17 de desembre de 2009

Descarregar pdf

El Consell de Govern aprova un pressupost amb un augment del 18,70% per al 2010
 
. L'increment es bàsicament a causa de les inversions, que doblen les previsions de l'exercici anteriors 
audio
El Consell de Govern ha aprovat avui per assentiment la proposta de pressupost de la Universitat de Lleida per a l’any 2010. Els comptes ascendeixen a 91.728.183,27 euros, la qual cosa representa un increment del 18,70%, bàsicament a causa de les inversions, que doblen les previsions de l'exercici anterior. Si tenim en compte els ingressos i les despeses corrents, l'increment és del 4,7% en despeses, i del 5,16% en ingressos. El proper dia 29, aquest document se sotmetrà a consideració del Consell Social.
 
La distribució per capítols és la següent:
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS      2009       2010      Variació   
             
  Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos    10.463.357,90   11.142.750,82   6,49  
  Capítol 4. Transferències corrents   56.284.872,09   59.297.229,00   5,35  
  Capítol 5. Ingressos patrimonials   884.636,00   682.759,00   -22,82  
                   Ingressos corrents   67.632.865,99   71.122.738,82   5,16   
  Capítol 7. Transferències de capital   9.637.918,40   20.250.444,45   110,11  
  Capítol 9. Passius financers   5.000,00   355.000,00   7.000,00  
                   Ingressos capital   9.642.918,40   20.605.444,45   113,68  
             
TOTALS   77.275.784,39   91.728.183,27   18,70  
             
             

PRESSUPOST DE DESPESES   2009   2010   Variació   
             
  Capítol 1. Despeses de personal    51.330.682,19   52.610.705,45   2,49  
  Capítol 2. Despeses de bens i serveis   13.961.559,83   15.749.886,56   12,81  
  Capítol 3. Despeses financeres   49.764,42   51.918,65   4,33  
  Capítol 4. Transferències corrents   2.180.541,53   2.282.437,04   4,67  
                   Despesa corrent   67.522.547,97   70.694.947,70   4,70  
  Capítol 6. Inversions reals   9.745.236,42   20.649.318,91   111,89  
  Capítol 8. Actius financers   3.000,00   3.000,00   -  
  Capítol 9. Passius financers   5.000,00   380.916,66   7.518,33  
             
TOTALS   77.275.784,39   91.728.183,27   18,70  
             
             
 
Els comptes freguen els 92 milions d'euros, destacant l'increment de les inversions, que gairebé es dupliquen respecte al present exercici
Del pressupost del 2010, cal destacar un augment dels ingressos de matrícula, tant de graus com de màsters oficials, així com dels provinents de la formació no reglada que, a partir de l'any vinent, passen a gestionar-se des de l'Institut de Ciències de l'Educació-Centre de Formació Contínua. També augmenta significativament la previsió d'ingressos per R+D+I, que passa de 6 a 9 milions d'euros.

Pel que fa a les despeses, el principal increment es registra a les inversions, que passen de 9,7 a 20,6 milions d'euros, fruit de compromisos d'anys anteriors que s'executaran durant el 2010. En canvi, la partida de personal creix de forma sostinguda amb tan sols 6 places al personal fix (professorat i personal d'administració i serveis), degut a la implementació de la titulació de Ciència i Salut Animal. També hi ha contenció en la despesa corrent, sobretot pel que fa a subministraments i prestació de serveis, llevat del consum elèctric que puja per la posada en funcionament de nous edificis i de l'increment de les tarifes.

En l'àmbit de la docència, el pressupost inclou continuar el desplegament del nou mapa de graus i de postgraus, així com l'impuls d'aquests estudis en tres llengües i la seua difusió trilingüe a la web. També està previst executar el pla operatiu d'integració de dades docents, acadèmiques i de professorat.

En recerca i transferència del coneixement, els comptes preveuen definir el marc de col·laboració entre la UdL i els seus ens vinculats (PCiTAL i IRBLleida) i l'increment en un 6,5% del personal investigador, que passarà de 139 a 148 persones.
 
En relació amb les accions adreçades a la comunitat universitària, cal destacar la promoció i consolidació del personal acadèmic en el marc del Document de Política de Personal Acadèmic, la promoció i estabilització del PAS, l'aplicació del Pla d'Igualtat de la UdL i el desenvolupament d'un programa de millora de vida al campus.

Respecte a les inversions de la UdL, que superen els 20 milions d'euros, inclouen les finançades pel Pla d'Inversions Universitàries de la Generalitat, els fons Feder de la Unió Europea i la disposició addicional tercera de l'Estatut, que té com a objectiu corregir el dèficit d'infraestructures a Catalunya.

Destaquen les següents accions:
 

 
ACTUACIÓ
 
Import milers €   
 
 
 
 
 
  Equipament per docència, recerca i gestió
 
2.795  
 
  CREA (adaptació espais docents)
 
 1.200  
 
  Edifici Biomedicina, mòdul 1
 
4.100  
 
  Edifici Biomedicina, mòdul 2
 
2.000  
 
  Urbanització ETSEA
 
767   
 
  Adaptació a l'EEES
 
976   
 
  Reforma, ampliació i millora
 
1.650   
 
  Programes de recerca
 
 7.161   
 
 
 
 
 
TOTAL INVERSIONS 2010
 
20.649   

 
 
Degut a la transformació de la diplomatura d'Infermeria a grau, la fins ara Escola Universitària d'Infermeria de la UdL passarà a anomenar-se Facultat d'Infermeria. Així ho ha aprovat el Consell de Govern per 24 vots a favor i 4 en contra. El centre impartirà els curs vinent els graus d'Infermeria i Fisioteràpia.

D'altra banda, s'ha donat el vist-i-plau a les actuacions del Pla d'Acció Multilingüe de la UdL previstes per al període 2010-2011 que tenen per a objectiu incrementar el coneixement de llengües dels membres de la comunitat universitària, gestionar el multilingüisme en la docència i la recerca i vetllar per la qualitat lingüística dels textos i altres actuacions de la UdL. Entre les accions que es duran a terme hi trobem l'elaboració del mapa lingüístic de la UdL, la promoció de l'occità i del multilingüisme en els usos institucionals, la potenciació d'activitats d'acolliment lingüístic per a universitaris (personal i estudiantat) provinents de fora de Catalunya, la formació en llengües dels membres de la comunitat universitària (català, castellà, occità, anglès i altres llengües modernes), l'augment de l'ús del català en la docència i la recerca, l'impuls de la docència en terceres llengües i la incentivació de la redacció de tesis i altres textos científics en anglès i, també, en català, entre d'altres.

El Consell de Govern també ha donat llum verda al repositori digital de la UdL, un instrument de divulgació de la producció científica, acadèmica i institucional destinat a concentrar en un únic servidor i interfície de cerca tots els materials o documents digitals derivats de l'activitat acadèmica i investigadora de la Universitat, afavorint l'impacte de les publicacions i incrementant la difusió de la producció científica. El repositori també garantirà la preservació dels documents i l'accessibilitat futura.

Quant a docència, s'ha aprovat el reglament del Centre de Formació Contínua, reestructurant l'Institut de Ciències de l'Educació. El nou ens continuarà atenent la formació dels professorat tant universitari com d'infantil, primària, secundària i cicles formatius; alhora que incorpora la gestió de totes les activitats de formació permanent adreçades a professionals de totes les àrees (màsters, cursos d'especialització, cursos d'expertesa...).

 

Més informació