29 de gener de 2010

Descarregar pdf

La UdL posa en marxa un pla d'austeritat per reduir en un milió d'euros el seu pressupost
 
. Sobretot patiran reduccions els capítols de despesa corrent i personal 
audio
Consell de Govern de la Universitat de Lleida
Consell de Govern de la Universitat de Lleida
El Consell de Govern de la UdL ha conegut avui el pla d'austeritat que ha posat en marxa l'equip de govern per adaptar el pressupost de la UdL -aprovat pell Consell Social el passat 29 de desembre- als ingressos previstos de la Generalitat i dels quals en va informar a la Universitat a primers d'any. Aquest ajust suposa una reducció del pressupost del 2010 d'1.100.000 euros, d'un total de 91,7 M€.

Les principals mesures afectaran la despesa corrent de les diferents unitats, oficines, serveis, centres i departaments de la UdL. Aquest ajust serà d'un 5 % en el pressupost aprovat el passat desembre. Entre les partides que es veuran reduïdes està la despesa en subministrament d’energia, per un import de 140.000 €. En aquest sentit, la UdL està elaborant un pla de sostenibilitat energètica per definir i implantar accions concretes. També es preveu una reducció de la despesa en telefonia per import de 150.000 €i que es podrà dur a terme per l’acceleració de la implantació de la telefonia IP a tots els campus de la UdL.

Un altre capítol amb reducció serà el de personal, per un import de 300.000 € del total despesa prevista de 52,6 M€. "Per tant, enguany, s'estudiarà encara més acuradament, les convocatòries de places, substitucions i suplències del personal, sense que això provoqui deixar de prestar cap dels serveis i tasques assignades a la UdL", segons fonts de l'equip de govern.

La partida d’inversions també pateix una disminució, en aquest cas de 33.000 €. Es tracta però, d'una reducció petita, tenint en compte que la pràctica totalitat de les inversions de la UdL estan finançades amb ingressos externs ja compromesos. El Pla d’austeritat no preveu, però, cap tipus de reducció de les partides destinades a beques i ajudes al personal ni a l’estudiantat.


. Calendari docent
 
Quant a docència, s'ha aprovat el calendari acadèmic 2010-2011 de graus i titulacions. El curs vinent començarà el 13 de setembre a tots els centres de la UdL, tot i que una setmana abans, el dia 7, ho faran els alumnes de primer per participar en la setmana d'acollida. El nou calendari preveu com a novetat que la setmana de recuperació per a les proves escrites amb un valor superior al 30% es facin en finalitzar cada semestre. Tots els graus de la UdL tancaran el curs al juliol, a excepció de la titulació en Medicina, que ho farà al setembre, en finalitzar els exàmens de recuperació.

. Administració electrònica
 
El Consell de Govern també ha donat el vist-i-plau a una normativa específica per a l'elecció per via electrònica dels òrgans unipersonals de la UdL, ja que l'actual normativa electoral no preveu aquest procediment. Aquest és un pas més en el procés d'implantació de la universitat electrònica, que implicarà, no només establir els mecanismes electrònics necessaris perquè els ciutadans puguin accedir a l'administració per mitjans electrònics, sinó també avançar en la implantació de les noves tecnologies en els processos interns de la UdL.

El Departament de Matemàtica serà el primer en utilitzar la votació electrònica en l'elecció del seu director o directora. Es tracta d'una prova pilot que es podria aplicar en futures eleccions a direccions de centre i de departament.