22 de desembre de 2008

Descarregar pdf

El Consell de Govern de la UdL aprova un pressupost de contenció per al 2009

 
. El rector informa als seus membres que finalitza la tancada dels estudiants al rectorat

El Consell de Govern ha aprovat avui, per 25 vots a favor i 1 en blanc, la proposta de pressupost de la Universitat de Lleida per a l’any 2009. Els comptes ascendeixen a 77.275.784,39 euros, la qual cosa representa una disminució del 0,06% respecte al present exercici. El proper dia 29, aquest document se sotmetrà a consideració del Consell Social.La distribució per capítols és la següent:


  PRESSUPOST D'INGRESSOS
  2008   2009   Variació
               
  Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos   
10.868   10.463   -3'72%
  Capítol 4. Transferències corrents   51.968   56.285   8,31%
  Capítol 5. Ingressos patrimonials   857   885   3'20%
  Capítol 7. Transferències de capital   13.027   9.638   -26'02%
  Capítol 9. Passius financers   605   5   -99'17%
               
  TOTALS   77.325   77.276
  -0'06%
               
  (imports en milers d'euros)              PRESSUPOST DE DESPESES
  2008   2009   Variació
               
  Capítol 1. Despeses de personal
  
47.504   51.331   8,06%
  Capítol 2. Despeses de bens i serveis
  14.829   13.962   -5'85%
  Capítol 3. Despeses financeres
  33   50   51'88%
  Capítol 4. Transferències corrents   1.835   2.181   18'85%
  Capítol 6. Inversions reals   13.118   9.745   -25'71%
  Capítol 8. Actius financers   3   3   -
  Capítol 9. Passius financers   3   5   66'67%
               
  TOTALS   77.325   77.276
  -0'06%
               
  (imports en milers d'euros)            


El pressupost del 2009 continua assumint els reptes del Pla Estratègic de la UdL 2006-2012. Totes les accions incloses s'emmarquen en les vuit línies d’actuació d'aquest document. A més, es preveuen altres accions de promoció del personal de la UdL, així com la millora dels serveis que es presten a la comunitat universitària. Dels comptes de la UdL pel 2009, cal destacar la contenció general en la despesa corrent i de personal, amb l'única excepció de les accions derivades de la contractació de professorat per als darrers cursos de les titulacions iniciades el curs 2005/2006 (Biotecnologia, Arquitectura Tècnica i Nutrició Humana i Dietètica), el grau de Ciència i Salut Animal, iniciat enguany, així com de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

També es constata una disminució de les inversions, ja que dins del Pla d’Inversions Universitàries 2007-2010 es concentraven les obres de les anualitats 2007 i 2008. També es preveu una disminució de la prestació de serveis i convenis amb empreses i institucions arran dels efectes de la crisi econòmica.

En l’àmbit de la docència, el pressupost inclou les accions següents:

  • Continuar el desplegament del nou mapa de graus i acomodar l’actual mapa de postgraus per consolidar una oferta formativa de qualitat i de referència a nivell nacional i internacional.
  • Incentivar la planificació dels nous estudis de grau i postgrau en tres llengües, així com la seva difusió trilingüe a la web.
  • Potenciar la docència virtual i semipresencial en els nous estudis de grau i postgrau.
  • Executar les inversions previstes per a l’adaptació d’espais i edificis de la UdL a l'EEES, amb una dotació d'un milió d'euros.
  • Iniciar les obres del nou aulari del Campus de Cappont.
  • Duplicar la quantia destinada a beques Erasmus, passant de 183.000 a 395.000 €.

En recerca i transferència del coneixement, els comptes preveuen:

  • Potenciar els centres de recerca, tant propis com amb d'altres institucions, amb una dotació de 120.000 €.
  • Potenciar la recerca amb la posada en funcionament de l'Arborètum i de l’edifici dels Serveis Cientificotècnics de l’ETSEA.
  • Mantenir el suport a projectes de recerca en agricultura ecològica, amb una dotació de 50.000 €.
  • Incrementar en un 14 % el nombre de personal investigador. Es preveu que passi de 122 a 139.

