27 de maig de 2008

Descarregar pdf

La UdL impulsarà la recerca en producció i alimentació ecològica


. El Consell de Govern aprova un pla de jubilació anticipada del professorat

Recerca l'ETSEA de la Universitat de Lleida
Investigació agroalimentària a l'ETSEA
La Universitat de Lleida finançarà fins a 5 projectes d'investigació relacionats amb la producció i l'alimentació ecològica. Així ho ha aprovat avui el Consell de Govern després que el rector ho anunciés al Claustre divendres passat en el seu informe de gestió. Es tracta d'una convocatòria novedosa que potenciarà línies de recerca relacionades amb l'elaboració de productes ecològics d'interès estratègic i territorial (oli d'oliva), l'estudi de sistemes de producció ecològica en agricultura i ramaderia, el balanç econòmic i social d'aquesta agricultura, l'anàlisi comparativa de legislació de la Unió Europea i els EUA sobre investigació i utilització d'organismes genèticament modificats i sobre producció ecològica i, l'alimentació basada en productes ecològics.

Cada projecte, que tindrà una durada de fins a 3 anys, estarà dotat amb un màxim de 10.000 euros anuals i addicionalment tindrà caràcter formatiu en cas que incorporin becaris.

. Docència

El Consell de Govern ha aprovat els nous plans d'estudis dels quatre primers graus adaptats a l' Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que començaran el curs 2008/09, després que l'ANECA n'informés favorablement. Ciència i Salut Animal, que ofertarà 60 places en la seua posada en funcionament, consta de 240 crèdits. La UdL ha dissenyat aquesta titulació tenint en compte els interessos del sector ramader, el qual ha participat activament en la seua definició. Història, Història de l’Art i Geografia i Ordenació del Territori també tindran una durada de 240 crèdits, la meitat dels quals formaran part d'un tronc comú. Donat que la forma d'avaluació de competències ha de ser continuada, l’estudiant tindrà diferents oportunitats durant el semestre per aconseguir els objectius, amb diferents proves (treballs, exposicions, etc), la qual cosa descarta que l'estudiant s'ho jugui tot en un únic examen. Totes les formes d'avaluació hauran de tenir el seu pes en la nota final i mai un únic examen implicarà més del 50% en la nota final.

La vicerectora de Docència, Isabel del Arco, ha plantejat al Consell de Govern la creació de comissions de seguiment dels nous graus amb participació de l'estudiantat per assegurar l'aplicació dels principis de l'EEES i vetllar per la qualitat de la docència. Aquestes titulacions seguiran un calendari acadèmic específic estructurat en semestres de 20 setmanes cadascun. El curs començarà la segona setmana de setembre i acabarà la primera de juliol. La resta de titulacions que oferta la UdL mantindran el calendari habitual.

El Consell també ha donat llum verda als plans d’estudis dels dos nous màsters que s’iniciaran el proper curs i que han estat valorats positivament per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Es tracta del Màster universitari en Gestió i Innovació en la Indústria alimentària i el Màster universitari en Desenvolupament i Cooperació Internacional. La UdL preveu que aquest darrer compti amb un nombre important d'estudiants d'Amèrica Llatina, ja que hi participa la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO) de l'Equador, una prestigiosa institució de postgraus d’Iberoamèrica.

. Professorat

D'altra banda, s'ha aprovat el Programa d'Incentivació de la Jubilació Anticipada que permet que el professorat que s'hi aculli pugui gaudir d'una jubilació anticipada voluntària compatible amb el manteniment del seu lligam amb la UdL. Podrà gaudir d'aquest programa el professorat funcionari en actiu a temps complet i amb una edat compresa entre els 60 i els 69 anys. El personal acadèmic que es jubili en el marc d'aquest programa serà nomenat professor emèrit i tindrà un contracte renovable anualment fins que compleixi els 70 anys -edat obligatòria de jubilació. Això permetrà que en la major part dels casos s'arribi a mantenir fins al 100% de les retribucions ordinàries brutes anuals que aquest professorat hagi devengat en el moment de presentar la sol·licitud d'adhesió al programa. La seua dedicació màxima serà de 12 hores setmanals.

. Mobilitat

Pel que fa a mobilitat, s'ha donat el vist-i-plau a una nova convocatòria de beques per a l'estudiantat de programes de doble titulació per tal d'afavorir que els alumnes que facin una segona carrera a l'estranger no es quedin fora per motius econòmics. Els ajuts, de fins a 250 euros mensuals per a manutenció i allotjament, seran per a un màxim de 10 mesos. També s'ha donat llum verda a una nova convocatòria del programa de beques Jade Plus per a estudiants llatinoamericans que vulguin cursar el doctorat a la UdL. S'oferten un total de 4 beques -dos de l'àmbit científic i tècnic, i dos més de ciències humanes i socials- de 700 euros al mes.

. Medicina

A petició del degà de Medicina de la UdL, el Consell de Govern ha aprovat un manifest demanant que la creació de noves Facultats de Medicina no vagi en detriment dels centres que ja existeixen, que es reparteixin els recursos de forma equànim i amb criteris objectius que permetin "competir amb igualtat de condicions i corregir possibles dèficits històrics". També es reclama que els criteris d'admissió d'estudiants als centres privats siguin els mateixos que apliquen les universitats públiques. Quant a la manca de metges, el text reclama un "estudi públic, transparent i rigorós sobre les necessitats d'especialistes mèdics" que reflecteixi les mancances reals dels serveis públics de salut i les necessitats per atendre la població en la propera dècada. La UdL farà arribar aquest manifest a les conselleries de Salut i a la d'Innovació, Universitats i Empresa.

MÉS INFORMACIÓ


Acords de la sessió del Consell de Govern (27 de maig de 2008)
Manifest respecte la creació de noves Facultats de Medicina (Aprovat pel Consell de Govern del 27/05/08)

NOTÍCIES RELACIONADES

noticia 21 d'abril de 2008
Els estudiants de Medicina de la UdL es mobilitzen contra l'obertura de noves facultats

print enrera pujar