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua. En aquest cas, l’estudiant també ha de fer els exàmens, els treballs pràctics, etc. en aquesta tercera llengua.
 • Elaboració i defensa del treball de fi de grau en una tercera llengua.
 • Desenvolupament de pràctiques externes del grau en un ens extern d’àmbit internacional en què l’ús de la tercera llengua hi sigui obligat. En aquest cas, la memòria de pràctiques i la seua defensa s’han de fer en la tercera llengua que correspongui.
 • Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagi desenvolupat i superat un mínim de 9 crèdits ECTS en una tercera llengua.
 
Pots consultar els certificats reconeguts, i altres titulacions a l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell de coneixements d'una tercera llengua, a la Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres, i a la posterior actualització de les taules mitjançant la Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre.
 
 

Quan has d'acreditar el nivell?

En acabar els estudis de grau s'ha d'haver acreditat el nivell de coneixement de llengua. Si tens un certificat acreditatiu del nivell demanat o superior, l'has de fer arribar a la secretaria del teu centre (original i fotocòpia). Un cop validat el certificat, no hauràs de fer cap altre tràmit.
 

Saps com pots obtenir el nivell de llengua a la UdL?

La Universitat de Lleida, a través de l'Escola d'Idiomes, t'ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure perquè puguis assolir el nivell requerit.

 

Saps com pots optar a ajuts econòmics?

El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha creat el Programa Parla3 per tal que els estudiants de grau puguin optar a ajuts per obtenir un certificat de nivell a través dels exàmens CLUC, l'EOI i les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes i per fer cursos d'alemany, anglès, francès o italià (més informació: Convocatòria ajuts Parla3, Bases ajuts Parla3 i Modificació de les bases reguladores ajuts Parla3).

Més informació sobre ajuts i beques, al portal Aprenc idiomes.

A més, amb l'objectiu d'ajudar en la formació lingüística, la UdL posa a disposició dels estudiants ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua.

   Darrera modificació: