16 de desembre de 2010

Descarregar pdf

El Consell de Govern aprova un pressupost amb una reducció del 12,92% per al 2011
 
. La disminució es bàsicament a causa de les inversions, que doblen les previsions de l'exercici anteriors 
audio
El Consell de Govern ha aprovat per assentiment la proposta de pressupost de la Universitat de Lleida per a l’any 2011, i que el proper dia 29 de desembre es sotmetrà a la consideració del Consell Social.

El pressupost ascendeix a 79.877.285,83 euros, que representa un disminució del 12,92 %, bàsicament degut a les inversions que figuraven en el pressupost de l’exercici anterior. Si tenim en compte els ingressos i les despeses corrents, la disminució és del 3,03 % en despeses i del 4,50 % en ingressos.

La distribució per capítols dels pressupost 2011 és la següent:

 
Capítol
Concepte
2010
2011
% variació
3
Taxes, preus públics i altres ingressos
11.142.750,82
12.576.521,02
12,87
4
Transferències corrents
59.297.229,00
54.650.886,78
-7,84
5
Ingressos patrimonials
682.759,00
693.311,35
1,55
 
Ingressos corrents
71.122.738,82
67.920.719,15
-4,50
7
Transferències de capital
20.250.444,45
11.951.566,68
-40,98
9
Passius financers
355.000,00
5.000,00
-98,59
 
Ingressos capital
20.605.444,45
11.956.566,68
-41,97
 
TOTAL
91.728.183,27
79.877.285,83
-12,92
 
 
 
 
 
Capítol
Concepte
2010
2011
% variació
1
Despeses de personal
52.610.705,45
51.880.787,09
-1,39
2
Despeses de béns i serveis
15.749.886,56
14.194.954,38
-9,87
3
Despeses financeres
51.918,65
50.881,34
-2,00
4
Transferències corrents
2.282.437,04
2.426.333,53
6,30
 
Despesa corrent
70.694.947,70
68.552.956,34
-3,03
6
Inversions reals
20.649.318,91
10.470.746,15
-49,29
8
Actius financers
3.000,00
3.000,00
 
9
Passius financers
380.916,66
850.583,34
123,30
 
Despesa capital
21.033.235,57
11.324.329,49
-46,16
 
TOTAL
91.728.183,27
79.877.285,83
-12,92

El pressupost del 2011, a partir dels reptes estratègics que planteja el Pla Estratègic de la UdL 2006-2012, defineix clarament set programes en els quals s’estructuren tota la actuació de la UdL.

Del pressupost del 2011 cal destacar:

Pel que fa als ingressos:
 • Augmenten els ingressos de matrícula i taxes acadèmiques tant dels graus com dels màsters oficials, d’acord amb l’increment dels alumnes del curs 2010-2011, així com els ingressos per les retitulacions que s’han posat en marxa aquest curs.
 • Baixa significativament l’aportació de la Generalitat de Catalunya, atès que s’ha calculat sobre l’aportació prevista pel 2010, que és inferior en 4 M€ del compromís de millora del finançament per objectius.
 • Disminueix la previsió d’ingressos per R+D+I, passant dels 7,1 M€ de l’any 2010 als 6,3 M€ per l’any 2011, per la no convocatòria d’algunes ajudes per part del Ministeri d’Innovació i Ciència.
 • Disminució dels ingressos per inversions, ja que eren ajudes puntuals concedides per l’any 2010 i que no tenien continuïtat.
 
Pel que fa a les despeses:

L’únic capítol de despesa corrent que s’incrementa és transferències corrents. El motiu és l’increment de la dotació i les noves convocatòries de beques i ajuts adreçats a l’estudiantat. Aquesta és una aposta estratègica per responsabilitat social de la universitat i una mesura de potenciació de l’activitat docent i de recerca.

Baixa la despesa de personal per la contenció tant en les places de professorat com de personal d’administració i serveis. Solament es preveu noves places en titulacions que es trobin en procés d’implantació.

Es produeix una reducció del 10 % de la despesa corrent degut a les següents accions:

 • Reducció de l’aportació per despesa corrent a totes les unitats, serveis, centres, departaments i vicerectorats, per incidir en la necessària austeritat en la despesa de material fungible, oficina, informàtic, estudis i treballs tècnics, desplaçaments, etc.
 • Reducció molt important de la despesa en subministrament d’energia elèctrica, en concret 350.000 €, per efectes de: la subhasta del subministrament d’energia que va permetre una reducció del preu en un 21,7 %, i les accions de sostenibilitat posades en marxa durant el 2010.
 • Reducció de la despesa de telefonia fixa, fruit de la implantació de la telefonia IP i del concurs públic pel servei de telefonia fixa, que es calcula en 200.000 €.

L’important disminució de les inversions, fruit de les inversions de l’any 2010. Malgrat la reducció, el volum d’inversions per a l’any 2010, en concret, 10,47 M€, està per sobre del volum d’inversions de l’any 2009 que era de 9,7 M€.

En quant a les accions que inclou el pressupost, en l’àmbit de la docència, el pressupost 2011 té incloses accions com:

 • Consolidar els processos de seguiment-modificació i acreditació dels programes formatius de grau i màster a la UdL.
 • Impulsar les accions definides en el pla operatiu del projecte d’integració de dades docents, acadèmiques i de professorat.
 • Impulsar un mapa de màsters oficials coherent amb les línies estratègiques de la UdL, amb màsters de qualitat i projecció internacional.

En l’àmbit de la recerca i la transferència del coneixement, té incloses, entre altres, les següents accions:
 • Aplicar la normativa de contractació de PDI dedicat a la R+D+I amb contractes de llarga durada.
 • Posar en marxa projectes de R+D+I de tres anys de durada amb entitats externes, fruit de la convocatòria “UdL impuls”.
 • Incrementar les infraestructures de recerca (equipament de l’Edifici 5b de l’Etsea, acabament del mòdul 1 de l’edifici de Biomedicina i inici de les obres del mòdul 2).
 

En relació a les inversions de la UdL, que ascendeixen a més de 10,4 milions d’euros, on hi ha incloses les actuacions del Pla d’Inversions Universitàries de la Generalitat de Catalunya, a més del projectes de recerca, considerats inversions.

 
Les inversions a executar durant l’any 2011 són:

 
Actuació
Import milers €
Equipament per docència, recerca i gestió
1.508
CREA
250
Urbanització Cappont
300
Adaptació EEES
300
Edifici Biotech – Etsea
190
Edifici Polivalent -2 – Cappont
100
Adaptació espais interiors Coberta Rectorat
650
Reforma, ampliació i millora
850
Programes de recerca
6.322
Total inversions 2011
10.470
 


Més informació