En relació amb les accions adreçades a la comunitat universitària, cal destacar una dotació per a nova contractació, promoció i consolidació del personal acadèmic -dins del Document de Política del Personal Acadèmic-; les accions derivades de l’aplicació del Pla d’I gualtat de la UdL; el pla d’accions destinades al PAS per a la millora del funcionament dels serveis i unitats; i el desenvolupament d’un programa de millora de vida als campus.

Respecte a les inversions de la UdL, que ascendeixen a més de 9,7 milions d’euros, cal destacar les incloses en el Pla d’Inversions Universitàries 2009 de la Generalitat: 


  Pla d'Inversions Universitàries
  Import 
       
  OBJECTIU 1
 
  Reposició, conservació, adaptació i petites obres   1.950.000,00
  OBJECTIU 2  
  Urbanització Etsea   400.000,00
  Nou aulari Cappont   223.069,84
  Acabament CREA   1.300.000,00
  Adaptació a l'EEES   1.000.000,00
       
  TOTAL   4.873.069,84


La inversió per al nou aulari de Cappont, es completa al 2009, amb 2,5 milions d'euros a executar per ICF-Equipaments de la Generalitat de Catalunya.

Durant el Consell de Govern, el rector també ha informat que els estudiants anti-Bolonya i l'equip de Govern han acordat un calendari de negociacions amb diferents taules de diàleg i debat que començaran a mitjans de febrer per tal de consensuar l'adaptació de les titulacions de la UdL a l'Espai Europeu d'Educació Superior, per la qual cosa avui mateix finalitza la tancada al Rectorat..  Les properes sessions del Claustre seran obertes al públic


El Claustre de la UdL va aprovar el passat divendres 19 de desembre donar caràcter públic i obert a les seues sessions per 55 vots a favor, 12 en contra i 19 en blanc.

La UdL es presentarà a la convocatòria de campus d'excel·lència del Govern central, que ha previst un finançament especial per aquelles universitats que sobresurtin entre les millors europees
Durant el Claustre, el rector va fer balanç de les principals actuacions dutes a terme durant aquest any i va avançar alguns dels projectes més destacats per al 2009. Joan Viñas va anunciar que la UdL es presentarà a la convocatòria de campus d'excel·lència del Govern central, que ha previst un finançament especial per aquelles universitats que sobresurtin entre les millors europees. L'objectiu d'aquest projecte, que es prepara amb la col·laboració del Consell Social, és "convertir la UdL en una de les universitats capdavanteres en recerca, docència de qualitat i serveis a la societat del país".

En aquesta mateixa línia de millorar la qualitat, una comissió de l'Associació d'Universitats Europees (EUA) visitarà l'any vinent la UdL per valorar l'evolució de la governança des de la darrera visita al 2005. La EUA, amb seu a Brussel·les, porta a terme diversos programes d'avaluació i millora dels mecanismes de presa de decisions i orientació estratègica de les universitats. La UdL és l'única universitat catalana que està seguint el programa complet.

També al 2009 començarà un procés participatiu per elaborar un codi ètic de la UdL i s'incrementaran les beques de mobilitat per als estudiants.

Durant la sessió, es va informar sobre les negociacions amb el col·lectiu d'estudiants anti-Bolonya i la constitució d'unes taules de negociació obertes a tots els col·lectius de la universitat. Les reunions començaran al febrer i s'allargaran fins l'abril. Els acords obtinguts per consens seran sotmesos a consulta de la comunitat universitària i elevats als òrgans de govern i representació de la UdL.

Viñas va insistir que "tot el procés s'ha portat malament pel que fa al desenvolupament administratiu", ja que el Govern espanyol "ha començat la casa pel mig, ni tan sols per la teulada".

El rector va acabar la seua intervenció desitjant que al 2010 hagi passat la crisi financera per poder fer uns millors pressupostos, "que el govern ens hagi dotat amb més centres de recerca" i que "s'hagi fet per primera vegada a la història de Catalunya un mapa universitari amb una distribució territorial, tot cercant l'equilibri de titulacions".


MÉS INFORMACIÓ


NOTÍCIES RELACIONADES

noticia 20 de desembre de 2007
Llum verda al pressupost de la UdL per al 2008 que s'incrementa un 3,3%